Тестирование

Дисциплина: Физика (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Молекулалық физикада iшкi энергия дегенiмiз не?

Молекулалардың кинетикалық және өзара әсерлесудiң потенциалдық энергиясы.

Молекулалардың кинетикалық энергиясы.

Молекулалардың потенциалдық энергиясы.

Молекулалардың кулондық энергиясы.

Молекулалардың магниттiк энергиясы.

Вопрос № 2. Молекула-кинетикалық теориясынң негізгі теңдеу:

Вопрос № 3. Электр өрісінің энергетикалық сипаттамасы:

потенциал.

ағын.

заряд.

поляризация.

кернеулік.

Вопрос № 4. Штейнер теоремасының формуласын көрсетіңіз.

Вопрос № 5. Газдардың тұтқырлығы неге байланысты:

тығыздықтың градиентіне

молекулалардың ретсіз хаосты жылдамдығының градиентіне

молекулалар концентрациясының градиентіне

температураның градиентіне

молекулалардың бір бағытта қозғалу жылдамдығының градиентіне

Вопрос № 6. Газдардың жылу өткізгіштігі неге байланысты:

тығыздықтың градиентіне

молекулалардың ретсіз хаосты жылдамдығының градиентіне

молекулалар концентрациясының градиентіне

температураның градиентіне

молекулалардың бір бағытта қозғалу жылдамдығының градиентіне

Вопрос № 7. Дене түзу сызықты бірқалыпты қозғалады. Егер санақ жүйесі инерциалды болатын болса,онда оған әсер ететін барлық күштердің тең әсерлі күші үшін әділ тұжырым қайссы?

нөлге тең емес, модулі және бағыты тұрақты.

нөлге тең емес , модулі тұрақты,бағыты тұрақсыз.

нөлге тең емес, бағыты тұрақты, модулі тұрақсыз.

нөлге тең.

нөлге тең немесе модулі және бағыты тұрақты

Вопрос № 8. Адиабаттық процесте газ жұмысының шамасы неге тең :

0 –ге тең.

1 –ге тең.

жүйенің ішкі энергиясының өзгеруіне.

Вопрос № 9. Модулі материалдық нүктенің массасының жылдамдығының көбейтіндісіне тең және бағыты жылдамдық бағытымен дәл келетін векторлық шама қалай аталады:

импульс.

күш.

күш моменті.

үдеу.

импульс моменті.

Вопрос № 10. Молекула массасының 1/12 көміртегі изотопының массасына қатнасы қалайша аталады:

салыстырмалы молекулалық масса.

молекулалық масса.

массаның атомдық бірлігі.

молекулалық массаның бірлігі.

салмақ.

Вопрос № 11. Магнит өрісі энергиясын қандай формула өрнектейді?

Вопрос № 12. Денеге әсер ететін күш 4 есе артады. Үдеуі:

4 есе артты

16 есе артты.

4 есе азайды.

16 есе азайды

өзгермеді.

Вопрос № 13. Егер денелер бір-бірінен тебілетін болса, онда олар қалай зарядталған …

нейтрал.

әр аттас.

аттас.

біреуі теріс, екіншісі нейтрал.

біреуі оң, екіншісі нейтрал.

Вопрос № 14. Конденсаторлардың тізбектей қосу кезіндегі батареяның қосынды заряды неге тең:

әр бір конденсатордың өткізгіштіктер қосындысы.

әр бір конденсатор зарядының қосындысына.

конденсаторлар сыйымлықтар көбейтіндісіне.

конденсаторлар сыйымдылықтарының кері шамаларының қосындысына.

барлық конденсаторлардың зарядтары модуль жағынан тең.

Вопрос № 15. Сыртқы өрісі екі әр аттас зарядтар өрісіне сәйкес заряд жүйесін қалай атайды:

дуплет.

диполь.

дипод.

дисплей.

атауы жоқ.

Вопрос № 16. Дененің жүзу шартын көрсетіңіз.

Вопрос № 17. Торичеллидiң ыдыстан аққан сүйықтың жылдамдығын анықтауға арналған формуласы:

Вопрос № 18. Ампер күшін өрнектейтің қай формула?

келтірілген жауаптар арасында дұрысы жоқ.

Вопрос № 19. Екі өткізгіштен құрылған және өлшемдерімен пішіні ондағы жинақталған зарядтарды олар арасындағы кеңістікте орналастыра алатын құрылғылар қалай аталады :

аккумуляторлар.

гальваниялық элементтер.

түрлендіргіштер.

конденсаторлар.

жинағыштар.

Вопрос № 20. Зарядтың сызықтық тығыздығын анықтайтын формуласын көрсетіңіз.

Вопрос № 21. Күштердің тәуелсіздік әсер принципінің дұрыс тұжырымдамасын табу керек:

Дененің үдеуі денеге әсер ететін күшке пропорционал.

Егер денеге бір мезгілде бірнеше күш әсер етсе, онда олардың әрбірі денеге қалғандарға қарамастан әсері тигізіледі.

егер v=const, онда a=0.

Дене үдеуі осы денеге әсер ететін күштердің табиғатына тәуелсіз.

егер v=0, онда a= const.

Вопрос № 22. Өткізгіштердің біреуіндегі заряд шамасының өткізгіштер арасындағы потенциал айырымының қатынасына тең шама қалай аталады:

кернеулік.

кедергі

электрсыйымдылық

индукция.

момент.

Вопрос № 23. Үш немесе одан да артық токтардың қиылысу нүктесі қалай аталады:

тор.

буда

қосалқы

торабы

түйін.

Вопрос № 24.

Вопрос № 25. Сұйыққа батырылған денені кері итеруші күш неге тең?

Вопрос № 26. Сұйық ағынының қозғалыс жылдамдығының артуымен, ағындағы қысым:

тұрақты болып қалады.

артады.

азаяды.

орнықтылады.

нольге тең болады.

Вопрос № 27. Дене түзу сызықты бірқалыпты үдемелі қозғалады. Оған әсер ететін барлық күштердің тең әсерлі күші үшін әділ тұжырым қайссы?

нөлге тең емес, модулі және бағыты тұрақты.

нөлге тең емес , модулі тұрақты,бағыты тұрақсыз.

нөлге тең емес, бағыты тұрақты, модулі тұрақсыз.

нөлге тең.

нөлге тең немесе модулі және бағыты тұрақты

Вопрос № 28. Зарятың кванттауы былай өрнектеледі:

Вопрос № 29. Диэлектриктегі өріс кернеулігі вакууммен салыстырғанда неше есе азаятындығын көрсететін шама қалай аталады:

әлсірету.

магниттелу.

диэлектрлік моменті.

диэлектрлік беріктігі.

диэлектрлік өтімділігі.

Вопрос № 30. . Өткізгіш контурдағы токтың өзгерісіне байланысты ЭҚК-ң пайда болуы қалай аталады:

электрлік индукция.

поляризация.

өздік индукция.

индуктивтілік.

поляризацияландыру.