Тестирование

Дисциплина: Басқару есебі

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Басқарушылық есептің баланстық шоттарында шаруашылық операциялар қандай әдістің негізінде көрінеді:

басқарушылық проводканың;

шоттардың корреспонденциясының;

жай проводкасының;

күрделі проводкасының;

екі жазу әдісіның.

Вопрос № 2. Құжаттар қандай белгісі бойынша алғашқы және салыстырмалы болып бөлінеді:

құрастыру реті бойинша;

тағайындалуы бойынша;

қолдану тәсілі бойынша;

құрастыру орны бойынша;

есепті позициялардың көлемі бойынша.

Вопрос № 3. Субшот не үшін тағайындалған:

берілген синтетикалық шоттың шеңберінде аналитикалық шоттарды қосымша топтастыру ұшін;

берілген аналитикалық шоттың шеңберінде синтетикалық шоттарды қосымша топтастыру үшін;

берілген аналитикалық шоттың шеңберінде аналитикалық шоттарды қосымша топтастыру үшін;

берілген синтетикалық шоттың шеңберінде синтетикалық шоттарды қосымша топтастыру үшін;

А) және С) жауаптары.

Вопрос № 4. Басқарушылық баланс – бұл жалпыланған көрініс және шаруашылықтың экономикалық топтастырылған мүлік:

белгілі күнге құрылу көзімен және олардың түрлері бойынша ақша бағалауинда;

белгі уақыт аралығында құрылу көзімен және олардың түрлері бойынша ақша бағалауында;

белгілі күнге натуралды-құндық көрсеткіштерде;

натуралды-заттық нысанда;

заттық нысанда.

Вопрос № 5. Қаржылық есепті дайындау принциптері бөлінеді:

негізін қалаушылар және сапаліқ;

классикалық және неоклассикалық;

активті және пассивті;

негізгі және екінші дәрижелі;

E)қаржылық және басқарулы.

Вопрос № 6. Қорытынды балансты құрастырған балансталатын көрсеткіш болып табылады:

жарғылық капитал;

қарыздық капитал;

қаржылық нәтиже (пайда, зиән);

негізгі құралдар;

материалдық емес активтер.

Вопрос № 7. Кәсіпорын мүлікінің (активтердің) және олардың белгілі күнге пайда болу көздерінің жағдайы қандай құжатта жалпыланған түрде беріледі:

басқарушылық баләнста;

меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есебінде;

ақша қаражаттардың қозғалысы туралы есебінде;

табыстар және шығындар туралы есебінде;

түсініктеме хатында.

Вопрос № 8. Шот – бұл:

топтастырылған экономикалық біртекті есеп объектінің мәнін және өзгеруін анықтайтын локальді ақпараттық жұйе;

бір шоттың дебеті бойынша және басқа шоттың кредиті бойынша шаруашылық операцияны көрсету;

басқа субъектілермен есептесу жағдайын және натурады қаражаттарды тексеру;

мүліктің бөлек түрлерінің құрылу көзінің құрамы;

қозғалатын және қозғалмайтын мүлік және дебиторлық берешектің әртүрлі түрлері.

Вопрос № 9. №1 журнал-ордер және оның ведомосі қандай құжаттың негізінде толтырылады:

қолма-қол салымға хабарламаның;

шығыс кассалық ордердің;

кассирдің есебіның;

төлем тапсырманың;

банктік көшірменің.

Вопрос № 10. Шоттардың жұмыс жоспарында 1040 «Ағымдағы банктік шоттардағы теңгемен ақша қаражаттарында» көрсетіледі:

аккредитивтегі ақшалар;

чек кітапшаларындағы ақшалар;

карт-шоттардағы ақшалар;

банктің басқа да шоттардағы ақшалар;

ағымдағы корреспонденттік шоттардағы ақшәлар.

Вопрос № 11. Қысқа мерзімді міндеттемелер – бұл:

жеткізіп берушілерге берешек, эмиссиондық табыс;

бағалы қағаздар, бюджеттен тыс қорлар алдыңдағы берешек, қызметкерлер алдыңдағы еңбек ақы бойынша берешек;

банктердің ұзақ мерзімді несиелер, жеткізіп берушілерге және мердігерлерге берешек, берілген вексельдер, бюджет алдыңдағы берешек, бюджеттен тыс қорлар алдыңдағы берешек, қызметкерлер алдыңдағы берешек;

жеткізіп берушілерге және мердігерлерге берешек, берілген вексельдер, бюджет алдыңдағы берешек, бюджеттен тыс қорлар алдыңдағы берешек, қызметкерлер алдыңдағы берешек, банктердің ұзақ мерзімді несиелер, бір жылға дейінгі басқа да қысқа мерзімді міндеттемеләр;

жарғылық капитал, әділетсіз пайда.

Вопрос № 12. Ақша қаражаттарына кіреді:

банктік чектер;

депозиттік сертификаттар;

жолдағы ақша аударымдары;

А) және В);

А)жане С).

Вопрос № 13. Есеп айрысу шотына қолма-қол ақшаларды салу қандай төлем құжатпен жүзеге асырылады:

төлем тапсырмамен;

кіріс кассалық ордермен;

қолма-қол салымға хабарләма;

бұйрық;

чек.

Вопрос № 14. Капитал – бұл:

компанияның ағымдағы міндеттері;

міндеттерді алып тастағандағы активтәр;

компаниямен бақыланатын ресурстар;

есепті кезең аралығындағы экономикалық тиімділіктердің көбеюі;

есепті кезең аралығындағы экономикалық тиімділіктердің азаюы.

Вопрос № 15. Басқарушылық есеп бөлінеді:

бақылау есебі;

ақпараттық есеп;

қаржылық есеп;

басқару есебі;

қәржылық және басқару есеп.

Вопрос № 16. Пассивті шоттар келесі есепке тағайындалған:

міндеттемелерге;

капиталға;

активтерге;

компанияның активтерге және шығындарға;

компанияның активтерге және табыстәрға.

Вопрос № 17. Баланс активі – бұл мүлікті келесілер бойынша топтастыру:

құрылу көздері және тағайындалуы бойынша;

түрлер және орналастыру бойинша;

түрлер және құрылу көздері бойынша;

қорлар бойынша;

міндеттемелер бойынша.

Вопрос № 18. Шоттардың жұмыс жоспарында 1040 «Ағымдағы банктік шоттардағы теңгемен ақша қаражаттарында» көрсетіледі:

аккредитивтегі ақшалар;

чек кітапшаларындағы ақшалар;

карт-шоттардағы ақшалар;

банктің басқа да шоттардағы ақшалар;

ағымдағы корреспонденттік шоттардағы ақшәлар.

Вопрос № 19. Пассивті шоттарда соңғы сальдоны анықтау ережесі:

дебеттің бастапқы сальдосына дебеттік айналым қосылады және кредиттік айналым азайтылады;

кредиттің бастапқы сальдосына дебеттік айналым қосылады және кредиттік айналым азайтылады;

дебеттің бастапқы сальдосына кредиттік айналым қосылады және дебеттік айналым азайтылады;

кредиттің бастапқы сальдосына кредиттік айналым қосылады және дебеттік айналым азәйтылады;

дебеттік айналымнан кредиттік айналым азайтылады.

Вопрос № 20. Субшот не үшін тағайындалған:

берілген синтетикалық шоттың шеңберінде аналитикалық шоттарды қосымша топтастыру ұшін;

берілген аналитикалық шоттың шеңберінде синтетикалық шоттарды қосымша топтастыру үшін;

берілген аналитикалық шоттың шеңберінде аналитикалық шоттарды қосымша топтастыру үшін;

берілген синтетикалық шоттың шеңберінде синтетикалық шоттарды қосымша топтастыру үшін;

А) және С) жауаптары.

Вопрос № 21. Басқарушылық есептің спецификалық әдістерінің бірі болып табылады:

қолданушылар;

түсініктілік;

беріктілік;

шығындар;

екі жазуд.

Вопрос № 22. Болашақ кезеңнің табыстары немесе шығындарын көрсету қандай жағдайда туындайды:

міндетті, бірақ тіркелмеген табыстар жағдайында;

пайда болатын, бірақ тіркелмеген шығындар жағдайында;

алынбаған табыстар немесе тіркелмеген шығындар жағдайында

2-і немесе одан да көп есепті кезеңге тиісті болуы мүмкін, шығындардың (табыстардың) пайда болу жәғдайында;

қарастырылмаған шығындар пайда болған жағдайында.

Вопрос № 23. Растайтын құжаттар негізінде берілген, және жеткізіп берген тауарлары төлеу туралы жеткізіп берушіге бенефициардың талабы қалай аталады:

талем тапсырмамен;

кіріс кассалық ордер;

төлем-талап тапсырмәсы;

бұйрық;

чек.

Вопрос № 24. Аудару принципі қандай принципке жатады:

сапалық;

беріктілік;

салыстырмалы;

негізін қәлаушы;

есептік.

Вопрос № 25. Кәсіпорынның шаруашылық қызметтің фактілерін жалпылау келесіде көрініс табады:

шоттар жүйесінде;

калькуляцияда;

есептемедә;

түгендеуде;

бағалауда.

Вопрос № 26. Берілген элементтердің қайсысы негізгі құралдар болып табылмайды:

жұмыс малы;

кітапханалық қор;

байланыстың локальді каналдары;

трубалар, цистерналар, ыдістар;

жер.

Вопрос № 27. Басқарушылық ақпаратты ішкі қолданушылар болып табылады:

аудиторлық фирма;

сатистиканың органдары;

салық органдары;

жеткізіп берушілер;

директорлар кеңесы.

Вопрос № 28. Айнымалы активтердің мысалы болады:

кәсіпорынның есеп айырысу шотыд;

ұзақ мерзімді қаржылық салымы;

аяқталмаған құрылыс;

ғимарттар мен құрылыстар;

көлік құралдары.

Вопрос № 29. Баланс активінде топтастырылған:

мүлык;

қайнар көздер;

шаруашылық процестер;

қаражаттар;

шаруашылық қызметтің нәтижелері.

Вопрос № 30. «Кәсіпорынның кассасыдан жұмысшыларға еңбекақы төленді» шаруашылық операция қандай типке жатады:

бірінші;

екінші;

үшінші;

төртынші;

бірінші, төртінші.