Тестирование

Дисциплина: Бухгалтерлік есеп қағидалары

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Ақша қаражаттары өзiне қосады:

келешек датамен белгiленген чектер;

iс – сапарға берiлген;

почталық маркалар;

келешек датамен белгiленген чектер мен монеталар;

акциялар.

Вопрос № 2. Жүзеге асырылған тауарлар өнiмдердiң, векселдердiң алу кезiнде қандай шоттар корреспонденциясы құрылады?

Дт 24110 Кт 3520;

Дт 1040 Кт 24110

Дт 24110 Кт 3130;

Дт 1040 Кт 1270 ;

Дт 24110 Кт 30100.

Вопрос № 3. Қандай негiзгi құралдар бойынша амортизация есептелмейдi:

жер;

өнiм беретiн мал;

көлiк құралдары;

консервациядағы негiзгi құралдар;

А, В, D жауаптары дұрыс.

Вопрос № 4. Бухгалтерлiк баланс – бұл шаруашылық мүлiктерiнiң экономикалық топтасуы мен жалпылама көрсетiлуi:

белгiлi мерзiмге құрылған ақшалай бағалаудың қайнар көздерi мен түрлерi бойынша;

белгiлi бiр кезеңдегi ақшалай бағалаудың қайнар көздерi мен түрлерi бойынша;

анықталған мерзiмдегi табиғи құн көрсеткiштерi бойынша;

табиғи-заттай нысан;

заттай нысанда.

Вопрос № 5. Баланстық өзгерiстiң бiрiнiшi типi мына теңдiкпен өзгередi:

А-а=П-п;

А+а=П+п;

А=П+п-п;

А+а-а=П;

А+а+а=П.

Вопрос № 6. Көлiкке салынатын салық берешегi өтелдi. Дұрыс корреспонденция шотын көрсетiңiз:

Д-т 1040 К-т 12900;

Д-т 3170 К-т 1040 ;

Д-т 1040 К-т 3160;

Д-т 1040 К-т 3170;

Д-т 3180 К-т 1040.

Вопрос № 7. Материалдық емес активтер есебiнiң тәртiбi бухгалтерлiк есеп стандарттарының қандай түрiнде анықталған?

БЕС-6;

БЕС-17;

БЕС-8;

БЕС-1;

БЕС-28.

Вопрос № 8. Қандай белгiсi бойынша негiзгi құралдар жеке және жалға берiлген болып бөлiнедi:

табиғи-заттай нысан;

пайдалану белгiсi;

халық шаруашылық салалары;

орындалатын функциялар мен мақсатты тағайындалуға байланысты;

тиiстiлiкке.

Вопрос № 9. Қайта бағалау нәтижесiнде негiзгi құралдардың алғашқы құнының азаюын қандай шоттар корреспонденциясында көрсетiледi?

Д-т 2411 К-т 5320;

Д-т 845 К-т 2411-125;

Д-т 5320 К-т 2411-125;

Д-т 1250 К-т 1010;

Д-т 902 К-т 3350.

Вопрос № 10. Баланстық өзгерiстiң бiрiнiшi типi мына теңдiкпен өзгередi:

А-а=П-п;

А+а=П+п;

А=П+п-п;

А+а-а=П;

А+а+а=П.

Вопрос № 11. Ақша қаражаттары өзiне қосады:

келешек датамен белгiленген чектер;

iс – сапарға берiлген;

почталық маркалар;

келешек датамен белгiленген чектер мен монеталар;

акциялар.

Вопрос № 12. Негiзгi құралдар-бұл…

ұзақ мерзiм аралығында өндiрiсте орын алады;

өзiнiң материалдық және заттық формасын жоғалтпайды;

жаңа құрылған өнiмге өзiнiң құнын бөлшектеп көшiру;

кәсiпорын өндiрiс үшiн немесе тауарды жеткiзу, қызметтердi көрсету, жалға беру үшiн қолданылады;

барлық жауап дұрыс.

Вопрос № 13. Негiзгi құралдардың есебi қандай шоттың бөлiмiнде жүргiзiледi?

2400;

1100;

1000;

1300;

1400.

Вопрос № 14. Iс – сапар ақшасы iс – сапарға баратын тұлғаға берiледi:

жолға;

тәулiктiк;

iс – сапар кезiнде;

А); В); С);

дұрыс жауабы жоқ.

Вопрос № 15. Негiзгi құралардың ағымдағы құны – бұл құн…

берiлген негiзгi құралдардың есепке алынуы бойынша;

кәсiпорындар арасындағы негiзгi құраларымен айырбас бойынша;

алғашқы құн минус тозу;

белгiлi мерзiмге әрекет етушi нарықтық бағалар құны;

көлiктiк-дайындаушы шығындар қосу иелену құны

Вопрос № 16. Сенiмсiз қарыздар бойынша резерв құрғанда қандай шоттар корреспонденциясы қолданылады ?

Дт 1250 Кт 3520;

Дт 7210 Кт 1290;

Дт 3390 Кт 1250;

Дт 1420 Кт 24110;

Дт 1250 Кт 6280.

Вопрос № 17. Дебиторлық берешек немен байланысты болса, мойындалады?

зиян;

шығын;

пайда;

салық;

кiрiс.

Вопрос № 18. “Есептiк шоттан, жалақы төлеу үшiн кассаға түскен қолма-қол ақшалар” дұрыс шоттар корреспонденциясын көрсетiңiз

Дт 1010 Кт 1040;

Дт 1010 Кт1250;

Дт 1030 Кт1010;

Дт 1040 Кт 1010;

Дт 3350 Кт1010.

Вопрос № 19. Шоттардың типтiк жоспарында 1060 шотта не көрсетiледi?

аккредитивтегi ақша;

чек кiтапшаларындағы ақша;

карт шоттарындағы ақша;

банктегi депозитік шоттағыақша;

ағымдағы корреспонденттiк ақшалар;

Вопрос № 20. Кассадан қолма-қол ақшаның берiлуi қандай құжатпен жүзеге асырылады?

төлем тапсырмамен;

кассалық ордердiң кiрiсi;

кассалық ордердiң шығысы;

бұйрық;

чек.

Вопрос № 21. Дебиторлық берешек – дегенiмiiз бұл қойылған талаптар:

келешектегi кезеңнiң шығындары бойынша;

ҚҚС өтеу бойынша;

берiлген аванстар бойынша тауарлы материалдық құндылықтар жеткiзiлiмi үшiн;

А және С;

А,В және С.

Вопрос № 22. Негiзгi өндiрiске материалдарды жiберуге қандай бухгалтерлiк жазу құрылады?

8011 Дт шоты 1310-1350 Кт шоты;

8031 Дт шоты 1310-1350 Кт шоты;

8041 Дт шоты 1310-1350 Кт шоты;

7210 Дт шоты 1310-1350 Кт шоты;

8041 Дт шоты 1310-1350 Кт шоты.

Вопрос № 23. Дебиторлық берешектi өтеу мерзiмi:

30-дан 90 күнге дейiн;

40-50 күн;

10-30 күн;

90-120 күн

120-150 күн

Вопрос № 24. Функционалдық ролi және өндiрiстiк процестiң тағайындауы бойынша барлық қорлар бөлiнедi:

негiзгi және көмекшi;

тұрақты және ауыспалы;

тiкелей және жанама;

қайтарымды және қайтарымсыз;

көмекшi және жанама.

Вопрос № 25. Баланс мына таблицадан құралады:

активтен;

дебиттен;

кредитен;

пассивтен;

актив пен пассивтен.

Вопрос № 26. Тазартылу әдiсi бойынша жiктелетiн баланстарды көрсетiңiз:

инвентарлық, кiтапты, басты;

бiрлiктi, жинақты;

бастапқы, аралық, қорытынды;

айырғыш, бiрiктiргiш;

баланс – брутто, баланс – нетто.

Вопрос № 27. Провизорлық баланс құрылады:

ауыл шаруашлықы қызметтi жоспарлау үшiн;

бiр жыл бойынша жоспарды орындаудың бағалауы үшiн;

кәсiпорынның жылдың соңында болатын қаржылық жағдайын анықтау үшiн;

құрылмайды;

кәсiпорынның жоспарын орындауын анықтау үшiн.

Вопрос № 28. Есеп беретiн тұлғаның берешегi:

сатып алушылар мен тапсырыс берушiлердiң берешегi

басқа да дебиторлық берешек

келешек кезеңнiң шығындары

берiлген аванстар

еншiлес серiктестiктердiң (тәуелдi) дебиторлық берешегi

Вопрос № 29. Дт 24110 Кт 3130 жазбасы ненi бiлдiредi ?

акция бойынша дивидент есептелдi;

бюджетке қарыз шотында есептеуге жататын қосымша құн салығының соммасы;

қайтарылған тауар өнiмдерi бойынша ҚҚС ретке келтiруi;

қызмет көрсетумен жұмыстың орындалуы,

өнiмдi жабдықтауға байланысты есептелген ҚҚС көрсетiледi.

Вопрос № 30. Қандай құжатта кассир кассалық операциялардың есебiн жүргiзiледi?

ведомость №5;

журнал-ордер №3;

ауыл шаруашылық операциялардының тiркеу кiтабында;

журнал-ордер №10;

кассалық кiтабы.