Тестирование

Дисциплина: Басқару есебі

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Басқарушылық есепте қолданылатын өлшемдер:

натуралды, ақшалық, сағаттық;

ақшалық, еңбектік, көлемдік;

ақшалық, еңбектік, натурәлды;

еңбектік, ақшалық, бірліктік;

натуралды, ақшалық, көлемдік.

Вопрос № 2. Сатып алушылардың және тапсырыс берушілердің алуға ағымдағы шоттар баланстың қандай бөлімінде көрініс табады

Капитал бөлімінде;

Қысқа мерзімді активтер бөлімінди;

Ұзақ мерзімді активтер бөлімінде;

Қысқа мерзімді міндеттемелер бөлімінде;

Ұзақ мерзімді активтер бөлімінде.

Вопрос № 3. Төменді активтер берілген. Баптардың біреуі «Ұзақ мерзімді активтер» атауына сәйкес келмейді. Қандай екенін көрсетіңіз:

жер;

ғимарат;

дайын өним;

материалдық емес активтер;

көлік құралдары.

Вопрос № 4. Қысқа мерзімді міндеттемелер – бұл:

жеткізіп берушілерге берешек, эмиссиондық табыс;

бағалы қағаздар, бюджеттен тыс қорлар алдыңдағы берешек, қызметкерлер алдыңдағы еңбек ақы бойынша берешек;

банктердің ұзақ мерзімді несиелер, жеткізіп берушілерге және мердігерлерге берешек, берілген вексельдер, бюджет алдыңдағы берешек, бюджеттен тыс қорлар алдыңдағы берешек, қызметкерлер алдыңдағы берешек;

жеткізіп берушілерге және мердігерлерге берешек, берілген вексельдер, бюджет алдыңдағы берешек, бюджеттен тыс қорлар алдыңдағы берешек, қызметкерлер алдыңдағы берешек, банктердің ұзақ мерзімді несиелер, бір жылға дейінгі басқа да қысқа мерзімді міндеттемеләр;

жарғылық капитал, әділетсіз пайда.

Вопрос № 5. «Жеткізіп берушілерден және мердігерлерден жанармай алынған» шаруашылық операция қандай типке жатады:

бірінші;

екінші;

екінші, үшінші;

төртіншы;

төртінші.

Вопрос № 6. Басқарушылық баланс өзіне қосады:

активтерді, міндеттемелерді, капитәлды;

табыстар туралы есепті;

шығындар туралы есепті;

қаржылық есепті;

қаржылық есебін.

Вопрос № 7. Баланстың бабы – бұл:

қаражаттардың әртүрлі экономикалық түрлері;

қайнар көздердің әртүрлі экономикалық түрлері;

қаражаттардың біртекті экономикалық түрлері;

қаражаттардың немесе қайнар көздердің біртекті экономикалық түрлеры;

қайнар көздердің біртекті экономикалық түрлері.

Вопрос № 8. Баланс активінде топтастырылған:

мүлык;

қайнар көздер;

шаруашылық процестер;

қаражаттар;

шаруашылық қызметтің нәтижелері.

Вопрос № 9. «Жеткізіп берушілерден және мердігерлерден жанармай алынған» шаруашылық операция қандай типке жатады:

бірінші;

екінші;

екінші, үшінші;

төртіншы;

төртінші.

Вопрос № 10. 350000 теңгеге компания станокты сатып алады. Жеткізіп беру 25000 теңге тең болды. Бұдан басқа, ол жеткізіп берушіге оранутылуына жабдықтың құнынан 10( және алғашқы құжаттарына төледі және жабдыққа техқызмет көрсету үшін жылына 30000 теңгеге келісі-шартқа қол қойды. Жабдықтың бастапқа құнын анықтаңыз:

410000;

350000;

375000;

440000;

405000.

Вопрос № 11. Түгендеу бұл:

мүлік құнының ақшалай көрінісі;

операцияны құжатпен ресімдеу процесі;

шаруашылық операцияны тіркеу әдісі;

шаруашылық қаражаттарды тексеріу;

шығындарды топтастыру.

Вопрос № 12. Басқарушылық баланс – бұл жалпыланған көрініс және шаруашылықтың экономикалық топтастырылған мүлік:

белгілі күнге құрылу көзімен және олардың түрлері бойынша ақша бағалауинда;

белгі уақыт аралығында құрылу көзімен және олардың түрлері бойынша ақша бағалауында;

белгілі күнге натуралды-құндық көрсеткіштерде;

натуралды-заттық нысанда;

заттық нысанда.

Вопрос № 13. «Жеткізіп берушінің алдыңдағы берешекті өтеуге бағытталған банк ссудасы» шаруашылық операцияның қандай типіне жатады:

бірінші;

екинші;

үшінші;

төртінші;

бірінші, төртінші.

Вопрос № 14. Баланс активінде топтастырылған:

мүлык;

қайнар көздер;

шаруашылық процестер;

қаражаттар;

шаруашылық қызметтің нәтижелері.

Вопрос № 15. Кәсіпорын мүлкінің пайда болу көздері кіреді:

ұзақ мерзімді және ағымдағы активтер;

ағымдағы активтер, меншікті капитал, міндеттемелер;

меншікті капитал, міндеттевелер;

жеткізіп берушілер алдыңдағы міндеттемелер, инвестициялар;

тартып алынған капитал, қосымша төленген капитал, негізгі құралдар.

Вопрос № 16. Кәсіпорын қызметіннің басқарушылық есептің негізгі регистрі, ол активтер туралы, есепті кезеңнің басына міндеттер туралы, активтер туралы қозғалысы, міндеттемелер және капитал туралы, әр бір ай бойынша табыстардың және шығыстардың құрылу туралы ақпараты бар, сонымен бірге есепті кезең бойынша қалдықтар – бұл:

басқарушылық баланс;

шоттардың жұмыс жоспар;

басқарушылық проводка;

кәсіпорынның бас кітәбы;

айнымалы ведомость

Вопрос № 17. «Еңбек ақыдан табысқа салынатын салық алынған» шаруашылық операция қандай типке жатады:

бірінші;

төртінші;

бірінші, екінші;

үшінші;

екинші.

Вопрос № 18. Қаржылық есптемені құруына кім жацап береді:

бас бухгалтер;

кәсіпорынның басшысы;

кассир;

бас бухгалтер және кәсіпорынның басшисы;

кадр бөлімінің басшысы.

Вопрос № 19. Баланс кестесі келесілерден құралады:

активтен;

дебеттен;

кредиттен;

пассивтен;

активтен және пассивтән.

Вопрос № 20. Баланс активіне келесі ақпарат кірмейді:

материалдардың қорлары туралы;

банктік кепылдемелер;

аяқталмаған өндіріске шығындар;

негізгі құралдар туралы;

ақша қаражаттары туралы.

Вопрос № 21. Есепті цикл – бұл:

бұл қаржылық есептемені құрастыру және шоттарды жабу алдыңда шаруашылық операцияның талдауынан есәпті процесс;

есепті ай бойынша қаржылық есептемені құрастыру алдында регистрлерді құрастырудан есепті процесс этаптарының реті;

бұл тәжірибелі басқарушылық балансты құрастыруды және айнымалы ведомосін кіргізетін процесс;

бұл есепті процестің этаптарынның реті, оның нәтижесі айнымалы ведомосьті құрастыру болып табылады;

E) бұл ай бойынша шаруашылық операцияларды бөлу, дебет пен кредит бойынша айналымдардың қорытындыларын есептеу және ай басына қалдықтарды есептеу.

Вопрос № 22. №1 журнал-ордер және оның ведомосі қандай құжаттың негізінде толтырылады:

қолма-қол салымға хабарламаның;

шығыс кассалық ордердің;

кассирдің есебіның;

төлем тапсырманың;

банктік көшірменің.

Вопрос № 23. Қорытынды балансты құрастырғанда балансталған көрсеткіш болып табылады:

жарғылық капитал;

қарыздық капитал;

қаржылық нәтиже (пайда, зиән);

негізгі құралдар;

материалдық емес активтер.

Вопрос № 24. Пассивтік шоттардағы жазу реті:

кредит бойынша шоттың жоғарулау, ал дебет бойынша шоттың төмендеуі көрсетыледі;

дебет бойынша шоттың жоғарулау, ал кредит бойынша шоттың төмендеуі көрсетіледі;

дебет және кредит бойынша жоғарылауын көрсетеді;

дебет және кредит бойынша төмендеуін көрсетеді;

жазулар тек кредит шоты бойынша.

Вопрос № 25. Аудару принципі қандай принципке жатады:

сапалық;

беріктілік;

салыстырмалы;

негізін қәлаушы;

есептік.

Вопрос № 26. Баланс пассивінде келесі ақпарат кірмейді:

жарғылық капитал туралы;

бюджет алдыңдағы берешек туралы;

еңбекақыны төлеу бойынша берешектер;

өнім сәпасы;

жеткізіп берушілер және мердігерлер алдыңдағы берешектері.

Вопрос № 27. Басқарушылық есеп бөлінеді:

бақылау есебі;

ақпараттық есеп;

қаржылық есеп;

басқару есебі;

қәржылық және басқару есеп.

Вопрос № 28. Шоттардың жұмыс жоспарында 1020 «кассадағы валютамен ақша қаражаттары» көрсетіледі:

аккредитивтегі ақшалар;

есеп айырысу шотындағы ақшалар;

кассадағы валютамен ақша қаражәттары;

кассадағы теңгемен ақша қаражаттары;

ағымдағы корреспонденттік шоттардағы теңгемен ақшалар.

Вопрос № 29. Бухгалтерлік есепте екі жазудың қажеттілігін алғаш рет нақтыланған:

Гюгли және Шерр;

Лука Пачоли;

Бенедикт Котрульи;

кеңес экономистері;

Карл Маркс.

Вопрос № 30. Баланс қандай құжат болып табылады:

жоспарлы;

есепті;

қорытынды есәп;

болжанған;

есепті-қорытынды.