Тестирование

Дисциплина: Басқару есебі

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Бухгалтер есеп айрысу шотындағы ақшаның қозғалысын қандай құжаттың негізінде салыстырады:

шығыс кассалық ордердің;

банк көшірмесіниң;

№6 журнал-ордерде;

кассирдің көшірмесі;

талап тапсырмасы.

Вопрос № 2. Басқарушылық есепте қолданылатын өлшемдер:

натуралды, ақшалық, сағаттық;

ақшалық, еңбектік, көлемдік;

ақшалық, еңбектік, натурәлды;

еңбектік, ақшалық, бірліктік;

натуралды, ақшалық, көлемдік.

Вопрос № 3. Басқарушылық баланс бұл келесі көрсеткіштердің қатынасы:

интервалды;

синтетикалиқ;

аналитикалық;

моменттік;

синтетикалық және аналитикалық.

Вопрос № 4. Шоттар сальдосын қандай өзгеру формаларының ерекшелейді:

мерзімін ұзарту және есептәу;

идентификация және бағалау;

бағалау және есептеу;

тану және жіктелуі;

идентификация, бағалау және жіктелуі.

Вопрос № 5. Есептеу бұл не:

бұл болашақ кезеңнің табыстары немесе шығындарын көрсету;

бұрыннан орны бар табыстарды және шығындарды констатациялау;

бұрыннан орны бар, бірақ тіркелмеген табыстарды және шығындарды констатациялау;

бұл әлі теркелмеген табыстарды және шығындарды констатациялау;

бұл есепті кезеңнің табыстары немесе шығындарын көрсәту.

Вопрос № 6. Еңбекақны беру қандай құжаттың негізінде жүзеге асырылады:

төлем ведомосьтиң;

кіріс кассалық ордердің;

қолма-қол салымға хабарлама;

бұйрық;

есеп ведомосьті.

Вопрос № 7. Құжаттар қандай белгісі бойынша ішкі және сыртқы болып бөлінеді:

біртекті операцияларды құрастыру бойынша;

есепті позициялардың көлемі бойынша;

тағайындалуы бойынша;

толтыру тәсілі бойынша;

құрастыру орны бойинша.

Вопрос № 8. Басқарушылық баланс бұл келесі көрсеткіштердің қатынасы:

интервалды;

синтетикалық және аналитикалық;

аналитикалық;

моменттік;

синтетикәлық.

Вопрос № 9. «Жеткізіп берушілерден және мердігерлерден жанармай алынған» шаруашылық операция қандай типке жатады:

бірінші;

екінші;

екінші, үшінші;

төртіншы;

төртінші.

Вопрос № 10. Пассивті шоттың дебеті бойынша көрінеді:

шаруашылық операция нәтижесінде болатын төмендәу;

шаруашылық операция нәтижесінде болатын жоғарлау және төмендеу;

пассив;

актив;

шаруашылық операция нәтижесінде болатын жоғарлау.

Вопрос № 11. Қорытынды балансты құрастырған балансталатын көрсеткіш болып табылады:

жарғылық капитал;

қарыздық капитал;

қаржылық нәтиже (пайда, зиән);

негізгі құралдар;

материалдық емес активтер.

Вопрос № 12. Кәсіпорынның шаруашылық қызметтің фактілерін жалпылау келесіде көрініс табады:

шоттар жүйесінде;

калькуляцияда;

есептемедә;

түгендеуде;

бағалауда.

Вопрос № 13. Басқарушылық ақпаратты ішкі қолданушылар болып табылады:

аудиторлық фирма;

сатистиканың органдары;

салық органдары;

жеткізіп берушілер;

директорлар кеңесы.

Вопрос № 14. Басқарушылық шоттар бөлінеді:

жай және күрделі;

активті шоттарға;

пассивті шоттарға;

активті және пассивті шоттәрға;

транзиттік шоттарға.

Вопрос № 15. Баланс пассивінде келесі ақпарат кірмейді:

жарғылық капитал туралы;

бюджет алдыңдағы берешек туралы;

еңбекақыны төлеу бойынша берешектер;

өнім сәпасы;

жеткізіп берушілер және мердігерлер алдыңдағы берешектері.

Вопрос № 16. Жеткізіп берушілер – бұл басқарушылық ақпаратты қолданушылар:

сыртқі;

ішкі;

қызығушылықсыз;

активті;

пассивті.

Вопрос № 17. Баланс активіне келесі ақпарат кірмейді:

материалдардың қорлары туралы;

банктік кепылдемелер;

аяқталмаған өндіріске шығындар;

негізгі құралдар туралы;

ақша қаражаттары туралы.

Вопрос № 18. Мүліктің бар болуы және қозғалуы бұл:

ішкі ақпарат;

сыртқы ақпарат;

басқарушылық есептің затды;

қаржылық есептеменің заты;

бағалы қағаздар нарығы.

Вопрос № 19. Кәсіпорын мүлікінің (активтердің) және олардың белгілі күнге пайда болу көздерінің жағдайы қандай құжатта жалпыланған түрде беріледі:

басқарушылық баләнста;

меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есебінде;

ақша қаражаттардың қозғалысы туралы есебінде;

табыстар және шығындар туралы есебінде;

түсініктеме хатында.

Вопрос № 20. Басқарушылық есетің әдісі – бұл келесі тәсілдерінің жиынтығы:

құжаттау, салыстырмалылық, мәнділік, калькуляция;

құжаттау, түгендеу, бағалау, калькуляция, шоттар жүйесі, екі жазу, басқарушылық баланс, есептіліп;

түгендеу, құжаттау, бағалау, калькуляция, шоттар жүйесі, екі жазу, басқарушылық баланс, есептілік, анықтылық, мәнділік, нақтылық;

реттілік, ақятылылық, салыстырмалылық, бейтараптылық, үзіліссіз қызмет;

аударулар, мәнділік, бағалау, калькуляция, құжаттау, баланс, абай болу.

Вопрос № 21. Уақытша бос ақша қаражаттары – бұл:

касса, есеп айырысу шоты, валюталиқ шот;

алынған вексельдер;

бағалы қағаздар, акциялар, облигациялар;

көлік құралдары, машиналар және жабдықтар;

ұзақ мерзімді қаржылық салымдар.

Вопрос № 22. Басқарушылық баланс неші бөлімнен тұрады:

төрт бөлімнен;

екі бөлім активте және үш бөлім пассивтә;

бес бөліснен;

үш бөлім активте;

екі бөлім пассивте.

Вопрос № 23. Төлеуші шотынан ақшаларды келісімінсіз тартып алу қандай құжаттың негізінде болады:

төлем тапсырмамен;

инкассалық бұйрықпән;

қолма-қол салымға хабарлама;

бұйрық;

чек.

Вопрос № 24. Берілген бөлемдерден және топтардан баланстың пассивіне жататындарды анықтаңыз:

айнылымнан тыс активтер, негізгі құралдар;

ақша қаражаттары, қысқа мерзімді қаржылық салымдар;

ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді міндеттемеләр;

сатып алынған құндылықтар бойынша қорлар, шығындар, қосымша құн салығы;

негізгі құралдар, материалдық емес активтер, ақша қаражаттары.

Вопрос № 25. Басқарушылық баланс ақпараттың көлемі бойынша бөлінеді:

түгендеу, кітаптік;

бірліктік, қатынастіқ;

кітаптік, генералды;

қатынастық, кітаптік;

генерады, түгендеу.

Вопрос № 26. Баланс пассивінде келесі ақпарат кірмейді:

жарғылық капитал туралы;

бюджет алдыңдағы берешек туралы;

еңбекақыны төлеу бойынша берешектер;

өнім сәпасы;

жеткізіп берушілер және мердігерлер алдыңдағы берешектері.

Вопрос № 27. Айнымалы активтердің мысалы болады:

кәсіпорынның есеп айырысу шотыд;

ұзақ мерзімді қаржылық салымы;

аяқталмаған құрылыс;

ғимарттар мен құрылыстар;

көлік құралдары.

Вопрос № 28. Активті шот бойынша соңғы сальдо нөлге тең, егер:

ай аралығында шот бойынша қаражаттардың қозғалысы болмаса;

дебет бойынша айналым кредит бойынша айналымға тең болса;

бастапқы сальдо кредит бойынша айналымға тең болса;

бастапқы сальдо дебет бойынша айналымға тең болса;

бастап сальдо қосылған дебит бойынша айналым кредит бойынша айналімға тең болса.

Вопрос № 29. Басқару есебі не үшін тағайындалған:

сыртқы қолдануға;

жалпы қолданылмайды;

ышкі қолдануға;

жүйелік есепке;

сегментелген нарыққа.

Вопрос № 30. Басқарушылық проводкалар болады:

күрделі;

пассивті;

активті;

жай;

жай және күрделы.