Тестирование

Дисциплина: Физика (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Материалдық нүктенің орын ауыстыруы:

траектория бойымен жүрілген жол.

траектория ұзындығы.

бастапқы нүктеден соңғы нүктесіне өткізілген вектор.

бастапқы нүктені соңғы нүктемен жалғастыратын түзу сызық.

келтірілген жауаптар арасындағы дұрысы жоқ.

Вопрос № 2. Тізбек бөлігі үшін Ом заңының формуласын көрсетіңіз.

Вопрос № 3. Қандай да болсын мәніне, сонымен бірге теріс мәніне де ие бола алатын энергия:

ішкі.

электрлік.

кинетикалық.

потенциалдық.

жылулық.

Вопрос № 4. Күш моменті күш шамасы арқылы F және иінінің ұзындығы арқылы L мына байланыспен беріледі:

Вопрос № 5. Теңдіктің кайсысы Майер теңдеуі:

Вопрос № 6. Серіппелі маятниктің меншікті жиілігі қай өрнекпен анықталады?

Вопрос № 7. Жылулық машина қыздырғыштан 50кДж жылу мөлшерін алып 30 кДж суытқышқа береді. Жылулық машинаның п. ә. к. неге тең.

62,5 %.

37,5 %.

66,7 %..

40 %.

60 %..

Вопрос № 8. Егер физикалық дене немесе жүйе, сыртқы күштің әсерінен тепе-теңдіктен шығарылып қайта оған оралатын болса, онда дененің немесе жүйенің қозғалысы қалай аталады:

аудармалы.

қайтарымды.

тербелімелі.

циклдік.

бірфазалық.

Вопрос № 9. Менделеев-Клапейрон теңдеуі:

Вопрос № 10. Торичеллидiң ыдыстан аққан сүйықтың жылдамдығын анықтауға арналған формуласы:

Вопрос № 11. Идеал жылу машинаның пайдалы әсер коэффициентi:

Вопрос № 12. Материалдық нүкте динамикасының негізгі теңдеуі:

Вопрос № 13. Салмақ дегеніміз:

ауырлық күш.

ілмеге немесе тіреуішке әсер ететін күш .

тартылыс күші.

дене массасы.

дене массасының күші.

Вопрос № 14. Қисық сызықты қозғалыс кезінде дененің толық үдеуі анықталады:

тұрақты.

нольге тең.

жылдамдық квадратымен.

тангенциаль және нормаль үдеулерінің векторлық қосындысмен.

жылдамдық квадратының қосындысымен.

Вопрос № 15. Суытқыш машинаның жұмыс iстеу принципi неде?

Суытқыштан алынған жылу мөлшерiнен жұмыс жасалады.

Жұмыстық дененiң суытқыштан және қыздырғыштан алынған мөлшерiнен жасалады.

Жұмыстық дене.

Вопрос № 16.

20Ом

60Ом

15Ом

50Ом

25Ом

Вопрос № 17. .Қатты дененің ілгерілемелі қозғалысының дұрыс анықтамасы қай жағдайда дұрыс берілген?:

ол тұрақты жылдамдықпен қозғалыс.

ол тұрақты үдеуімен қозғалыс.

ол денеде қандай да болсын өткізілген түзу сызық өзіне параллель болып қалатын қозғалыс.

ол тұзу сызық бойымен қозғалыс.

ол көлбеу сызық бойымен қозғалыс.

Вопрос № 18. Авогадр саны нені білдіреді?:

килограммдағы заттың моль санын.

моль заттағы бөлшектер саны.

бірлік массадағы бөлшектер санын.

бірлік көлемдегі бөлшектер санын.

бір моль заттағы килограмм санын.

Вопрос № 19. Бойль – Мариотт заңын көрсетіңіз.

Вопрос № 20. Газды сығу үшін А жұмыс жасалынған. Оның әсерінен газдың ішкі энергиясы:

А- ға артады .

А- ға кемиді..

өзгермейді..

жасалынған жұмысқа тең.

0 –ге тең.

Вопрос № 21. Қозғалыс мөлшері немесе импульс ол қандай формула арқылы өрнектеледі?

Вопрос № 22. Нүктенің орын ауыстыруы қандай шамаға жатады?:

скалярлық.

абсолюттік.

векторлық.

салыстырмалылық.

гармоникалық.

Вопрос № 23. Магнит өрісінің бар болуының қажетті шарты болып не табылады …

магниттік заряд.

магниттік момент.

зарядталған бөлшектердің қозғалысы (ток).

атомның дипольдік моменті.

заттағы домендерінің бар болуымен

Вопрос № 24. Ауырлық күш өрісінде жұмыс қай теңдеуімен өрнектеледі:

Вопрос № 25. Кирхгофтың екінші ережесіне сәйкес өрнек?

Вопрос № 26. Серпімді деформацияланған дененің нормаль кернеуі мынаған пропорционал:

күшке.

массаға.

салыстырмалы ұзаруына.

ауданына.

ұзындыққа.

Вопрос № 27.

зарядтың сызықтық тығыздығы.

нүктелік заряд деп.

зарядтың көлемдік тығыздығы деп.

зарядтың беттік тығыздығы.

толық заряд деп.

Вопрос № 28. Тұрақты кысымдағы, тұрақты көлемдегі жылусыйымдылықтардың қатынасын қалайша атаймыз::

Майер теңдеуі.

Пуассон теңдеуі.

Адиабат көрсеткіші.

Больцман теңдеуі.

Функция көрсеткіші.

Вопрос № 29. 20 Н күш әсерінен дене 10 м/с2 үдеуімен қозғалады. Дене массасы қаншаға тең болғаны?:

5кг

2кг

0,5кг

1кг

10кг

Вопрос № 30. Кинетикалық энергияның формуласы: