Тестирование

Дисциплина: Информатика (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Кэш жады дегеніміз не?

ЭЕМ-нің жұмыс істеуіне байланысты емес ақпаратты ұзақ уақытқа сақтауға арналған жады;

бұл жоғарыоперативті жады, онда опертивті жадының жиі қолданылатын бөліктері сақталады;

операциялық жүйенің жүйелік файлдары сақталатын жады;

қазіргі уақытта бір бағдарлама өңделетін жады;

қатқыл дискіде үлкейтілген жады.

Вопрос № 2. Алгоритм түрлері қайсысы дұрыс жазылған?

тізбектелген, циклдық, тармақталу;

арифметикалық тізбектелген;

тармақталу, арифметикалық, тізбектелген;

математикалық, тармақталу, есептеу;

циклдық тармақталу.

Вопрос № 3. Мәтіндік редакторлар қандай бағдарламалық қамтамасыз етудің тобына енеді?

жалпы (әмбебап) қызметтік;

әдісі-бағытталған дестелер;

проблемалық-бағытталған дестелер;

бөлек пәндік аймақтар отдельных;

сервистік қызмет көрсету бағдарламалары.

Вопрос № 4. Төменде көрсетілген құрылғылардың қайсысын қолдану арқылы Интернетке қосылуға болады:

модем;

диджитайзер;

термопринтер;

сканер;

плоттер.

Вопрос № 5. Алмасу буфері дегеніміз -

тасымалданатын естің арнайы аумағы;

көшірілетін/жойылатын естің арнайы аумағы;

тасымалданатын, көшірілетін/жойылатын объекті;

тасымалданатын, көшірілетін/жойылатын объектіні уақытша сақтауға арналған естің арнайы аумағы;

тасымалданатын, көшірілетін/жойылатын объектіні уақытша сақтауға арналған драйвер.

Вопрос № 6. Блок-схемада енгізу командасы қандай геометриялық фигура арқылы жазылады?

параллелограм;

шеңбер;

тіктөртбұрыш;

эллипс;

трапеция.

Вопрос № 7. Бірінші ЭЕМ қашан пайда болды?

ХХ ғ 40-шы жылдары;

ХХ ғ 50-ші жылдары;

ХХ ғ 60-шы жылдары;

ХХ ғ 70-ші жылдары;

ХХ ғ 80-ші жылдары.

Вопрос № 8. Сандар екілік санау жүйесінде берілген. Алты екілік символдан тұратын қанша санды жазуға болады:

64

16

32

128

1024

Вопрос № 9. ЭЕМ-де ақпарат қандай санау жүйесінде кодталады?

екілік;

ондық;

оналтылық;

екілік және екілік-ондық;

оналтылық немесе оналтылық-ондық.

Вопрос № 10. Word – та суреттерді құжаттқа қою үшін қандай команданы қолдануға болады?

вид - картинки;

сервис – рисунок - картинки;

правка- картинки;

вставка- рисунок- картинки;

формат- рисунок.

Вопрос № 11. Процессор дегеніміз не?

компьютердің ең басты микросхемасы, бүкіл компьютердің жұмысын басқарады және бағдарламалардағы барлық командаларды орындайды;

ондық сандармен есептеулерді орындауға арналған құрылғы;

аналық тақша мен оперативті жад арасындағы байланысты ұйымдастыратын микросхема;

чипсет пен тұрақты есте сақтау құрылғысы арасындағы байланысты ұйымдастыратын микросхема;

пайдаланушы интерфейсті қамтамасыз ететін құрылғы.

Вопрос № 12. Word-тың қандай менюінің көмегімен құжаттың беттерін номерлеуге болады?

вид;

сервис;

правка;

вставка;

формат.

Вопрос № 13. Тармақталу алгоритм

кейбір командалар бірнеше рет орындалуын айтамыз;

кесте функциясын есептеп орындау;

ойындарда әртүрлі жағдайлар құруды айтады;

екі әртүрлі алгоритмде тапсырма беру;

кейір шартқа байланысты орындалатын әр түрлі командаларды айтады.

Вопрос № 14. MS Excel – де ұяшыққа формуланы жазудың негізгі ережесі қандай?

«=» тең (равно) белгісі;

«ФУНКЦИЯ» резервтелген сөз;

«ФУНК» резервтелген сөз;

«:» қос нүкте (двоеточи5) белгісі;

«;» нүкте үтір (точка с запятой) белгісі.

Вопрос № 15. Электрондық кестеде көшірме немесе жылжыту орындасақ абсолюттік сілтемелер:

өзгермейді;

формуланың жаңа орнына байланысты емес өзгереді;

формуланың жаңа орнына байланысты өзгереді;

формуланың ұзындығына байланысты өзгереді;

формуладағы көрсетілген ережеге байланысты өзгереді.

Вопрос № 16. Компьютерлік вирустар орналасу жеріне байланысты бөлінеді:

паразиттік, резиденттік, көрінбейтін;

қауіпсіз, қауіпті, өте қауіпті;

желілік, файлдық, жүктелетін, файлдық-жүктелетін;

паразиттік, репликаторлар, көрінбейтін, мутант, трояндық;

резиденттік және езиденттік емес.

Вопрос № 17. Сканерлердің қандай типінде сканерлік бастиек оригиналға сәйкес автоматты жылжиды, ал оригинал қозғалмаған күйде қалады:

қол сканері;

планшетті сканер;

роликтік сканер;

матрицалық сканер;

проекциондық сканер.

Вопрос № 18. Бұл есептеу желісіндегі көпқолданушылық, қуатты микроЭЕМ, желінің барлық станцияларынан сұрауларды өңдеу үшін белгіленген», ЭЕМ қандай түрі туралы айтылады:

жұмыс станциясы;

дербес компьютер;

сервер;

көпқолданушылық микроЭЕМ;

үлкен ЭЕМ.

Вопрос № 19. Курсор - бұл:

мәтінді енгізетін құрал;

пернетақтадағы перне;

экранда бейнеленетін ең кіші элемент;

графикалық ақпаратты енгізетін құрал;

монитордың экранныңдағы белгі, пернетақтадан жаңа енгізілетіннің позициясын көрсететің.

Вопрос № 20. Жүйелік шинаның функциясы неде:

операциялық жүйенің өзі орнатылатын бөлігін тұрақты сақтауда;

ДК құрылғыларының және микропроцессордың арасындағы ақпаратты тасымалдауда;

мәліметтердің үлкен көлемдерін архивті көшіруде;

берілген уақыт кезінде ақпаратты уақытша сақтауда;

бағдарламалардың көшірмелерін сақтауда.

Вопрос № 21. 1 байтты неше бит құрайды?

2

4

8

16

32

Вопрос № 22. (MS Excel) ақпараттың графикалық түрі - бұл:

кесте;

диаграмма;

сурет;

схема;

форма.

Вопрос № 23. Электрондық кесте - бұл:

ұяшықтарында деректер жазылған қарапайым кестенің компьютерлік түрі;

кодтық кестені өңдейтің қосымша бағдарлама;

деректерді кестелік түрінде өңдеген процесінде ресурстарын басқаратын ДК құрылғысы;

кестелерді өңдегенде ДК ресурстарымен басқаратын жүйелік бағдарлама;

үлгілі ақпарат.

Вопрос № 24. 6 байтта қанша бит бар?

48 бит;

32 бит;

16 бит;

40 бит;

64 бит.

Вопрос № 25. Ақпаратпен арифметикалық және логикалық операциялар жасау үшін және машиналардың барлық негізгі блоктарының жұмысын басқару үшін қолданылатын ДК орталық блогы қалай аталады:

процессор;

жүйелік шина;

плоттер;

сканер;

дискжетек.

Вопрос № 26. Қандай құрылғы компьютерде дыбыстық сигналдарды жазу мен шығару үшін қолданылады?

дыбыстық карта;

колонкалар;

микрофон;

процессор;

CD-ROM құрылғысы.

Вопрос № 27. Windows ОЖ-нде қатар орналаспаған бірнеше файлдарды белгілеу үшін қандай перне қолданылады?

Ctrl;

Alt;

Caps Lock;

Num Lock;

SҺift.

Вопрос № 28. Лазерлiк дискiлердi оқитын құрылғы

қатқыл диск;

СD-ROM;

floppy-диск;

кэш-жады;

ЖЖҚ.

Вопрос № 29. Hardware термині информатиканың қандай саласын сипаттайды:

техникалық құралдар;

бағдарламалық құралдар;

алгоритмдік құралдар;

физикалық құралдар;

физикалық және алгоритмдік құралдар.

Вопрос № 30. FDD термині нені білдіреді

иілгіш магниттік диск жинақтаушысы;

қатқыл магниттік диск жинақтаушысы;

монохромды адаптер түрі;

жүйелік шина түрі;

оқу үшін арналған жады.