Тестирование

Дисциплина: Колданбалы акпарат негізі

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. 100/2000: АТСКқа жайғасушылық

Бiржақты радиал

екi жақтысы

станцияның тағайындау

топологиядан бағынышты болады

абоненттердiң санынан бағынышты болады

Вопрос № 2. Жергiлiктi немесе 1 деңгейдi жергiлiктi желiлердi ұйымдастырады

аумақта аралас, қашан бiрнеше орталық түйiндердi қолданылылады

өзара сабақтастыратын аймақ бәрi қамту

облысты территориялық қамту

қалалық немесе қырдағы ел

адал жауап жоқ.

Вопрос № 3. Полиэтиленді оқшауланған, полиэтиленді қабыршақты, болат таспамен брондалған ауылдық байланыс жүйе кабель, белгіленеді:

СТППБ - 1х4х0,9

КСППБ - 1х4х0,9АТС

КТППБ - 1х4х0,9

КСПЗПБ - 1х4х0,9

СПЗПБ - 1х4х0,9

Вопрос № 4. SB символдары схемада нені белгiлеу үшін қолданылады?

Транзисторды

Тиристорды

Қайтымды батырмалы ажыратқышты

Қайтымсыз батырмалы ажыратқышты

Балқымалы сақтандырғышты .

Вопрос № 5. Телефондық сигналдың спектрi жиiлiктер алқапта жұмылдырған:

0.02-15 кгц

0, 1-6 кгц

0.3 – 3, 4 кгц

0, 05-10 кгц

0-6 мгц

Вопрос № 6. Логикалық құрылғылардың жылдамдығы неге байланысты?

шығысындағы сигналдың қимасының кірісіндегі сигналдың қимасына байланысты ығысуына

шығысындағы және кірісіндегі сигналдардың амплитудаларының ығысуына

шығысындағы сигналдың кірісіндегі сиганлмен салыстырғандағы Кешігуіне.

транзистордың коллекторлық тогының қанығуына

логикалық құрылғылардың тозуына

Вопрос № 7. Хабарлама-бул

белгiлердi жиынтық немесе ақпарат болатын сигналдар

белгiлер, тиiстi әр символдардың жиынтығы.

мәлiметтерлердi берудiң тәсiлi

әр түрлi белгiлердi санау

символдар, тиiстi әр белгiлердi жиынтық

Вопрос № 8. Екi дербес бiржақты күшейткiш бағыттарды бiрiктiру сызықты сигналдарды екi жақты беру есебiнен қамтамасыз етедi:

бiр үлгiдегi сiңiре аппаратура

түйiндестiң аппаратурасы

сызықты трактттар

канал жасайтын тәсілі

адал жауап жоқ.

Вопрос № 9. Желi осы топология СТС құрылыста қолданылылады:

«иерархиялық жұлдыздар»

«әрге әркелкісі»

«радиал - тораптысы»

«ортақ шина»

«толық байланысты»

Вопрос № 10. Темiр жол байланысы ортақ пайдалануды байланыстан ерекшеленедi:

аз АТСтардың бар болуымен және сызықты шаруашылық

арнайы қызметтермен байланыстың бар болуымен

басқа корпоративтiк желiлермен байланыстың бар болуымен

ХТСпен байланыстың бар болуымен

әр түрлi түърлердi бар болу жедел - технологиялық бiрiктiрулер

Вопрос № 11. Өткізгіштің оқшаулануын қағаз не пластмассалы лента түрінде дайындау, трубка,құбыр түрінде болуы аталады:

балонды

құбырлы

жалпы

кеуек)пористой

кордель

Вопрос № 12. Системнiң көмегiмен беру:

шақыруды коммутация жасайды

ескертпе дабылды түрлендiредi

физикалық шынжыр

тар тағайындаудың арналарын ұйымдастырады

әр түрлi мақсаттың арналарын ұйымдастырады

Вопрос № 13. Тарату жүйес - (бағыттас ) коаксиалды бу 3600 бiр-бiрдендi ұйымдастыруға рұқсат бередi

ТЧның 3600 арналары

ТЧның 7200 арналары

ТЧның 3600 арналары және теледидар хабар таратуын 1 арна

ТЧның 1800 арналары және теледидар хабар таратуын 1 арналар

Барлық нұсқа дүрыс,

Вопрос № 14. Мұның арқасында энергия сыртқа ортаға сәулеленеді және жарық өткізгіштің бойымен таралмайды, толқынның типін:

сәуле

Компос бағыттаушы

Ағымдық жолдар

паралельдігі

таңдамалығы

Вопрос № 15. Суретте берiлетiн сигналды пiшiн көрсеткен:

аналогты

цифрларға

Дискреттi сигнал

A нұсқа верн және C

адал жауап жоқ

Вопрос № 16. Зоналы байланыстан кабелді мыс 1, 2мм құрыштан жасалған ленталармен сауыт қаптаған полиэтилен изоляцияда, полиэтилен қабықтағы, белгі :

ЗКВК-1х4х1,2

ЗКПАШп - 4х4х1,2

ЗКПБ -1х4х1,2 АТС

ЗКСБ – 1х4х1,2

ЗКГБ – 1х4х1,2

Вопрос № 17. Егер ақырғы пункт отыр шашса, қалай СТСтарды салады, сонымен бiрге ауданның аумағы еңгезердей:

аудандастырулар

кiрушi хабарламаның түйiн

шығатын хабарламаның түйiндер

радиалдар

радиал - тораптамалары

Вопрос № 18. сегiз бiрдей ықтималдықпен күй бар жүйенiң энтропиясын анықтау

1/8

1

13

0,12

-1

Вопрос № 19. Топты сигнал келесi сипаттамалармен бейнеленедi

өткiзу жолағымен

шекаралық жиiлiк

серпiндi ауқыммен

өнiмдiлiкпен

верн нұсқа бәрi.

Вопрос № 20. Байланыс байланыс жүйе ұйымы арналған бөлiседi:

сымсызы

сымдысы

ортақ пайдалану

жергiлiктiсi

Байланыс параметр

Вопрос № 21. 155ЛИ1 микросхемасымен орындалатын логикалық амал?

Логикалық конверсия

Логикалық инверсия

Логикалық бөлу

Логикалық көбейту .

Логикалық қосу

Вопрос № 22. Жарық өткізгіш өс арқылы өтетін тұрғыда орналасқан сәулелер деп нені атайды :

көлденеңнен

меридиональ сәуле

параллельдігі

бойлықтау

косые 

Вопрос № 23. D - типті триггерді санау режимiне көшеру үшін не істеу қажет?

Q таңбалы шығысын "D" кiрiсiмен қосу

Q таңбалы шығысын "D" кiрiсiмен қосу

"S"таңбалы кiрiсiн Q таңбалы шығысымен қосу.

"R" таңбалы кірісін "Q" таңбалы шығысымен қосу

"C" таңбалы кiрiсiн "D" кірісіне қосу

Вопрос № 24. Екiлiк кода сызықты болып көрiнедi

қабылданған тiзбекте қатенiң жоқтығының белгi

нөлдердi санның жұптығы

тiзбекте символдардың жалпы санның жұптығы

бiрлiктердi санның тақтығы

тiзбекте символдардың жалпы санның тақтығы.

Вопрос № 25. Байланыстың келесi түрiн қазiргi уақытта дәуiрлейдi

телеграфтық байланыс

технологиялық бiрiктiру

радиолокациялы

мәлiметтерлердi беру

телефондық байланысы

Вопрос № 26. Кодалық қисындастырылуы салмақ ...

ніл емес символдардың саны

символдар, тиiстi әр әлiппенiң белгiлерiн сан

символдардың ортақ саны.

дұрыс жауап жоқ

Бәрі дұрыс

Вопрос № 27. Өкізгішітігі жоқ орта аталады:

шынайы орташалар

идеальды өткізгіш

идеальды диэлектриктер

шынайы өткізгіштікер

реальды диэлектрикер

Вопрос № 28. дискретизация-бул ....

үздiксiз пiшiннен дискреттiсiне санақ

көптiң бiрiнiң кез-келген мағынасын алмастыру рұқсат етiлген

көбiн бiр мағынасын алмастыру рұқсат етiлген.

көбiн кез-келген мағынасын алмастыруы рұқсат етiлген

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 29. Нүктелi диодтың негiзгi ерекшелігі

Жоғарғы мөлшердегі шекті кері кернеу

Төменгі мөлшердегі шекті кері кернеу

p-n-ауысудың электродаралық сиымдылығының төмен болуы

p-n-ауысудың электродаралық сиымдылығының үлкен болуы .

p-n-ауысудың кері кедергісінің жоғары болуы

Вопрос № 30. Коммутацилық құралдар Какие жүйенiң ДШi АТСтарды қолданылылады:

сызықты iздеулер

алдын ала iздеулер

РПН реле

дұрыс жауап жоқ

верн жауап бәрi