Тестирование

Дисциплина: Физика (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Температура 100°С абсолюттік термодинамика шкала тең:

- 373,15 К.

373,15 К.

–273,15 К.

273,15 К.

0.

Вопрос № 2.

Ом.

Фарад.

Ампер.

Сименсх.

Генри.

Вопрос № 3. Лоренц күшін өрнектейтің қай формуласы?

Вопрос № 4.

Вопрос № 5. 20 Н күш әсерінен дене 10 м/с2 үдеуімен қозғалады. Дене массасы қаншаға тең болғаны?:

5кг

2кг

0,5кг

1кг

10кг

Вопрос № 6. Жылу машинасының п.ә. к. формуласы?

Вопрос № 7. Ампер күшін өрнектейтің қай формула?

келтірілген жауаптар арасында дұрысы жоқ.

Вопрос № 8. Қатты металлдардағы электр тогы не өзімен ұсынады…

әр аттас зарядталған иондарының бір-біріне қарай қозғалысы.

иондар мен электрондардың бір-біріне қарай қозғалысы.

протондардың және электрондардың бір-біріне қарай қозғалысы.

электрондардың қозғалысы.

протондардың қозғалысы.

Вопрос № 9. Салмақ дегеніміз:

ауырлық күш.

ілмеге немесе тіреуішке әсер ететін күш .

тартылыс күші.

дене массасы.

дене массасының күші.

Вопрос № 10. Егер электр өрісіне еңгізілген затта поляризация құбылысы пайда болатын болса, онда бұл заттар қалай аталады:

ионизатор.

электролит.

өткізгіштік.

диэлектрик.

поляризатор.

Вопрос № 11. Серіппелі маятниктің меншікті жиілігі қай өрнекпен анықталады?

Вопрос № 12. Екі дененің әсерлесуі кезінде бағыты бойынша қарама-қарсы сан жағынан тең күштер пайда болады. Бұл:

Ньютоның бірінші заңы.

Ньютоның екінші заңы.

Ньютоның үшінші заңы.

әсер ету және қарсы әсер ету заңы.

күштердің суперпозициясы.

Вопрос № 13.

зарядтың беттік тығыздығы.

нүктелік зарядпен.

зарядтың көлемдік тығыздығы.

зарядтың сызықтық тығыздығы.

таратылған зарядпен.

Вопрос № 14. Параллель қосылған конденсаторлар батареясының қосынды заряды неге тең:

шеткі конденсаторлар зарядтарына тең.

Вопрос № 15. . Өткізгіш контурдағы токтың өзгерісіне байланысты ЭҚК-ң пайда болуы қалай аталады:

электрлік индукция.

поляризация.

өздік индукция.

индуктивтілік.

поляризацияландыру.

Вопрос № 16. Ток көзінің ПӘК қандай шамаларға байланысты емес?:

ЭҚК өскен .

ЭҚК-азайған кезде.

ішкі кедергінің азаюында.

ішкі кедергінің азаюында.

ПӘК ішкі кедергіге және ЭҚК тәуелсіз

Вопрос № 17. Түйінде тоғысатын токтардың алгебралық қосындысы нольге тең. Бұл кім заңы.

Ом.

Кирхгоф.

Ампер.

Ленц.

Лоренца.

Вопрос № 18. Сұйықтың немесе газдың ағу жылдамдығының ағыстың көлденең кимасының ауданына көбейтіндісінің тұрақтылығының сәйкестігі қалай аталады:

универсал газ тұрақтысы.

Планк тұрақтысы.

Ридберг тұрақтысы.

ағынның үздіксіздігі.

Бернулли теңдеуі.

Вопрос № 19.

Механикалық жұмысты.

қуатты.

дененің кинетикалық энергиясын.

Серпімді деформацияның потенциалдық энергиясын.

денелердің гравитациялық әсерлесудің потенциалдық энергиясын.

Вопрос № 20. Зарядтар жүйесінің өріс потенциалы, әр бір заряд туғызатын өріс потенциалдардың алгебралық қосындысына тең. Бұл:

инварианттілік принципі.

суперпозиция принципі.

Даламбер принципі.

қосу принципі.

Ферма принципі.

Вопрос № 21. Денеге әсер ететін күш 4 есе артады. Үдеуі:

4 есе артты

16 есе артты.

4 есе азайды.

16 есе азайды

өзгермеді.

Вопрос № 22. Авогадро тұрақтысы тең:

8,31 Дж/моль·К.

22,4 л/моль.

Вопрос № 23. Массасы 2 т дене қандай биіктіте 10кДж потенциалдық энергияға ие болады? (м)

1м.

2м.

0,5м.

0,1.

2,5м.

Вопрос № 24. Магнит өрісінің бар болуының қажетті шарты болып не табылады …

магниттік заряд.

магниттік момент.

зарядталған бөлшектердің қозғалысы (ток).

атомның дипольдік моменті.

заттағы домендерінің бар болуымен

Вопрос № 25. Магнит өрісі кернеулігімен магнит индукция арасында мынадай байланыс бар:

Вопрос № 26. Магнит өрісінің күштік сызығы деп қандай сызықты айтады?

магнит полюстерін қосатын сызық;

магниттің солтүстік полюстен онтүстік полюсіне өткізілген сызықты;

магнит өрісінің векторымен дәл келетін сызық;

магнит өрісінің әр бір нүктесінде жанамасы магнит индукция векторымен дәл келетін сызық;

жауаптар арасындағы дұрысы жоқ.

Вопрос № 27. Зат молекулаларының құрамына кіретін және атомдық қашықтықтарында ғана орын ауыстыра алатын зарядтар қалай аталады:

шырмалған.

еркін

ковалентті

байланысқан.

қос.

Вопрос № 28. Әр бiр конденсатордың сыйымдылығы С тiзбектей n қосылған конденсаторлардың жалпы сыйымдылығы қай формуламен анықталады:

Вопрос № 29. Зарядтың сызықтық тығыздығын анықтайтын формуласын көрсетіңіз.

Вопрос № 30. Гей- Люссак заңын көрсетіңіз.