Тестирование

Дисциплина: Физика (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Электр өрісінің энергетикалық сипаттамасы:

потенциал.

ағын.

заряд.

поляризация.

кернеулік.

Вопрос № 2. Тек қана теріс зарядты болатын бөлшектер :

нейтрондар.

протондар.

электрондар.

иондар.

позитрондар

Вопрос № 3. Бүкіл әлемдік тартылыс заңы қай формуламен өрнектеледі:

Вопрос № 4.

синус заңы бойынша.

косинус заңы бойынша .

тангенс заңы бойынша.

өзгермейді.

артып отырады.

Вопрос № 5. Молекула-кинетикалық теориясынң негізгі теңдеу:

Вопрос № 6. Өткізгіштің кедергісі неге тәуелді:

ток пен кернеуге.

өткізгіштіктің меншікті кедергісіне, ұзындығына және қолденең қимасының ауданына

кернеуге және қуатқа.

ток күшіне және қуатқа

барлық айтылған фактілеріне.

Вопрос № 7. Сұйықтың немесе газдың ламинарлық қозғалысы дегеніміз:

параллель қабаттарымен қозғалыс.

аз жылдамдықпен қозғалыс.

кедергісіз.

үлкен қимасымен.

аз тұтқырлығымен.

Вопрос № 8. Өткізгіш бойымен ағып өтетін ток күшінің потенциал кемуіне тура пропорционалдығын кім анықтаған:

Герц.

Ленц.

Ом.

Джоуль.

Ампер.

Вопрос № 9. Егер электр өрісіне еңгізілген заттың ішінде еркін зарядтарының қозғалысы артқан болса, онда дене …деп аталады:

изолятор.

электролит.

өткізгіш.

диэлектрик.

поляризатор.

Вопрос № 10. Магнит өрісінің күштік сызығы деп қандай сызықты айтады?

магнит полюстерін қосатын сызық;

магниттің солтүстік полюстен онтүстік полюсіне өткізілген сызықты;

магнит өрісінің векторымен дәл келетін сызық;

магнит өрісінің әр бір нүктесінде жанамасы магнит индукция векторымен дәл келетін сызық;

жауаптар арасындағы дұрысы жоқ.

Вопрос № 11. Менделеев-Клапейрон теңдеуі:

Вопрос № 12.

Гук заңын.

Ньютонның екінші заңын.

ауырлық күшін.

Бүкіл әлемдік тартылыс заңын.

Ньютонның үшінші заңын.

Вопрос № 13. Электростатикалық өрістің кернеулігі тәуелді болады:

ортаның қасиеттеріне.

зарядталған денелер өлшемдеріне.

зарядталған денелер материалына.

зарядталған денелер қозғалысына.

келтірілген фактілердің бәріне де.

Вопрос № 14. Авогадр саны нені білдіреді?:

килограммдағы заттың моль санын.

моль заттағы бөлшектер саны.

бірлік массадағы бөлшектер санын.

бірлік көлемдегі бөлшектер санын.

бір моль заттағы килограмм санын.

Вопрос № 15. Гей- Люссак заңын көрсетіңіз.

Вопрос № 16. Түйінде тоғысатын токтардың алгебралық қосындысы нольге тең. Бұл кім заңы.

Ом.

Кирхгоф.

Ампер.

Ленц.

Лоренца.

Вопрос № 17.

жылу өткізгіштікте жылу мөлшерінің өзгеруін.

Термодинамиканың бірінші бастамасын.

пайдалы әсер коэффициенті.

Карно циклін.

энтропияның өзгеруін.

Вопрос № 18. Сыртқы өрісі екі әр аттас зарядтар өрісіне сәйкес заряд жүйесін қалай атайды:

дуплет.

диполь.

дипод.

дисплей.

атауы жоқ.

Вопрос № 19. Диамагнетиктердің магниттік өтімділігі:

нольден аз.

нольден артық.

бірден артық.

бірден аз.

нольге тең.

Вопрос № 20. Тұрақты деп қандай ток аталады?

бағыты уақыт бойынша өзгермейтін ток.

шамасы уақыт бойынша өзгермейтін ток. ақыт бойынша өзгермейтін ток.

уақыт бойынша зарядталған бөлшектер бағыты өзгермейтін ток.

А,В,С жауаптары дұрыс.

А және В жауаптары дұрыс.

Вопрос № 21. .Зарядтың беттік тығыздығын анықтайтын формуласын көрсетіңіз.

Вопрос № 22. Жылу машинасының п.ә. к. формуласы?

Вопрос № 23. Термодинамикалық параметрлерге жатады:

температура, кысым, масса.

қысым, көлем, салмақ.

температура, көлем, қысым.

көлем, қысым, тығыздық.

масса, көлем, қысым.

Вопрос № 24. Күш жұмысы үшін өрнек қалай беріледі:

Вопрос № 25. Өткізгіштік, көлденең қималарының радиустары

1:3

3:1

1:9

9:1

1:1

Вопрос № 26. Кеңістіктің нүктелер жиынтығынан өтетін материалдық нүкте мынаны құрайды:

жол.

орын ауыстыру.

жылдамдық.

траектория.

үдеуі.

Вопрос № 27.

20Ом

60Ом

15Ом

50Ом

25Ом

Вопрос № 28. Бернулли теңдеуі қозғалыстағы сұйықпен газдардың нені өрнектеуі болып табылады.

энергияның сақталу заңы.

импульстің сақталу заңы.

қысым күштің сақталу заңы.

ағын сызықтар заңы.

Дальтон заңы.

Вопрос № 29. Сұйық ағынының қозғалыс жылдамдығының артуымен, ағындағы қысым:

тұрақты болып қалады.

артады.

азаяды.

орнықтылады.

нольге тең болады.

Вопрос № 30. Тыныштық қалпынан тұрақты үдеумен дене тузу сызықты қозғалады да 10с ішінде 20м/с жылдамдыққа жетеді. Дененің абсолюттік үдеу шамасын табыңыз.

0,5(м/с2)

2(м/с2)

1(м/с2)

3(м/с2)

20(м/с2)