Тестирование

Дисциплина: Физика (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Тыныштық сұйықтың немесе газдың қандай да болсын нүктесінде қысымы барлық бағыттарда бірдей. Бұл қай заңының тұжырымдамасы:

Гуктың.

Паскальдың.

Лоренцтің.

Бернуллидің.

Архимедтің.

Вопрос № 2. Қай қозғалыстың теңдеуі мына өрнекпен беріледі

Түзу сызықты бірқалыпты қозғалыс.

Тұзу сызықты бірқалыпты үдемелі қозғалыс.

Түзу сызықты бірқалыпты кемімелі қозғалыс.

Бірқалыпты айналмалы қозғалыс.

Бірқалыпсыз айналмалы қозғалыс

Вопрос № 3. Электростатикалық өріске еңгізілген зат зарядтарының ығысуы және олармен меншікті электростатикалық өрісінің пайда болу құбылысы қалай аталады:

электрлік ығысу.

ығысу тогы.

ығысу потенциалы.

электростатикалық индукция.

дипольдік ығысуы.

Вопрос № 4. Егер электр өрісіне еңгізілген затта поляризация құбылысы пайда болатын болса, онда бұл заттар қалай аталады:

ионизатор.

электролит.

өткізгіштік.

диэлектрик.

поляризатор.

Вопрос № 5. .Зарядтың беттік тығыздығын анықтайтын формуласын көрсетіңіз.

Вопрос № 6. Сұйыққа батырылған денені кері итеруші күш неге тең?

Вопрос № 7. Гей- Люссак заңын көрсетіңіз.

Вопрос № 8. Екі өткізгіштен құрылған және өлшемдерімен пішіні ондағы жинақталған зарядтарды олар арасындағы кеңістікте орналастыра алатын құрылғылар қалай аталады :

аккумуляторлар.

гальваниялық элементтер.

түрлендіргіштер.

конденсаторлар.

жинағыштар.

Вопрос № 9.

синус заңы бойынша.

косинус заңы бойынша .

тангенс заңы бойынша.

өзгермейді.

артып отырады.

Вопрос № 10. Қандай да болсын дененің заряды ...еселі:

Авoгадро санына.

Лошмидт санына.

көміртек атомына 14.

атом ядроның зарядына.

элементарлық зарядқа.

Вопрос № 11. Денеге берілген электр заряд пен оның бетіндегі потенциал арасындағы пропорционалдық коэффициент қалай аталады:

диэлектрлік өтімділік.

электрлік ығысудың ағыны.

өріс кернеулігі.

электрсыйымдылық.

кернеу.

Вопрос № 12. Түйінге кіретін токтар оң, ал шығатын токтар теріс-бұл ережені не бекіткен:

Кирхгофтың І ережесі .

Кирхгофтың ІІ ережесі.

квазистационарлық шарты.

Ленц ережесі.

Лоренц ережесі

Вопрос № 13. Тоқ көзінің ішінде зарядтардың орын ауыстыруы қандай күштер әсерінен пайда болады:

электрлік.

механикалық.

химиялық.

бөгде.

барлық аталған.

Вопрос № 14.

I=const.

U=const.

А және В жауаптары дұрыс.

Вопрос № 15. Газды сығу үшін А жұмыс жасалынған. Оның әсерінен газдың ішкі энергиясы:

А- ға артады .

А- ға кемиді..

өзгермейді..

жасалынған жұмысқа тең.

0 –ге тең.

Вопрос № 16. Ток көзінің ішіндегі ток шамасын мына өрнекпен анықтайды:

Вопрос № 17. Бернулли заңы қозғалыстағы сүйық пен газ үшiн қандай заң болып табылады?

Энергияның сақталу заңы

Импульс сақталу заңы

Қысымның сақталу заңы

Токтың сызытаду заңы

Дальтон заңы.

Вопрос № 18.

зарядтың беттік тығыздығы.

нүктелік зарядпен.

зарядтың көлемдік тығыздығы.

зарядтың сызықтық тығыздығы.

таратылған зарядпен.

Вопрос № 19. Авогадр саны нені білдіреді?:

килограммдағы заттың моль санын.

моль заттағы бөлшектер саны.

бірлік массадағы бөлшектер санын.

бірлік көлемдегі бөлшектер санын.

бір моль заттағы килограмм санын.

Вопрос № 20. Инерциалдық санақ жүйелер дегеніміз:

тыныштықтағы.

Ньютонның I заңы орындалатын жүйе.

Бірқалыпты қозғалатын.

Бірқалыпты түзу сызықты қозғалатын.

Ньютонның II заңы орындалатын.

Вопрос № 21. Сұйық ағынының қозғалыс жылдамдығының артуымен, ағындағы қысым:

тұрақты болып қалады.

артады.

азаяды.

орнықтылады.

нольге тең болады.

Вопрос № 22. Дене түзу сызықты бірқалыпты қозғалады. Егер санақ жүйесі инерциалды болатын болса,онда оған әсер ететін барлық күштердің тең әсерлі күші үшін әділ тұжырым қайссы?

нөлге тең емес, модулі және бағыты тұрақты.

нөлге тең емес , модулі тұрақты,бағыты тұрақсыз.

нөлге тең емес, бағыты тұрақты, модулі тұрақсыз.

нөлге тең.

нөлге тең немесе модулі және бағыты тұрақты

Вопрос № 23.

Вопрос № 24. Денеге әсер ететін барлық күштердің тең әсерлі күші нольге тең. Бұл дене тыныштық күйде ме әлде қозғалыста ма?

Дене міндетті түрде бірқалыпты түзу сызықты қозғалады.

Дене міндетті түрде тынштық калпында болады.

дене бірқалыпты түзу сызықты қозғалады немесе тыныштық қалпында болады.

Дене удемелі қозғалады.

бір мағыналы жауапты беруге болмайды.

Вопрос № 25. Сұйықтың немесе газдың ламинарлық қозғалысы дегеніміз:

параллель қабаттарымен қозғалыс.

аз жылдамдықпен қозғалыс.

кедергісіз.

үлкен қимасымен.

аз тұтқырлығымен.

Вопрос № 26.

Механикалық жұмысты.

қуатты.

дененің кинетикалық энергиясын.

Серпімді деформацияның потенциалдық энергиясын.

денелердің гравитациялық әсерлесудің потенциалдық энергиясын.

Вопрос № 27. Электр өрісіне өткізгішті еңгізген кезде және зарядтардың теңдігінде, өткізгіш ішіндегі әр бір нүктедегі электр өрісі:

айнымалы.

тұрақты.

жоқ болады.

сыртқы өріске қарсы.

сыртқы сияқты.

Вопрос № 28. Өткізгіштегі ток күші I = 4+2t заң бойынша өзгереді, мұндағы I Ампермен өрнектеледі және t секундпен өлшенеді. 4 сек уақыт ішінде өткізгіштің көлденең қимасынан өтетін заряд мөлшерін табу керек:

16 Кл.

48 Кл.

42 Кл.

32 Кл.

18 Кл

Вопрос № 29. Изобаралық процесте газ жұмысының шамасы неге тең :

0 –ге тең.

1 –ге тең.

Вопрос № 30. Салмақ дегеніміз:

ауырлық күш.

ілмеге немесе тіреуішке әсер ететін күш .

тартылыс күші.

дене массасы.

дене массасының күші.