Тестирование

Дисциплина: Колданбалы акпарат негізі

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Қазiргi кезеңде артынан квазиэлектрондық АТСтар пайдаланудан алынады:

ДВОның жоқтығы

шектелген сыйымдылықтар

жөндеу базасының жоқтығы

ашылған коммутацилық элемент

Пуаның қолдануы

Вопрос № 2. Коммутацилық құралдар Какие жүйенiң ДШi АТСтарды қолданылылады:

сызықты iздеулер

алдын ала iздеулер

РПН реле

дұрыс жауап жоқ

верн жауап бәрi

Вопрос № 3. Цифрлық арнаның ақпараты берiлiс жылдамдығы тең:

24 кбит/с;

2048 мбит/с;

1600кбит/с;

1820кбит/с;

1200кбит/с;

Вопрос № 4. SB символдары схемада нені белгiлеу үшін қолданылады?

Транзисторды

Тиристорды

Қайтымды батырмалы ажыратқышты

Қайтымсыз батырмалы ажыратқышты

Балқымалы сақтандырғышты .

Вопрос № 5. Синхрондау жиiлiктiң қап-қарңғыларының ықтиярсыз синхронизациясының жанында

жыралық сигналды сызықты спектр

спектрге

ақпарлық белгiнiң спектрiне

топты сигналды сызықты спектрге

A нұсқа верн және 4)

Вопрос № 6. Қосылудың анықтауын процесс жүйелер ДШ АТСқа:

айналмасы

тiкелейi

жанамасы

Толық байланыс

орталықсыздандырылғаны

Вопрос № 7. Класты А режимiнде жұмыс істеу үшін р – n – р - транзистордың сыртқы ток көзіне қосылу жолдары?

Эмиттерлiк ауысу кері бағыттағы, коллекторлық ауысу ажыратулы

Эмиттерлiк керi бағыттағы, коллекторлық ауысу тура бағытта

Екi ауысуда тура бағытта .

Эмиттерлiк ауысу тура бағытта, коллекторлық ауысу керi бағытта

Екi ауысуда керi бағытта

Вопрос № 8. Екiлiк кода сызықты болып көрiнедi

қабылданған тiзбекте қатенiң жоқтығының белгi

нөлдердi санның жұптығы

тiзбекте символдардың жалпы санның жұптығы

бiрлiктердi санның тақтығы

тiзбекте символдардың жалпы санның тақтығы.

Вопрос № 9. Байланыс жүйесiнiң жiберушi соңында нелiктен бастапқы сигналды модульдейдi

берудiң адалдығын жоғарылау үшiн

Кодтық сигнал

сигналдың кодтауы үшiн

өте алыс жердегi сигналдың беруiлуі

сөздiң беруi

Вопрос № 10. Желi осы топология СТС құрылыста қолданылылады:

«иерархиялық жұлдыздар»

«әрге әркелкісі»

«радиал - тораптысы»

«ортақ шина»

«толық байланысты»

Вопрос № 11. Бағдарлаушы жүйелер желiнiң құрылысында:

қатал ескерiледi

байланыс

желiнiң түрiнен бағынышты болады

бiрiншi желдердегi ғанасы ескерiледi

қайталамалы желдердегi ғанасы ескерiледi

Вопрос № 12. Байланыс байланыс жүйе ұйымы арналған бөлiседi:

сымсызы

сымдысы

ортақ пайдалану

жергiлiктiсi

Байланыс параметр

Вопрос № 13. сегiз бiрдей ықтималдықпен күй бар жүйенiң энтропиясын анықтау

1/8

1

13

0,12

-1

Вопрос № 14. Кордельді-стирофлексті қорғасын қабыршығымен оқшауланған, дөңлегек сымды броньмен қапталған, 1,2 мм диаметрлі жеті төрті бар, симметриялы магистральды кабель белгіленеді:

МКТК - 7х4х1,2

СМ КГ - 7х4х1,2

МКСБв - 7х4х1,2

МКТА - 7х4х1,2АТС

МКСК - 7х4х1,2

Вопрос № 15. Өткiзгiштердi бiр бу алатын абоненттiк арналар атайды

екi жақты

төрт сымдысы

бiр өткiзгiш

үш өткiзгiштi

екi өткiзгiштi

Вопрос № 16. Спектр еннiң аралығында тәуелдiлiктiң түрiн анықтаңыз және ұзақтықпен:

тура пропорционалы.

обратнопропорциональная

экспонат

байланыс жоқ

квадраты

Вопрос № 17. РПН келесi жүйенi АТСқа қосымша сұлбаларды құрылыс үшiн қолданылылады:

декадалық - адымы

квазиэлектрондығы

электрондық

цифрлары

координаталық, бiрақ негiзгi сұлбаларды элемент

Вопрос № 18. Хабарлама-бул

белгiлердi жиынтық немесе ақпарат болатын сигналдар

белгiлер, тиiстi әр символдардың жиынтығы.

мәлiметтерлердi берудiң тәсiлi

әр түрлi белгiлердi санау

символдар, тиiстi әр белгiлердi жиынтық

Вопрос № 19. Үлгiнiң ұсынуын пiшiн бойымен ұсақтайды:

материалдық және абстрактiлi үстiрт және материалдысы

үстiрт және материалдығы

материалдық және математика

прагматикалық және абстрактiлi

таңырлық және прагматикалық

Вопрос № 20. Физикалық сызықтың жанында көп сымды жасаған тығыздаудың тәсiлi, және әр бу бойымен жеке сигналды алып бередi, деп аталады

есебiнен арнаулы өзгертулер

Физикалық кеңiстiк

төселген көшесi

A нұсқа дурыс

адал нұсқа жоқ

Вопрос № 21. Жартылай өткізгіш диодтың тура бағыттағы кернеуі 0,2 В-тан 0,4 В-қа өзгергенде, ток күші 3 мА-дан 16 мА-ге көтерілді. Диодтың дифференциалдық кедергісі неге тең?

15,4 Ом

15,4 кОм

1,54 Ом

0,154 Ом

154 Ом.

Вопрос № 22. Демодулятор белгiлi функцияны орындайды:

коммутация жүйелерiндегi

таңбалағышта

регистрде

тарату жүйесте

АТСтың баулау жинақ

Вопрос № 23. АТС жүйенi жiктеледi:

Абонеттік күш

Жартылай электронды

механикалық автоматтысы

жартылай автоматтысы

қол басқарумен

Вопрос № 24. Екi дербес бiржақты күшейткiш бағыттарды бiрiктiру сызықты сигналдарды екi жақты беру есебiнен қамтамасыз етедi:

бiр үлгiдегi сiңiре аппаратура

түйiндестiң аппаратурасы

сызықты трактттар

канал жасайтын тәсілі

адал жауап жоқ.

Вопрос № 25. Түзеткiш диодтарды таңдаудың негізгі көрсеткіштері?

Тура бағыттағы кернеу шамасы

Сыртқы өлшемдері

Тура бағыттағы ток күші мен керi бағыттағы кернеудің шамасы

Статикалық параметрлерi .

Дифференциалдық параметрлерi

Вопрос № 26. Құрылымдық бөлiмшелердiң арасындағы жедел басқару үшiн байланыс т/ж көлiкке қолданылылады:

жылжымалы радиобайланысты

факсты

телеграфты

жедел - технологиялық бiрiктiру

ғарыштық байланыс

Вопрос № 27. Арналардың барлық групптерiн жабдықтың жиынтығы деп аталады

түйiндестiң аппаратурасымен

бiр үлгiдегi сiңiре аппаратурамен

сызықты тракт ақырғы аппаратурамен

жиiлiктiң бiрнеше рет өзгертуiн аппаратура

A нұсқа дурыс

Вопрос № 28. Жоғары жиiлiктiге төмен жиiлiктi тербелiстерiнен өткел және тарату жүйестердегi керi жүзеге асырылады:

коммутацилық құрылғылар

жиiлiктi түрлендiргiштер

байланыс желiстерi

жоғары жиiлiктi байланысты сызық

сайлау құрылғылары

Вопрос № 29. 155ЛИ1 микросхемасымен орындалатын логикалық амал?

Логикалық конверсия

Логикалық инверсия

Логикалық бөлу

Логикалық көбейту .

Логикалық қосу

Вопрос № 30. Темiр жол байланысы ортақ пайдалануды байланыстан ерекшеленедi:

аз АТСтардың бар болуымен және сызықты шаруашылық

арнайы қызметтермен байланыстың бар болуымен

басқа корпоративтiк желiлермен байланыстың бар болуымен

ХТСпен байланыстың бар болуымен

әр түрлi түърлердi бар болу жедел - технологиялық бiрiктiрулер