Тестирование

Дисциплина: Басқару есебі

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Іс сапарға есепті сомаларды қандай құжаттың негізінде беріледі:

кіріс кассалық ордердің;

шығыс кассалық ордердің;

кәсіпорынды басқарушының бұйрығы негізінде және іс сапар куәлігіның;

қолма-қол ақшаларды алу үшін чектердің;

қолма-қол салымға хабарлама.

Вопрос № 2. Қолдану бойынша құжаттар бөлінеді:

комбинацияланған, мойындалған;

бір реттік, жинәқтайтын;

бір позициялы, көп позициялы;

унифицацияланған, басқалар;

тағайындалған, басқарушылық ұйымдастырылған.

Вопрос № 3. Бағалау бұл:

мүлік құнының ақшалай көрініссі;

операцияны құжатпен ресімдеу процесі;

шаруашылық операцияны тіркеу әдісі;

шаруашылық қаражаттарды тексеру;

шығындарды топтастыру.

Вопрос № 4. Жеткізіп берушілер – бұл басқарушылық ақпаратты қолданушылар:

сыртқі;

ішкі;

қызығушылықсыз;

активті;

пассивті.

Вопрос № 5. «Жеткізіп берушінің алдыңдағы берешекті өтеуге бағытталған банк ссудасы» шаруашылық операцияның қандай типіне жатады:

бірінші;

екинші;

үшінші;

төртінші;

бірінші, төртінші.

Вопрос № 6. Басқарушылық шоттар бөлінеді:

жай және күрделі;

активті шоттарға;

пассивті шоттарға;

активті және пассивті шоттәрға;

транзиттік шоттарға.

Вопрос № 7. Негізгі құралдар қандай топқа жатады:

ағымдағы активтерге;

тартылған активтерге;

ұзақ мерзімді активтергә;

меншікті капиталға;

ұзақ мерзімді активтерге.

Вопрос № 8. Болашақ кезеңнің табыстары немесе шығындарын көрсету қандай жағдайда туындайды:

міндетті, бірақ тіркелмеген табыстар жағдайында;

пайда болатын, бірақ тіркелмеген шығындар жағдайында;

алынбаған табыстар немесе тіркелмеген шығындар жағдайында

2-і немесе одан да көп есепті кезеңге тиісті болуы мүмкін, шығындардың (табыстардың) пайда болу жәғдайында;

қарастырылмаған шығындар пайда болған жағдайында.

Вопрос № 9. Есептеу бұл не:

бұл болашақ кезеңнің табыстары немесе шығындарын көрсету;

бұрыннан орны бар табыстарды және шығындарды констатациялау;

бұрыннан орны бар, бірақ тіркелмеген табыстарды және шығындарды констатациялау;

бұл әлі теркелмеген табыстарды және шығындарды констатациялау;

бұл есепті кезеңнің табыстары немесе шығындарын көрсәту.

Вопрос № 10. Активті шот бойынша соңғы сальдо нөлге тең, егер:

ай аралығында шот бойынша қаражаттардың қозғалысы болмаса;

дебет бойынша айналым кредит бойынша айналымға тең болса;

бастапқы сальдо кредит бойынша айналымға тең болса;

бастапқы сальдо дебет бойынша айналымға тең болса;

бастап сальдо қосылған дебит бойынша айналым кредит бойынша айналімға тең болса.

Вопрос № 11. Материалдық активтерге жатады:

құрылыстар;

тракторлар;

компьютерлер;

тауарлық маркаләр және белгілер;

жер.

Вопрос № 12. Баланс активіне келесі ақпарат кірмейді:

материалдардың қорлары туралы;

банктік кепылдемелер;

аяқталмаған өндіріске шығындар;

негізгі құралдар туралы;

ақша қаражаттары туралы.

Вопрос № 13. «Жеткізіп берушінің алдыңдағы берешекті өтеуге бағытталған банк ссудасы» шаруашылық операцияның қандай типіне жатады:

бірінші;

екынші;

үшінші;

төртінші;

екінші және төртінші.

Вопрос № 14. Жарғылық капитал қандай топқа жатады

қысқа мерзімді активтерге;

тартылған активтерге;

ұзақ мерзімді активтерге;

ағымдағы активтерге;

меншікті капиталға.

Вопрос № 15. 5410 «Есептік жылдың пайдасы/зияны» шоттың дебеті бойынша не көрінеді:

кезең табысы;

пайда;

зиян;

активтің ұлғайы;

кезең шығындәры

Вопрос № 16. Екі жазу әдісінде пайда болатын шоттарындағы арасындағы байланыс – бұл:

басқарушылық проводка;

екі жазу әдісі;

синтетикалық есеп;

шоттардың корреспонденциязы;

аналитикалық есеп.

Вопрос № 17. Аудару принципі қандай принципке жатады:

сапалық;

беріктілік;

салыстырмалы;

негізін қәлаушы;

есептік.

Вопрос № 18. Белгі күнге ақша бағалауында құрастырылған көздердің және шаруашылық операцияның бар болуын көрсететін екі жақты кесте түріне топтастырылған еркін ведомось көрсеткіштерінің жүйесі:

шот;

баләнс;

құжаттау;

айнымалы шахматтық ведомость;

бағалау.

Вопрос № 19. Кәсіпорынның есеп саясаты – бұл:

есепті жүйлендіретін, кәсіпорынның жүргізішілерінің саяси еркісі;

жалпы ережелерінен және өзінің қызметінің ерекшелігінен шыққан, кәсіпорынның жарияланған нақты әдістердің жиынтығы және жүргізу нысандры,

нақты әдістердің жиынтығы және жүргізу нысандары және ішкі аудит;

нақты әдістердің жиынтығы және жүргізу нысандары, кәсіпорынмен кең басылымында жариялау;

көлемі және сапа көрсеткіштері туралы тар байланысты мәліметтерді жинау.

Вопрос № 20. Кассир кассалық операциялардың есебін қандай құжатта жүргізеді:

бас кітапта;

№3 журнал-ордерде;

шаруашылық лперацияларды тіркеу кітабында;

№10 журнал-ордерде;

кассалық кітаптә.

Вопрос № 21. Дебет 1010 және Кредит 1040 басқарушылық проводканың мәні:

қызметкерлерге еңбекақыны төлеу үшін кассадан берілді;

еңбекақыны төлеу үшін есеп айырысу шотынан кассаға ақша түсты;

есеп айырысу шотына банктің ссудасы аударылды;

пайдаланбаған есеп сомалар кассаға қайтарылуы;

есепке іс сапар шығындарға кассадан берілді.

Вопрос № 22. Баланста қандай өзгеру түрі жоқ:

бірдей көлемге активтердің бабы бойынша төмендеуі және пассивтердің бабы бойынша төмендеуі;

бірдей көлемге активтердің бабы бойынша жоғарулауы және пассивтердің бабы бойынша төмендәуі;

бірдей көлемге активтердің бабы бойынша жоғарылауы және пассивтердің бабы бойынша жоғарылауы;

бірдей көлемге активтердің бір бабы бойынша жоғарулауы және активтің басқа бабы бойынша төмендеуі;

бірдей көлемге пассивтің бір бабы бойынша жоғарулауы және пассивтің басқа бабы бойынша төмендеуі;

Вопрос № 23. Пассивтік шоттардағы жазу реті:

кредит бойынша шоттың жоғарулау, ал дебет бойынша шоттың төмендеуі көрсетыледі;

дебет бойынша шоттың жоғарулау, ал кредит бойынша шоттың төмендеуі көрсетіледі;

дебет және кредит бойынша жоғарылауын көрсетеді;

дебет және кредит бойынша төмендеуін көрсетеді;

жазулар тек кредит шоты бойынша.

Вопрос № 24. Шоттардың жұмыс жоспарында 1040 «Ағымдағы банктік шоттардағы теңгемен ақша қаражаттарында» көрсетіледі:

аккредитивтегі ақшалар;

чек кітапшаларындағы ақшалар;

карт-шоттардағы ақшалар;

банктің басқа да шоттардағы ақшалар;

ағымдағы корреспонденттік шоттардағы ақшәлар.

Вопрос № 25. Салықтарды төлеуден ақшалардың кетуін есептеңіз, егер есепті жылдың салықтары бойынша 285500 теңгені шығыстар, жылдың басына салықтар бойынша міндеттемелер -42800 теңгені, жылдың соңына 58300 теңгені құрса:

270000;

301000;

285500;

338300;

101100.

Вопрос № 26. «Жеткізіп берушілерден және мердігерлерден жанармай алынған» шаруашылық операция қандай типке жатады:

бірінші;

екінші;

екінші, үшінші;

төртіншы;

төртінші.

Вопрос № 27. Негізгі құралдарға жатады:

патенттер, программалық қамтамасыз етілу;

ақша қаражаттары;

қорлар;

міндеттемелер;

жер, құрылыстәр.

Вопрос № 28. Калькуляция-бұл:

қызмет көрсету, жұмыс, өнім бірлігінің өзіндік құнын аніқтау;

мүліктің құжаттық және нақты бар болуының сәйкестілігін тексеру;

кәсіпорында болатын барлық шаруашылық операциялардың тіркеу;

біртекті объектінің экономикалық қозғалысын және бар болуына ағымдағы және ары қарай бақылауына, шаруашылық операцияның әсерімен құрастыру процесіне есеп жүргізілетін локальді жүйе;

екі жақты кесте түрінде салыстырмалы ведомосіне топтастырылған көрсеткіштердің жүйесі.

Вопрос № 29. Басқарушылық баланс ақпараттың көлемі бойынша бөлінеді:

түгендеу, кітаптік;

бірліктік, қатынастіқ;

кітаптік, генералды;

қатынастық, кітаптік;

генерады, түгендеу.

Вопрос № 30. Құжаттар қандай белгісі бойынша ішкі және сыртқы болып бөлінеді:

біртекті операцияларды құрастыру бойынша;

есепті позициялардың көлемі бойынша;

тағайындалуы бойынша;

толтыру тәсілі бойынша;

құрастыру орны бойинша.