Тестирование

Дисциплина: Информатика (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. 364(10) саны сегіздік санау жүйесіндегі қандай санға сәйкес келеді?

455

454

554

545

555

Вопрос № 2. Аталған құрылғылардың қайсысы ақпаратты енгізу құрылғыларына жатпайды:

диджитайзер;

сканер;

манипулятор;

сенсорлы экран;

плоттер.

Вопрос № 3. Тармақталу алгоритм

кейбір командалар бірнеше рет орындалуын айтамыз;

кесте функциясын есептеп орындау;

ойындарда әртүрлі жағдайлар құруды айтады;

екі әртүрлі алгоритмде тапсырма беру;

кейір шартқа байланысты орындалатын әр түрлі командаларды айтады.

Вопрос № 4. Windows операциялық жүйесінде кез келген бағдарламадан шығу пернелері

SҺift;

Delete;

Alt+F4;

Esc;

F10.

Вопрос № 5. Ақпарат білдіру (көрсету) тәсілі бойынша бөлінеді:

айнымалы және тұрақты;

текстік (мәтіндік) және графикалық;

бірінші, екінші, аралық және қорытындылық;

кіру, шығу, ішкі және сыртқы;

жоспарлық, нормативті-анықтамалық, есетіе және оперативтік.

Вопрос № 6. Word мәтіндік процессорінде қандай қос перне курсорды ағымды жолдың аяғына көшіреді?

Home;

Page Down;

End;

Page Up;

Tab.

Вопрос № 7. Excel электронды кестеде А1:В3 ұяшықтардың тобы белгіленген. Топқа неше ұяшық кіреді?

6

5

4

3

2.

Вопрос № 8. Қандай перне немесе пернелер комбинациясы курсорды А1 ұяшығына көшіреді:

Alt+ Page Up;

Ctrl+Home;

Ctrl+End;

Ctrl+Backspace;

Alt+Page Down.

Вопрос № 9. WORD бағдарламаның файлының кеңейтуі қандай?

.doc;

.word;

.кеңейтуі жоқ;

.xls;

.bmp.

Вопрос № 10. Сканерлердің барлық конструкциялық типтері қандай пункте көрсетілген:

қолдық, планшеттік, роликтік және цифрлық;

проекциондық, роликтік, планшеттік және қолдық;

матрицалық, термографиктік, роликтік және қолдық;

проекциондық, термографиктік, бүріккіш және роликтік;

түсті және монохромдық.

Вопрос № 11. Микропроцессордың негізгі параметрлерін атаңыз.

тактілік жиілік пен разрядтылық;

микропроцессордың өлшемдері;

тактілік жиілік;

өнімділік;

ақпаратты өңдеу уақыты.

Вопрос № 12. Windows ОЖ стандартты бағдарламаларының қайсысы мәтіндік редакторға жатады:

калькулятор;

WordPad;

сілтеуіш;

Paint;

қоржын.

Вопрос № 13. True Color режимінде түрлі түсті бейнені кодтау үшін қолданылады

8 разрядты кодтау;

64 разрядты кодтау;

16 разрядты кодтау;

24 разрядты кодтау;

256 разрядты кодтау.

Вопрос № 14. Архиваторлар- бағдарламалары қандай функцияны орындайды:

мәліметтердің дефрагментациясын жасайды;

мәліметтерді сканерден өткізеді;

мәліметтерді вирустарға тексеруді орындайды;

мәліметтердің қысуын және ашуын (распаковкасын) жасайды;

мәліметтерді қателерге тексереді.

Вопрос № 15. EXCEL-дің соңғы бағаны қандай символмен белгіленеді:

XL;

ZZ;

IV;

FM;

WZ.

Вопрос № 16. Блок-схемада алгоритм басы мен соңын қандай геометриялық фигура бейнелейді?

тіктөртбұрыш;

шеңбер;

ромб;

эллипс;

трапеция.

Вопрос № 17. 1 байтты неше бит құрайды?

2

4

8

16

32

Вопрос № 18. Қандай құрылғы компьютерде дыбыстық сигналдарды жазу мен шығару үшін қолданылады?

дыбыстық карта;

колонкалар;

микрофон;

процессор;

CD-ROM құрылғысы.

Вопрос № 19. Word мәтіндік редакторының қандай командасының көмегімен абзацты және оның параметрін орнатады:

вставка – абзац;

сервис - настройка;

сервис – шрифт;

правка – заменить;

формат – абзац.

Вопрос № 20. Арнайы қарындаш планшетте графиктердi салу арқылы графикалық ақпаратты енгiзу үшiн қандай құралды пайдаланамыз:

сканер;

принтер;

пернетақта;

графиксызғыш;

диджитайзер.

Вопрос № 21. MS Word мәтіндік редакторында кестемен жұмыс істеу үшін қандай құралдар панелінің батырмаларын қолдануға болады?

стандартты;

пішімдеу;

таблицы и границы;

рисование;

формалар.

Вопрос № 22. 10(16) саны ондық санау жүйесіндегі қандай санға сәйкес келеді:

1010

101010

1610

3210

1510

Вопрос № 23. 4 байтта қанша бит бар?

24 бит;

32 бит;

16 бит;

40 бит;

64 бит.

Вопрос № 24. Word мәтіндік процессорінде қандай қос перне курсорды документ басына көшіреді?

Ctrl+A;

Ctrl+Home;

Ctrl+End;

Ctrl+Page Up;

Ctrl+Page Down.

Вопрос № 25. 6 байтта қанша бит бар?

48 бит;

32 бит;

16 бит;

40 бит;

64 бит.

Вопрос № 26. Машиналардың бірінші буынында бағдарламалау тілі болып қолданылды:

машиналық код;

жоғары дәрежелі тіл;

ассемблер;

бейсик;

пролог.

Вопрос № 27. Үлкен интегралдық схема (ҮИ3) нені білдіреді?

бір тақшада орналасқан транзисторлар;

оннан жүзге дейін логикалық элементтер орналасатын кремний кристалы;

ЭЕМ-де жұмыс істейтін бағдарламалар жиынтығы;

әртүрлі функцияларды орындайтын шамдар жиынтығы;

оперативті жады.

Вопрос № 28. Жұмыс кітабына жаңа парақты кірістіру қандай команданың көмегімен орындалады?

вставка – лист;

правка – вставить – лист;

файл – добавить лист;

формат – вставить - лист;

сервис – добавить лист.

Вопрос № 29. 8(10) саны екілік санау жүйесінің қандай санына тең болады ?

1001

1000

1010

0001

1100

Вопрос № 30. Циклдік алгоритм деген -

кейбір командалардың жиі-жиі қайталануы;

командалардың белгілі бір ретпен бірнеше рет қайталануы;

кесте функциясын есептеп орындау;

ойындарды қайталап жіберу;

бағдарламаның қосылмауын талап етеді.