Тестирование

Дисциплина: Физика (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Электростатикалық өріске еңгізілген зат зарядтарының ығысуы және олармен меншікті электростатикалық өрісінің пайда болу құбылысы қалай аталады:

электрлік ығысу.

ығысу тогы.

ығысу потенциалы.

электростатикалық индукция.

дипольдік ығысуы.

Вопрос № 2. Кинетикалық энергияның формуласы:

Вопрос № 3. . Өткізгіш контурдағы токтың өзгерісіне байланысты ЭҚК-ң пайда болуы қалай аталады:

электрлік индукция.

поляризация.

өздік индукция.

индуктивтілік.

поляризацияландыру.

Вопрос № 4. Екі дененің әсерлесуі кезінде бағыты бойынша қарама-қарсы сан жағынан тең күштер пайда болады. Бұл:

Ньютоның бірінші заңы.

Ньютоның екінші заңы.

Ньютоның үшінші заңы.

әсер ету және қарсы әсер ету заңы.

күштердің суперпозициясы.

Вопрос № 5. Сұйықтың немесе газдың ағу жылдамдығының ағыстың көлденең кимасының ауданына көбейтіндісінің тұрақтылығының сәйкестігі қалай аталады:

универсал газ тұрақтысы.

Планк тұрақтысы.

Ридберг тұрақтысы.

ағынның үздіксіздігі.

Бернулли теңдеуі.

Вопрос № 6. Бықсып жану разряды қандай элетрлік құралдарымен қондарғыларында қолданылады:

электрлік разрядниктерінде.

ионизаторларда.

газразрядты лампалар.

электрлік пісіруде.

электровакуумдық приборлар

Вопрос № 7. Егер денелер бір-біріне тартылатын болса, онда олар қалай зарядталған …

теріс.

әр аттас.

аттас.

оң.

нейтрал

Вопрос № 8. Жылулық машина қыздырғыштан 50кДж жылу мөлшерін алып 30 кДж суытқышқа береді. Жылулық машинаның п. ә. к. неге тең.

62,5 %.

37,5 %.

66,7 %..

40 %.

60 %..

Вопрос № 9.

Вопрос № 10.

Вопрос № 11. Егер физикалық дене немесе жүйе, сыртқы күштің әсерінен тепе-теңдіктен шығарылып қайта оған оралатын болса, онда дененің немесе жүйенің қозғалысы қалай аталады:

аудармалы.

қайтарымды.

тербелімелі.

циклдік.

бірфазалық.

Вопрос № 12. Өткізгіштердің біреуіндегі заряд шамасының өткізгіштер арасындағы потенциал айырымының қатынасына тең шама қалай аталады:

кернеулік.

кедергі

электрсыйымдылық

индукция.

момент.

Вопрос № 13. Штейнер теоремасының формуласын көрсетіңіз.

Вопрос № 14. Бір атомдық молекулада неше еркін дәреже көрсеткіші бар:

2.

6.

5.

1.

3.

Вопрос № 15. Параллель қосылған конденсаторлар батареясының қосынды заряды неге тең:

шеткі конденсаторлар зарядтарына тең.

Вопрос № 16. Айналатын дененің кинетикалық энергияның формуласын көрсетіңіз.

Вопрос № 17. Бернулли теңдеуі қозғалыстағы сұйықпен газдардың нені өрнектеуі болып табылады.

энергияның сақталу заңы.

импульстің сақталу заңы.

қысым күштің сақталу заңы.

ағын сызықтар заңы.

Дальтон заңы.

Вопрос № 18. Тұрақты күштің жұмысы ол:

Вопрос № 19. Тізбек бөлігі үшін Ом заңының формуласын көрсетіңіз.

Вопрос № 20. Дене түзу сызықты бірқалыпты қозғалады. Егер санақ жүйесі инерциалды болатын болса,онда оған әсер ететін барлық күштердің тең әсерлі күші үшін әділ тұжырым қайссы?

нөлге тең емес, модулі және бағыты тұрақты.

нөлге тең емес , модулі тұрақты,бағыты тұрақсыз.

нөлге тең емес, бағыты тұрақты, модулі тұрақсыз.

нөлге тең.

нөлге тең немесе модулі және бағыты тұрақты

Вопрос № 21. Ауырлық күш өрісінде жұмыс қай теңдеуімен өрнектеледі:

Вопрос № 22. Түйінге кіретін токтар оң, ал шығатын токтар теріс-бұл ережені не бекіткен:

Кирхгофтың І ережесі .

Кирхгофтың ІІ ережесі.

квазистационарлық шарты.

Ленц ережесі.

Лоренц ережесі

Вопрос № 23. Екі параллель өткізгіш бойымен әр түрлі бағытта токтар жүріп өтсе, онда токтардың әсерлесу және олармен туғызылған магнит өрістер нәтижесінде өткізгіштер:

тартылады.

әсерлеспейді.

тебіледі.

бір-біріне қатысты айналады.

бұрылады.

Вопрос № 24. Газды сығу үшін А жұмыс жасалынған. Оның әсерінен газдың ішкі энергиясы:

А- ға артады .

А- ға кемиді..

өзгермейді..

жасалынған жұмысқа тең.

0 –ге тең.

Вопрос № 25. Дене түзу сызықты бірқалыпты үдемелі қозғалады. Оған әсер ететін барлық күштердің тең әсерлі күші үшін әділ тұжырым қайссы?

нөлге тең емес, модулі және бағыты тұрақты.

нөлге тең емес , модулі тұрақты,бағыты тұрақсыз.

нөлге тең емес, бағыты тұрақты, модулі тұрақсыз.

нөлге тең.

нөлге тең немесе модулі және бағыты тұрақты

Вопрос № 26. Бойль – Мариотт заңын көрсетіңіз.

Вопрос № 27. Өткізгіштің кедергісі неге тәуелді:

ток пен кернеуге.

өткізгіштіктің меншікті кедергісіне, ұзындығына және қолденең қимасының ауданына

кернеуге және қуатқа.

ток күшіне және қуатқа

барлық айтылған фактілеріне.

Вопрос № 28. Зат молекулаларының құрамына кіретін және атомдық қашықтықтарында ғана орын ауыстыра алатын зарядтар қалай аталады:

шырмалған.

еркін

ковалентті

байланысқан.

қос.

Вопрос № 29.

Гук заңын.

Ньютонның екінші заңын.

ауырлық күшін.

Бүкіл әлемдік тартылыс заңын.

Ньютонның үшінші заңын.

Вопрос № 30. Генератордың тұйықталмаған үштарындағы кернеуі неге тең.

нольге.

ЭҚК.

ток күшінің кернеуге көбейтіндісіне.

ток күшінің кедергіге қатынасына.

жүктемедегі потенциал кемуіне.