Тестирование

Дисциплина: Ат. Маркетинг (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Шетелдердегі тұтынушылардың тауарлар мен қызметтерге сұранысын қанағаттандыруға арналған жергілікті компаниялардың маркетингтік іс-әрекеті қалай аталады?

халықаралық маркетинг

халықаралық менеджмент

экспорттық марктинг

ғаламдық маркетинг

өндірістік маркетинг

Вопрос № 2. Төмендегі қандай шарттар тұтынушылардың тауарды сатып алу туралы талғамын анықтау үшін сұрау әдісін қолдауды орынды санайды?

сатып алушылар өздерінің талғамдарын сезінеді

сатып алушылар өздерінің ойларын сезінеді

сұрауға шығындар онша көп емес

көпшіліктің сұранысы бар тауарлар нарығындағы тұтынушылар

сатып алушылар көп емес

Вопрос № 3. Фирманың маркетингтік бөлімі қандай маркетингтің қоршаған ортасының күштерін анықтап, бақылайды

фирманың қызмет аясын

экология -экономикалық

техника-технологиялық

саясат

бәсекелестер

Вопрос № 4. Фирмаға деген ықыласы оң және демеушілердің қолдауына ие болған топ:

ізделетін аудитория

ұнамды аудитория

қайырымды аудитория

ұнамсыз аудитория

қайырымсыз аудитория

Вопрос № 5. Кәсіпорынның қызметіндегі тілеулі мен нақты жағдайдын алшақтығын талдау әдісі қалай аталады

GAP-талдау

SWOT-талдау

жағдайлық талдау

STEP-талдау

маркетингтік аудит

Вопрос № 6. Физиологиялық, өзін-өзі сақтау қажеттіліктің қай деңгейіне жатады:

жоғарғы деңгей

ортаңғы деңгей

төменгі деңгей

соңғы деңгей

бірінші деңгей

Вопрос № 7. Маркетингтік зерттеулердің сапалы әдісіне не жатады?

фокус-топ

регрессиялық талдау

корреляциялық әдіс

топтау

талдаулық әдісі

Вопрос № 8. Нақты тауар топтарының өтуінің дамуы, өтуінің жылдамдығы, орта қорлар, соңғылықты тұтынушыларға сандық және сапалық мөлшермен өту көлемі, әр кәсіпорын бойынша сатып алу туралы ақпаратты қай әдіс арқылы алуға болады

бақылау

панель

эксперимент

сұрау

сауалнамалау

Вопрос № 9. Кейбір техникалық немесе экономикалық параметтірлердің көлемінің пайздық көрінісі

жекелік көрсеткіш

топтық көрсеткіш

интегралдық көрсеткіш

тауарлық көрсеткіш

бәсекелестік көрсеткіш

Вопрос № 10. Соңғылықты тұтынушылар дегеніміз кім?

өздерінің тұтынуы үшін сатып алатын адам немесе жанұя

мемлекеттік ұйымдар

саудалық ұйымдар

өндірістік кәсіпорын

көтерме-бөлшек фирмалар

Вопрос № 11. Тауарларды өндіріс үдерісінде пайдалану үшін сондай-ак, қайта сату үшін алатын көтерме тұтынушылардың атауы

Түпкі түтынушылар

Ниеттес түтынушылар

Тұтынушы үйымдар

Кәсіпорындар

Дүкендер

Вопрос № 12. Қай макро орта факторы қоғамдық ұйымның әсері түрлерін, лоббизмнің қабылданған формасын, үкіметтегі жемқорлықтың деңгейі мен дәрежесін зерттейді

демографиялық

экономикалық

табиги-географиялық

саяси

мәдени

Вопрос № 13. Н арықты құрайтын әр-түрлі топтарды бөлу туралы және эр нарыққа сәйкес маркетинг кешені мен тауарларды жасау туралы шешім

тауарлы-дифференциалданған маркетинг

мақсатты маркетинг

жаппай маркетинг

дифференциалданбаған маркетинг

әлеуметтік-этикалық маркетинг

Вопрос № 14. Маркетинг пен менеджменттің қарым-қатынастары қай ережеде келтірілген

маркетинг – менеджменттің тәсілдерінің бірі

менеджмент –маркетингтің маңызды элементі

менеджмент пен маркетинг жартылай қиылысады

маркетинг - ғылыми зерттеу заты

менеджмент – маркетингтік болжауларда идеалды кұрал

Вопрос № 15. Сатып алу мүмкіншілігіне байланысты түрде орындалатын тұтыныс – ол:

мұқтаждық

нарық

тауар

мүдде

тұтыныс

Вопрос № 16. Қандай талдау әдісі кәсіпорынның фирмалық ортасындағы жағдайын анықтайды

жағдайлық талдау

БКГ матрицасы

STEP-талдау

SWOT-талдау

Ансофф матрицасы

Вопрос № 17. Диверсификация стратегиясы дегеніміз не?

жаңа нарыққа жаңа тауармен шығу

нарық үлесін көбейту

тауарды жаңарту

жаңа нарыққа ескі тауармен шығу

жаңа тұтынушыларды қарату

Вопрос № 18. Маркетинг қай ғасырда, қайда пайда болды?

ХІХ ғ. Германияда

ХХІ ғ. Англияда

ХХ ғ. АҚШ-та

XVIII ғ. Францияда

XVI ғ. Россияда

Вопрос № 19. Кәсіпорынның макроортасын талдау әдісі қалай аталады?

STEP-талдау

маркетингтік аудит

SWOT-талдау

маркетинг ревизиясы

GAP-талдау

Вопрос № 20. Маркетингтік коммуникацияның негізі түрлері

жарнама, еткізуді ынталандыру, қоғаммен байланыс, жеке сату

тауар, баға

түтынушылардың қажеттіліктері мен мұктаждықтарын анықтау

ынталандыру тәсілдері

тарату тәсілдері

Вопрос № 21. Қай стратегияда жаңа нарыққа жаңа тауар арналған?

диверсификациялану стратегиясы

нарықтың даму стратегиясы

өнімнің даму стратегиясы

ену стратегиясы

өсу стратегиясы

Вопрос № 22. Клиентура арасында тауарларды жылжытуда, өткізуде және таратуда компанияға көмектесуші фирмалар қалай аталады?

сатып алушылар

бәсекелестер

жабдықтаушылар

байланыс аудиториялары

делдалдар

Вопрос № 23. Тауарды шығару кезінде оны өндіру үғымы неше деңгейден өтеді

алты деңгейден

терт деңгейден

бес деңгейден

үш деңгейден

тоғыз деңгейден

Вопрос № 24. Адамдардың мұқтаждығымен тұтынысын қанағаттандыратын - ол

менеджмент

өнім

тауар

маркетинг

баға

Вопрос № 25. Бағалардың «номиналдан жоғары» стратегиясында

Жаңа тауарларды жоғарғы бағамен сату

Негізгі тауарға өте жоғары баға және бірін-бірі алмастыратын тауарға төмен баға белгіленеді

Бағаны психологиялық түрғыдан қабылдауға негізделген

Тауарды жоғары бағамен сатуды көздейді, ол тауардың сапасына, ерекшелігіне, маркасына көңіл аударатын сегменттеріне арналған

Бәсекелестерге қарағанда төмен баға белгілеуге негізделген

Вопрос № 26. Конверсиялық маркетинг немен байланысты

теріс сұраныммен

құбылмалы сұраныммен

толық сұраныммен

иррационалдық сұраныммен

төмендеуші сұраныммен

Вопрос № 27. Сұранымның мерзімдік ауытқуында қай маркетинг түрі қолданылады:

конверсиялық

ынталандырушы

қолдаушы

ремаркетинг

синхромаркетинг

Вопрос № 28. Келесі мінездемелер қай ақпарат жинау әдісіне жатады: нақты зерттеу мақсатына арналған, жоспарлы және жүйелі жиналады, сенімділігі мен нақтылығы жағынан әрқашан бақылануда

панель

эксперимент

сұрау

бақылау

бәрі де дұрыс

Вопрос № 29. Өмір деңгейінің ең дұрыс көрсеткіші қайсы

халықтың ақшалай табысы

инфляция қарқыны

адам басына реалды табыс

жұмыссыздық деңгейі

макроэкономикалық жағдай

Вопрос № 30. Әлеуметтік топ, өмір сүру салты, жеке тұлға түрлері мінез-құлықтың қай түріне жатады?

өмір сүру салты

пайдаланушы мәртебесі (статусы)

сатып алуға жетелейтін себептер

әлеуметтік-психологиялық белгі

пайда бойынша сегменттеу