Тестирование

Дисциплина: Колданбалы акпарат негізі

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Квазиэлектрондық станцияларда:

коммутацилық блоктер микросхемаларда жабдықтаған

абоненттiк жинақтар РПН релеге жабдықтаған

айнымалы токтен станцияның қоректенуi

коммутацилық блоктер геркондардағы жабдық

коммутацилық блоктер электрондық кiлттерде жабдықтаған

Вопрос № 2. Түзеткiш диодтарды таңдаудың негізгі көрсеткіштері?

Тура бағыттағы кернеу шамасы

Сыртқы өлшемдері

Тура бағыттағы ток күші мен керi бағыттағы кернеудің шамасы

Статикалық параметрлерi .

Дифференциалдық параметрлерi

Вопрос № 3. толық шартты энтропияның анықтамасы үшiн

әр жеке шартты энтропиясы тиiстi күйiн ықтималдығына өркендетедi және шығарма бәрi қалыптасады.

әр жеке шартты энтропия тиiстi күйдi ықтималдыққа өркендетедi

әр жеке шартты энтропия тиiстi күйдi ықтималдыққа бөлiседi және нәтижелер қалыптасады.

әр жеке шартты энтропия тиiстi күйдi сенім

толық энтропия энтропийдың бөлiндiлерiнен бағынышты болмайды

Вопрос № 4. ЧПОБП АМ жағдайлар, қашан бастапқы сигнал сол қолданылылады ие болады

спектрдiң төмен жиiлiктi құрамдас бөлiктерi

кiшкентай тұрақты құрайтын бөліктері

қуатты тұрақты құрайтын және спектрдiң жоғары жиiлiктi құрамдас бөлiктерi

қуатты тұрақты құрайтын және спектрдiң төмен жиiлiктi құрамдас бөлiктерi

кiшкентай тұрақты құрайтын және спектрдiң төмен жиiлiктi құрамдас бөлiк

Вопрос № 5. Елдi мекендердiң арасындағы арна ұйымдастыру үшiн жабдықты қолданылылады 3тен- 3.Түрiн атаңыз: бағдарлаушы систем

симметриялық кәбiлдер

толқын арналар

жарық өткiзгiш

ақпараттар

сызықтар

Вопрос № 6. РПН келесi жүйенi АТСқа қосымша сұлбаларды құрылыс үшiн қолданылылады:

декадалық - адымы

квазиэлектрондығы

электрондық

цифрлары

координаталық, бiрақ негiзгi сұлбаларды элемент

Вопрос № 7. Тарату жүйес - (бағыттас ) коаксиалды бу 3600 бiр-бiрдендi ұйымдастыруға рұқсат бередi

ТЧның 3600 арналары

ТЧның 7200 арналары

ТЧның 3600 арналары және теледидар хабар таратуын 1 арна

ТЧның 1800 арналары және теледидар хабар таратуын 1 арналар

Барлық нұсқа дүрыс,

Вопрос № 8. SB символдары схемада нені белгiлеу үшін қолданылады?

Транзисторды

Тиристорды

Қайтымды батырмалы ажыратқышты

Қайтымсыз батырмалы ажыратқышты

Балқымалы сақтандырғышты .

Вопрос № 9. Егер абонент барлығы бiр станция тарылтса аудан орталығында ортақ сыйымдылық та желiнiң құрылысын қағидат деп аталған 2500 нөмiрлердi құрайды:

түйiн пайда болуымен

аудандастырылғаны

нерайонированная

Ортақ сақина

қиылыстары

Вопрос № 10. Арналарды үштiк тобы қалыптасады:

бес екiншi групптер

алты екiншi группен

тоғыз екiншi топ

сегiз екiншi групптерден

он екiншi групптерден.

Вопрос № 11. АТСК және АТСКЭ ұқсас:

артынан басқарушы құрылғы

құрылғының перефериногосы артынан

коммутацилық мүмкiндiктер артынан

коммутацилық құралдар артынан

сыйымдылықтың кеңейтуiнiң мүмкiндiктерi артынан

Вопрос № 12. Электрлiк белгiге дыбыстың өзгертуi көмекпен болады:

телефондық түтiктер

электромеханикалық телефонмен

телефондық аппаратмен

қоңырау көмiрлi үнтақтар

қоңырау

Вопрос № 13. Параметр коаксиалды кабелдік шынжырлар, шама металлда энергиялар жоғалтулар мінездейтін және диэлектрикті деп аталатыны :

Басылулар коэффициент

Толқындық кедергісі

Толқындық кедергілер

Таралулар жылдамдығы

Фазалар коэффициенттері

Вопрос № 14. Қалай ауыл байланыстың желiсiн салады, ауылшаруашылық - әкiмшiлiк ауданды аумақ қашан шағын:

радиалы

аудандастырылғаны

Радиалды полюс

сақиналысы

тораптысы

Вопрос № 15. Қандай саты АТС ДШ буынды болып көрiнбейдi:

абоненттiк iздеу

сызықты iздеу

алдын ала iздеу

топты iздеу

топты iздеу - қала

Вопрос № 16. жүйенiң энтропиясы

нөл әрқашан артық

нөл әрқашан кем

кез-келген мағыналар мүмкiн қабылдау

әрқашан артық бiрлiк.

сапалық сипаттама бұл және сан выражена мүмкiн емес болу

Вопрос № 17. Және емес логикалық элементiн құруға жарамды логика:

Резисторлы – диодты логика

Резисторлы – транзисторлы логика

Диодты – транзисторлы логик

Транзисторлы – транзисторлы логика .

Транзисторлы – диодты логика

Вопрос № 18. Әуе байланыс жүйесіндегі «ерекше күшейтілген » типінің ұзындығы :

40 метр

50 метр

72метр

45 метр

42 метр

Вопрос № 19. Жартылай өткізгіш кристалдың өткізгіштігінің артуы неге байланысты?

Еркiн заряд тасылмалдаушы бөлшектердің санының көбеюіне

электрондардың еркiн жолының артуын .

тиым салынған зонаның ендігінің өсуіне

электрондардың еркiн жүру жолының қысқаруына

өткiзу зонасының ендігінің артуына

Вопрос № 20. Кодтаудың барлық сұлбаларына ортақ қасиеттер тән:

артықтық және орташалық.

артықтық, орташалық және үздiксiздiк

артықтық, орташалық және ағашқа ұқсас құрылым

артықтық, орташалық және блоктық құрылымдық

әр кодтаудың сұлбасы сирек кездесетiн

Вопрос № 21. Хабарлама-бул

белгiлердi жиынтық немесе ақпарат болатын сигналдар

белгiлер, тиiстi әр символдардың жиынтығы.

мәлiметтерлердi берудiң тәсiлi

әр түрлi белгiлердi санау

символдар, тиiстi әр белгiлердi жиынтық

Вопрос № 22. Сәуле –жарық өткізгіштің осьін қиыстырмайды және айтарлықтай қиын траекториялармен жүре алады:

Көлденең теру

меридиональ сәуле

Параллельдігі

бойлықтау

косые

Вопрос № 23. Айнымалы тоқтың кернеуiн немен төмендетуге болады?

Трансформатормен.

Инвертормен

Электр желiсiмен

Электргенераторымен

Стабилизатормен

Вопрос № 24. 155ЛИ1 микросхемасымен орындалатын логикалық амал?

Логикалық конверсия

Логикалық инверсия

Логикалық бөлу

Логикалық көбейту .

Логикалық қосу

Вопрос № 25. Телефон кабель, әуе-қағаз изоляциямен, құрыштан жасалған ленталармен сауыт қаптаған қорғасын қабықта, бес жүзі жұп, диаметрмен мыс жилы 0, 7 мм белгі қойып жатыр :

ТСБ - 500х2х0,7

ТБ - 500х2х0,7

ТК - 500х2х0, 7

ТГ – 500х2х0,7

ТПБ – 500х2х0,7 АТС

Вопрос № 26. Сигналдарды ұсынудың пiшiнi

уақытшасы

анықталынғаны.

үздiксiзi

дискрет

импульсты

Вопрос № 27. Желi осы топология СТС құрылыста қолданылылады:

«иерархиялық жұлдыздар»

«әрге әркелкісі»

«радиал - тораптысы»

«ортақ шина»

«толық байланысты»

Вопрос № 28. " D " текті триггердiң информациялық кiрiсi:

R - кiрiсi

S - кiрiсi

"D" кiрiсi

C - кiрiсi.

информациялық кiрiсi жоқ

Вопрос № 29. Үлгiнiң ұсынуын пiшiн бойымен ұсақтайды:

материалдық және абстрактiлi үстiрт және материалдысы

үстiрт және материалдығы

материалдық және математика

прагматикалық және абстрактiлi

таңырлық және прагматикалық

Вопрос № 30. Каких туралы хабар-ошарлар, мәлiметтерлердi жиынтық - немесе оқиғалар, оқиға немесе бiздi қоршаған орта заттары деп аталады

жаңалық

ақпаратпен

хабарламамен

оқиғамен

адал жауап жоқ