Тестирование

Дисциплина: Физика (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Массасы m автокөлік горизонталь жол бойымен модулі бойынша a-ға тең үдеуімен үдетіледі. Оның салмағы неге тең?

p = mg.

p = m(g + a)

p = m(g - a)

p = 0

p = m(g + a)/2

Вопрос № 2. Әр бiр конденсатордың сыйымдылығы С тiзбектей n қосылған конденсаторлардың жалпы сыйымдылығы қай формуламен анықталады:

Вопрос № 3.

Ом.

Фарад.

Ампер.

Сименсх.

Генри.

Вопрос № 4. Зарядтың көлемдік тығыздығын өрнектейтін формуланы көрсетіңіз:

Вопрос № 5. Қандай да болсын мәніне, сонымен бірге теріс мәніне де ие бола алатын энергия:

ішкі.

электрлік.

кинетикалық.

потенциалдық.

жылулық.

Вопрос № 6. Бүкіл әлемдік тартылыс заңы қай формуламен өрнектеледі:

Вопрос № 7. Ток көзінің ішіндегі ток шамасын мына өрнекпен анықтайды:

Вопрос № 8. Жылу машинасының п.ә. к. формуласы?

Вопрос № 9. Температура 100°С абсолюттік термодинамика шкала тең:

- 373,15 К.

373,15 К.

–273,15 К.

273,15 К.

0.

Вопрос № 10. Идеал газдың абсолюттік температурасы 5 есе ұлғайғанда, көлемі 25% өседі. Газдың қысымы қалай өзгереді.?

Өзгермейді.

4есе кемиді.

4 есе өседі.

5,2 есе кемиді.

5,2 есе өседі.

Вопрос № 11. Электр өрісінің энергетикалық сипаттамасы:

потенциал.

ағын.

заряд.

поляризация.

кернеулік.

Вопрос № 12.

Механикалық жұмысты.

қуатты.

дененің кинетикалық энергиясын.

Серпімді деформацияның потенциалдық энергиясын.

денелердің гравитациялық әсерлесудің потенциалдық энергиясын.

Вопрос № 13. Электр өрісіне өткізгішті еңгізген кезде және зарядтардың теңдігінде, өткізгіш ішіндегі әр бір нүктедегі электр өрісі:

айнымалы.

тұрақты.

жоқ болады.

сыртқы өріске қарсы.

сыртқы сияқты.

Вопрос № 14. .Изохоралық процесте газ жұмысының шамасы неге тең:

0 –ге тең.

1 –ге тең.

жүйенің ішкі энергиясының өзгеруіне.

Вопрос № 15. Әр бір конденсатордың сыйымдылығы С параллель n қосылған конденсаторлардың жалпы сыйымдылығы қай формуламен анықталады

Вопрос № 16. Серпімді деформацияланған дененің нормаль кернеуі мынаған пропорционал:

күшке.

массаға.

салыстырмалы ұзаруына.

ауданына.

ұзындыққа.

Вопрос № 17. Екі дененің әсерлесуі кезінде бағыты бойынша қарама-қарсы сан жағынан тең күштер пайда болады. Бұл:

Ньютоның бірінші заңы.

Ньютоның екінші заңы.

Ньютоның үшінші заңы.

әсер ету және қарсы әсер ету заңы.

күштердің суперпозициясы.

Вопрос № 18. Электр ток бағытына қандай бөлшектердің қозғалыс бағыты қабылданған:

электрондардың.

протондардың.

оң зарядталған бөлшектердің.

теріс зарядталған бөлшектердің.

иондардың.

Вопрос № 19. Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуінің дұрыс жазылған формуласын көрсетіңіз:

Вопрос № 20. Менделеев-Клапейрон теңдеуі:

Вопрос № 21. Қандай да болсын дененің заряды ...еселі:

Авoгадро санына.

Лошмидт санына.

көміртек атомына 14.

атом ядроның зарядына.

элементарлық зарядқа.

Вопрос № 22. Кеңістіктің нүктелер жиынтығынан өтетін материалдық нүкте мынаны құрайды:

жол.

орын ауыстыру.

жылдамдық.

траектория.

үдеуі.

Вопрос № 23. Өткізгіштердің тізбектей жалғау кезінде:

Әр бір өткізгіштегі ток күші кедергіге тәуелсіз болады.

өткізгітердегі кернеу тұрақты.

кедергі тұрақты

Вопрос № 24. Өткізгіштердің параллель қосылу кезінде:

поляризациялығы тұрақты.

ток тығыздығы тұрақты.

тізбектегі ток күші тұрақты.

жалпы кернеуі тұрақты.

өткізгіштер қималары тұрақты

Вопрос № 25. Теңдіктің кайсысы Майер теңдеуі:

Вопрос № 26.

Вопрос № 27. .Зарядтың беттік тығыздығын анықтайтын формуласын көрсетіңіз.

Вопрос № 28. Ағыстың ұздiксiздiк теңдеуiн көрсетiп берiңiз?

Вопрос № 29. Импульстің сақталу заңы:

Вопрос № 30. Қандай соққы абсолют серпімсіз деп аталады?

қабырғаға резеңке шарлардың соқтығысуы

ыдыс қабырғаға молекулалардың соқтығысуы

атомдардың нысанаға соқтығысуы

пластилиннен жасалған шариктердің бір-біріне соқтығысуы

атомдардың соқтығысуы