Тестирование

Дисциплина: Ат. Маркетинг (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Функционалды және тұтынушылық сипаттамасы, сондай-ақ бөлу арналары бойынша ұқсас тауарлардың тобы:

тауар ассортименті

тауар номенклатурасы

тауар саясаты

инновациялық тауар

тауар бәсекелестігі

Вопрос № 2. Кәсіпорынның макроортасын талдау әдісі қалай аталады?

STEP-талдау

маркетингтік аудит

SWOT-талдау

маркетинг ревизиясы

GAP-талдау

Вопрос № 3. Мақсатты нарықта маркетинг кешенінің жеке құралдарын ең тиімді қолдану қай стратегияға байланысты

инструменталдық стратегиялар

корпоративтік стратегиялар

базистік стратегиялар

функционалдық стратегиялар

портфелдік стратегиялар

Вопрос № 4. Маркетингтік басқарудың негізгі күштеріне не жатады

шешімдерді қабылдау мен оларды орындауды жетілдіруге талаптану

тұтынушыларға бәсекелестердей қызметтер мен пайдаларды, бірақ тиімді және аз шығындармен ұсынуға талаптану

тұтынушыларды бәсекелестерден көрі жақсы қанағаттандыру арқылы олармен тығыз байланыс жасауға талаптану

бәрі де дұрыс

бәрі де дұрыс емес

Вопрос № 5. Нақты сатушылардың сатып алушыларға ұсынатын тауарлар мен тауар бiрлiктерiнiң барлық ассортименттiк топтарының жиынтығы

тауар ассортименті

тауар номенклатурасы

тауар саясаты

инновациялық тауар

тауар бәсекелестігі

Вопрос № 6. Кәсіпорынның қызметіндегі тілеулі мен нақты жағдайдын алшақтығын талдау әдісі қалай аталады

GAP-талдау

SWOT-талдау

жағдайлық талдау

STEP-талдау

маркетингтік аудит

Вопрос № 7. Клиентті жақсы білу және түсіну арқылы ұсынылған тауар не қызмет –ол:

маркетингтің қызметі

маркетингтің принципі

маркетингтің әрекеті

маркетингтің мақсаты

маркетингтің шешімі

Вопрос № 8. Маркетинг тұжырымдамасына сай тауардың ауқымды, айтарлықтай кең анықтамасы:

жинақталған өнім

кеңейтілген өнім

нақты өнім

тауар өнімі

жалпы өнім

Вопрос № 9. Фирмаға деген ықыласы оң және демеушілердің қолдауына ие болған топ:

ізделетін аудитория

ұнамды аудитория

қайырымды аудитория

ұнамсыз аудитория

қайырымсыз аудитория

Вопрос № 10. Қай макро орта факторы қоғамдық ұйымның әсері түрлерін, лоббизмнің қабылданған формасын, үкіметтегі жемқорлықтың деңгейі мен дәрежесін зерттейді

демографиялық

экономикалық

табиги-географиялық

саяси

мәдени

Вопрос № 11. Компания клиенттеріне бағытталған маркетинг жүйесін жасау қалай аталады

ішкі маркетинг

сыртқы маркетинг

халықаралық маркетинг

демаркетинг

қызметті маркетинг

Вопрос № 12. Тауарды шығару кезінде оны өндіру үғымы неше деңгейден өтеді

алты деңгейден

терт деңгейден

бес деңгейден

үш деңгейден

тоғыз деңгейден

Вопрос № 13. Маркетинг басталады:

тауарды жасау мен өндіруден

ақпараттық жарнамалық кампаниядан

нарық пен тұтынушы сұранымын анықтаудан

тарату арналарын анықтаудан

маркетинг бюджетін жоспарлаудан

Вопрос № 14. Маркетинг неден басталады?

нарық пен тұтынушылардың сұранысын зерттеуден

тауарды әзірлеп өндіруден

ақпараттық жарнамалық кампаниядан

тауарды өткізуден

ескі тауарды жаңғыртудан

Вопрос № 15. Демографиялық фактордың негізгі көрсеткіштері

энергоресурстары мен шикізаткөздерін пайдалану жағдайы және болашағы

кәсіпкерлікті реттеудің құкықтық жағдайы, мемлекеттің экономикалық саясаты

тұтынушылар бірлестігінің мәдени ерекшеліктері мен дэстүрлері

тұрғындардың сатып алу қабілеті, инфляция деңгейі, салық жүйесі және т.б

тұрғындардың саны, халық тығыздығы, есім құрылымы, тууы, өлуі жэне т.б

Вопрос № 16. Соңғылықты тұтынушылар дегеніміз кім

өздерінің тұтынуы үшін сатып алатын адам немесе жанұя

мемлекеттік ұйымдар

саудалық ұйымдар

өндірістік кәсіпорын

көтерме-бөлшек фирмалар

Вопрос № 17. Бірінші ретті ақпарат туралы қай бекітім дұрыс

бірінші ретті ақпарат зерттеудің мақсатына сәйкес жиналады

бірінші ретті ақпарат дербес, басында басқа мақсаттармен жиналған көздердең алынады

бірінші ретті ақпарат тез жиналады, ол үшін көп шығын шықпайды

бірінші ретті ақпараттың кемшілігі – кәсіпорынға оны жинау әдістемесі белгісіз және бақыланбайды

«1» және «3».

Вопрос № 18. Маркетинг теориясы қай ғасырда пайда болды?

XX ғасырда

IX ғасырда

XXI ғасырда

XIX ғасырда

XVI ғасырда

Вопрос № 19. Тауарлар мен қызметтерді өндіріс үрдісінде пайдалану үшін сатып алатын ұйымдар нарығы қалай аталады

өндіріс құралдары нарығы

аралық сатушылар нарығы

тұтынушылық нарығы

халықаралық нарығы

локалды нарық

Вопрос № 20. Н арықты құрайтын әр-түрлі топтарды бөлу туралы және эр нарыққа сәйкес маркетинг кешені мен тауарларды жасау туралы шешім

тауарлы-дифференциалданған маркетинг

мақсатты маркетинг

жаппай маркетинг

дифференциалданбаған маркетинг

әлеуметтік-этикалық маркетинг

Вопрос № 21. Нарықтың үнемі өзгеріп отыратын жағдайына үйрену мақсатында маркетингтің макроорта факторларын әрдайым бақылап отыратын қай орта?

экономикалық орта

саяси орта

демографиялық орта

табиғи орта

сыртқы орта

Вопрос № 22. Адамдардың жеке қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған тауарлар:

өндірістік бағыттағы

тұтынушылық

қызметтер

А және С дұрыс

А,В,С дұрыс

Вопрос № 23. Қазіргі отандық нарықта маркетингті қолданудың қиындықтары неде

Қазақстан нарығындағы маркетинг - әлі теоретикалық пән, ол республика экономикасы дамыған елдер денгейіне жеткенде қажет болады

жетілмеген нарықта тек қана жетілмеген маркетинг мүмкін

маркетинг экспорттық нарықтарда қолданылған жөн

мамандандандырылған маркетинг тек қана шет ел мамандарының жетегімен болуы мүмкін

өнімнің төмен бәсекеге қабілеттілігі

Вопрос № 24. Артықшылықтар - төмен шығындар, сұрақтардың кезегін сақтау мүмкіндігі, жылдамдық, кемшіліктер – сұраныс көлемі шектеулі, анонимдіктің кепілсіздігі, ауызша әсерлесуді есепке алу мүмкінсіздігі – бұлар пікір сұраудың қай нысанына жатады?

телефон

жеке сұхбат

эксперимент

жазбаша сұрау

бақылау

Вопрос № 25. Марктеингілік шараларды жүзеге асыру үшін фирма екі жүйені пайдаланады:

стратегиялық жоспарлау және маркетингілік жоспарлау

маркетингілік жоспарлау және ағымдағы жоспарлау

стратегиялық жоспарлау және тактикалық жоспарлау

тактикалық жоспарлау және маркетингілік жоспарлау

стратегиялық жоспарлау және ағымдағы жоспарлау

Вопрос № 26. Сатушының сатып алушыға ұсынатын барлық ассортимен топтарының және тауар бірліктерінің жиынтығы:

тауар маркасы

тауар белгісі

тауар ассортименті

тауар номенклатурасы

дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 27. Нарықты сегменттеу критерийлеріне не жатады?

пайдалылық, қол жетушілік, болашақтық

нарықтағы бағыттауды өзіне тарту

сегмент көлемі, бәсеке

тұтынушылық мінез-құлық

географиялық, демографиялық, мінез-құлықтық, психографиялық

Вопрос № 28. Құбылмалы сұраныс кезінде пайдалынылатын маркетинг түрі:

дамушы маркетинг

ремаркетинг

ынталандырушы маркетинг

синхромаркетинг

қолдаушы маркетинг

Вопрос № 29. Қызмет көрсетудің формалары қандайға бөлінеді?

жеке тұлғаларға қызмет көрсету

қоғамдық сипаттағы қызмет көрсету

тұтынушыларға қызмет көрсету

1 және 2

дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 30. Кәсіпорын маркетингтің қай ортасына жатады?

макроорта

микроорта

миниорта

ішкі орта

сыртқы орта