Тестирование

Дисциплина: Физика (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Тыныштық сұйықтың немесе газдың қандай да болсын нүктесінде қысымы барлық бағыттарда бірдей. Бұл қай заңының тұжырымдамасы:

Гуктың.

Паскальдың.

Лоренцтің.

Бернуллидің.

Архимедтің.

Вопрос № 2. Екі параллель өткізгіш бойымен әр түрлі бағытта токтар жүріп өтсе, онда токтардың әсерлесу және олармен туғызылған магнит өрістер нәтижесінде өткізгіштер:

тартылады.

әсерлеспейді.

тебіледі.

бір-біріне қатысты айналады.

бұрылады.

Вопрос № 3. Жер бетіндегі дененің еркін түсу үдеуі қай теңдеуімен өрнектеледі:

Вопрос № 4. Сұйыққа батырылған денені кері итеруші күш неге тең?

Вопрос № 5. Сұйық ағынының қозғалыс жылдамдығының артуымен, ағындағы қысым:

тұрақты болып қалады.

артады.

азаяды.

орнықтылады.

нольге тең болады.

Вопрос № 6. Әр бір конденсатордың сыйымдылығы С параллель n қосылған конденсаторлардың жалпы сыйымдылығы қай формуламен анықталады

Вопрос № 7. 20 Н күш әсерінен дене 10 м/с2 үдеуімен қозғалады. Дене массасы қаншаға тең болғаны?:

5кг

2кг

0,5кг

1кг

10кг

Вопрос № 8. Адиабаттық процесте газ жұмысының шамасы неге тең :

0 –ге тең.

1 –ге тең.

жүйенің ішкі энергиясының өзгеруіне.

Вопрос № 9. Генератордың тұйықталмаған үштарындағы кернеуі неге тең.

нольге.

ЭҚК.

ток күшінің кернеуге көбейтіндісіне.

ток күшінің кедергіге қатынасына.

жүктемедегі потенциал кемуіне.

Вопрос № 10. Тұрақты кысымдағы, тұрақты көлемдегі жылусыйымдылықтардың қатынасын қалайша атаймыз::

Майер теңдеуі.

Пуассон теңдеуі.

Адиабат көрсеткіші.

Больцман теңдеуі.

Функция көрсеткіші.

Вопрос № 11. Егер электр өрісіне еңгізілген заттың ішінде еркін зарядтарының қозғалысы артқан болса, онда дене …деп аталады:

изолятор.

электролит.

өткізгіш.

диэлектрик.

поляризатор.

Вопрос № 12. Электронейтрал болатын бөлшектер

нейтрондар.

протондар.

электрондар.

иондар.

позитрондар

Вопрос № 13. Салмақ дегеніміз:

ауырлық күш.

ілмеге немесе тіреуішке әсер ететін күш .

тартылыс күші.

дене массасы.

дене массасының күші.

Вопрос № 14. Температура 100°С абсолюттік термодинамика шкала тең:

- 373,15 К.

373,15 К.

–273,15 К.

273,15 К.

0.

Вопрос № 15. Өткізгіштердің параллель қосылу кезінде:

поляризациялығы тұрақты.

ток тығыздығы тұрақты.

тізбектегі ток күші тұрақты.

жалпы кернеуі тұрақты.

өткізгіштер қималары тұрақты

Вопрос № 16. Өрістің берілген нүктесіне орналыстырған зарядтың потенциалдық энергиясының осы заряд шамасына қатынасы қалай аталады:

потенциал.

энергия тығыздығы.

электрсыйымдылық.

зарядтың меншікті энергиясы.

атауы жоқ.

Вопрос № 17. Екі параллель өткізгіш бойымен бағыттары бірдей токтар жүріп өтсе, онда токтардың әсерлесу және олармен туғызылған магнит өрістер нәтижесінде өткізгіштер:

тартылады.

әсерлеспейді.

тебіледі.

бір-біріне қатысты айналады.

бұрылады.

Вопрос № 18. Модулі материалдық нүктенің массасының жылдамдығының көбейтіндісіне тең және бағыты жылдамдық бағытымен дәл келетін векторлық шама қалай аталады:

импульс.

күш.

күш моменті.

үдеу.

импульс моменті.

Вопрос № 19. Егер денелер бір-біріне тартылатын болса, онда олар қалай зарядталған …

теріс.

әр аттас.

аттас.

оң.

нейтрал

Вопрос № 20. Күштердің тәуелсіздік әсер принципінің дұрыс тұжырымдамасын табу керек:

Дененің үдеуі денеге әсер ететін күшке пропорционал.

Егер денеге бір мезгілде бірнеше күш әсер етсе, онда олардың әрбірі денеге қалғандарға қарамастан әсері тигізіледі.

егер v=const, онда a=0.

Дене үдеуі осы денеге әсер ететін күштердің табиғатына тәуелсіз.

егер v=0, онда a= const.

Вопрос № 21. Нүктенің орын ауыстыруы қандай шамаға жатады?:

скалярлық.

абсолюттік.

векторлық.

салыстырмалылық.

гармоникалық.

Вопрос № 22. . Өткізгіш контурдағы токтың өзгерісіне байланысты ЭҚК-ң пайда болуы қалай аталады:

электрлік индукция.

поляризация.

өздік индукция.

индуктивтілік.

поляризацияландыру.

Вопрос № 23. Серіппелі маятниктің меншікті жиілігі қай өрнекпен анықталады?

Вопрос № 24. Өткізгіштергі ток тығыздығы неге тең егер оның 5мм2 қөлденен қимасының ауданынан 10 с уақыт ішінде 40 Кл заряд жүріп өтсе:

Вопрос № 25. Кедергі қандай өлшем бірлікпен өлшенеді?

Ом.

Фарад.

Ампер.

Сименс.

Генри.

Вопрос № 26. Авогадр саны нені білдіреді?:

килограммдағы заттың моль санын.

моль заттағы бөлшектер саны.

бірлік массадағы бөлшектер санын.

бірлік көлемдегі бөлшектер санын.

бір моль заттағы килограмм санын.

Вопрос № 27.

Вопрос № 28. Қозғалыс мөлшері немесе импульс ол қандай формула арқылы өрнектеледі?

Вопрос № 29. Диамагнетиктердің магниттік өтімділігі:

нольден аз.

нольден артық.

бірден артық.

бірден аз.

нольге тең.

Вопрос № 30. Дененiң қатты, сүйық және газ күйiнде бола алатын нүктенi қандай нүкте деп атайды:

кризистiк

ерекшелiк

үштiк

майысу нүктесi

сыну нуктесi.