Тестирование

Дисциплина: Бухгалтерлік есеп қағидалары

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Негiзгi құралдар құрамына не кiредi?

өнiм өндiруге арналған еңбек қаражаты;

бiр жылдан артық қызмет ететiн өндiрiстiк және шаруашылық құрал жабдықтар; көлiк құралдары жұмыс күшi мен машиналар және жабдықтар, құрылыстар, ғимараттар;

құнына байланыссыз бiр жылдан аса қызмет ететiн заттар;

минималды еңбекақы көлемiнiң жүз еседей артық құнды заттар;

құнына байланыссыз 12 айдан аса қызмет жасайтын заттар.

Вопрос № 2. Дебиторлық берешек немен байланысты болса, мойындалады?

зиян;

шығын;

пайда;

салық;

кiрiс.

Вопрос № 3. Баланстық өзгерiстiң бiрiнiшi типi мына теңдiкпен өзгередi:

А-а=П-п;

А+а=П+п;

А=П+п-п;

А+а-а=П;

А+а+а=П.

Вопрос № 4. Бухгалтерлiк баланс құрылу мерзiмi бойынша бөлiнедi:

ағымдағы, жинақты, алғашқы;

санирленген, инвесторлы, ликвидациялық;

кiтапты, бiрлiктiргiш, айырғыш;

бiрiктiрушi, санирленген, ағымдағы, жинақты, инвесторлы;

алғашқы, санирленген, ағымдағы, ликвидациялық, айырғыш, бiрiктiргiш.

Вопрос № 5. “Кәсiпорынның кассасынан жұмысшыларға жалақы берiледi” шаруашылық операция қай типке жатады?

бiрiншiге;

екiншiге

үшiншiге;

төртiншiге;

бiрiншiге, төртiншiге.

Вопрос № 6. Iс – сапар ұзақтығы аспауы керек:

30 күннен

жолда өткен уақытты есептемегенде 40 күннен;

10 күннен

30 күннен ;

15 күннен.

Вопрос № 7. Кассадан қолма-қол ақшаны есеп бойынша беру:

Дт 1250 Кт 1010;

Дт 2410 Кт 1040;

Дт 1420 Кт1040;

Дт 1310 Кт 1010;

Дт 1040 Кт 1010.

Вопрос № 8. “Есептiк шоттан, жалақы төлеу үшiн кассаға түскен қолма-қол ақшалар” дұрыс шоттар корреспонденциясын көрсетiңiз

Дт 1010 Кт 1040;

Дт 1010 Кт1250;

Дт 1030 Кт1010;

Дт 1040 Кт 1010;

Дт 3350 Кт1010.

Вопрос № 9. Келiп түскен шот фактураларды алдыменен қайда бекiтедi?

келiп түскен жүктiң журналдағы есебi;

шығарылған өнiмнiң сәйкестендiру;

№ 5 журанал ордерi;

1420 шоттың кредитi бойынша журналда;

дұрыс жауабы жоқ.

Вопрос № 10. Дебиторлық берешек – дегенiмiiз бұл қойылған талаптар:

келешектегi кезеңнiң шығындары бойынша;

ҚҚС өтеу бойынша;

берiлген аванстар бойынша тауарлы материалдық құндылықтар жеткiзiлiмi үшiн;

А және С;

А,В және С.

Вопрос № 11. Бухгалтерлiк есеп автоматизациясы бойынша бағдарламалық пакет орналасуы және құрылымына байланысты қандай мүлiктiк топқа жатады:

негiзгi құралдар;

айналым активтерiне;

жеке көздер;

материалдық емес активтер;

есептегi құралдарға .

Вопрос № 12. Жүзеге асырылған тауарлар өнiмдердiң, векселдердiң алу кезiнде қандай шоттар корреспонденциясы құрылады?

Дт 24110 Кт 3520;

Дт 1040 Кт 24110

Дт 24110 Кт 3130;

Дт 1040 Кт 1270 ;

Дт 24110 Кт 30100.

Вопрос № 13. Тазартылу әдiсi бойынша жiктелетiн баланстарды көрсетiңiз:

инвентарлық, кiтапты, басты;

бiрлiктi, жинақты;

бастапқы, аралық, қорытынды;

айырғыш, бiрiктiргiш;

баланс – брутто, баланс – нетто.

Вопрос № 14. Шоттардың типтiк жоспарында 1020 шотта не көрсетiледi?

аккредитивтегi ақша;

чек кiтапшаларындағы ақша;

кассадағы валютадағы колма-кол ақша;

банктегi басқа да шоттардағы ақша;

ағымдағы корреспонденттiк ақшалар.

Вопрос № 15. Бухгалтерлiк баланс ақпараттың көлемi бойынша бөлiнедi:

инвентарлы, кiтапты;

бiрлiктi, жинақты;

кiтапты, басты;

жинақты, кiмтапты;

басты, инвентарлы.

Вопрос № 16. Жұмыскерлер мен басқада тұлғалардың берешегi болып:

сатып алушылар мен тапсырыс берушiлердiң берешегi табылады

басқа да дебиторлық берешек табылады

келешек кезеңдегi шығындар табылады

берiлген аванстар табылады;

еншiлес серiктестiктердiң (тәуелдi) дебиторлық берешек болып табылады.

Вопрос № 17. Негiзгi құралдар қандай әдiспен иеленедi?

ақша қаражаттары арқылы;

несиеге;

ақша операциялары арқылы;

басқа субъектiнiң сыйға тартуынан;

вексель үшiн

Вопрос № 18. Бухгалтерияда есептiк шоттағы ақша қаражаттарының есебi жүргiзiледi:

1030;

1040;

1010;

1050;

1070.

Вопрос № 19. БЕС-да тауарлы – материалдық қорлардың өзiндiк құнының бағасын қандай әдiс бойынша қарастырылған?

құнның орташа өлшемдi әдiсi;

ФИФО әдiсi;

ЛИФО әдiсi;

спецификалық идентификация әдiсi;

жоғарыда аталғандардың барлығы.

Вопрос № 20. Бенефициар шотына ақша аударымы туралы банкке берiлетiн құжатты атаңыз:

төлем тапсырмасы;

кiрiс кассалық ордер;

қолма-қол ақша мен жарнаға төлем жасау хабарландыруы;

бұйрық;

чек.

Вопрос № 21. Нақтылайтын құжаттар негiзiнде ұсынылатын жабдықталған тауарларға жiберушiнiң төлемiне деген бенефициардың талабы

төлем тапсырмасы;

кассалық кiрiс ордерi;

төлем-талап тапсырмасы;

бұйрық;

чек.

Вопрос № 22. Дебиторлық берешек – дегенiмiз бұл қойылған талаптар:

сатып алушыларға ақшалай қаражаттарды, тауарлар мен қызметтердi алу үшiн;

келешектегi кезеңнiң шығындары бойынша;

берiлген аванстар бойынша тауарлы материалдық құндылықтар жеткiзiлiмi үшiн;

А және С;

А, В және

Вопрос № 23. Баланс пен бухгалтерлiк есеп шоттарының арасында қандай айырмашылық бар:

баланста қорытынды мәлiметтер көрсетiледi, ал шотта орналасуы және құрамы бойынша мүлiктiң ағымдағы өзгерi

баланс шоттағы қалдық негiзiнде құрылады, ал шот баланстық қалдық негiзiнде ашылады

бухгалтерлiк шот шаруашылық операциялар есебi үшiн қолданылады, ал баланс есептi құру үшiн

бухгалтерлiк есеп мүлiк бойынша ағымдағы шаруашылық операциялар мен ақшалай натуралды және еңбек көрсеткiштерi бойынша есеп кезеңiндегi қорытынды мәлiметтердi көрсетедi. Баланста кәсiпорынның қызметiне талдау жасаудың негiзi табылатын тек қана қорытынды мәлiметтер көрсетiледi

мазмұнында

Вопрос № 24. Келесi жазу ненi бiлдiредi Дт 1610 Кт 1040?

алдында берiлген аванстың жұмсалмаған сомасының қайтарылуы;

ТМҚ жеткiзiлуi бойынша жабдықтаушыға аванстың берiлуi;

мердiгерге орындалған жұмыс бойынша аванс берiлдi;

алдында берiлген аванс жабдықтаушыларға деген берешектi өтеу үшiн саналды;

түскен ТМҚ бойынша жабдықтаушылардың шот-фактурасы акцептелдi.

Вопрос № 25. Iс – сапар ақшасы iс – сапарға баратын тұлғаға берiледi:

жолға;

тәулiктiк;

iс – сапар кезiнде;

А); В); С);

дұрыс жауабы жоқ.

Вопрос № 26. Қайта бағалау нәтижесiнде негiзгi құралдардың алғашқы құнының азаюын қандай шоттар корреспонденциясында көрсетiледi?

Д-т 2411 К-т 5320;

Д-т 845 К-т 2411-125;

Д-т 5320 К-т 2411-125;

Д-т 1250 К-т 1010;

Д-т 902 К-т 3350.

Вопрос № 27. Есептi тұлғасы арқылы ТМҚ –ды иелену сомасына шоттар корреспонденциясын көрсетiңiз:

Дт 1310,1350Кт 1250;

Дт 1250 Кт 1140;

Дт 1310 Кт 1010;

Дт 1270 Кт 7010;

Дт 1250 Кт 1420.

Вопрос № 28. Баланстық активiнде топтасқан:

мүлiк;

қайнар көздерi;

ауыл шаруашылық процестер;

қорлар;

ауыл шаруашылық қызметiнiң нәтижелерi.

Вопрос № 29. Өтеуге арналған ҚҚС және проценттердi есептеу болып:

сатыпалушылар мен тапсырыс берушiлердiң берешегi болып табылады;

басқа да дебиторлық берешек болып табылады;

келешектегi кезеңнiң шығындары болып табылады;

берiлген аванстар болып табылады;

еншiлес серiктерстiктердiң (тәуелдi) дебитиорлық берешегi.

Вопрос № 30. Жер салығының берешегi өтелдi. Дұрыс корреспонденция шотын көрсет:

Д-т 1040 К-т 12900;

Д-т 12900 К-т 1040 ;

Д-т 1040 К-т 3160;

Д-т 1040 К-т 3150;

Д-т 3160 К-т 1040.