Тестирование

Дисциплина: Колданбалы акпарат негізі

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. РПН келесi жүйенi АТСқа қосымша сұлбаларды құрылыс үшiн қолданылылады:

декадалық - адымы

квазиэлектрондығы

электрондық

цифрлары

координаталық, бiрақ негiзгi сұлбаларды элемент

Вопрос № 2. Екiлiк кода сызықты болып көрiнедi

қабылданған тiзбекте қатенiң жоқтығының белгi

нөлдердi санның жұптығы

тiзбекте символдардың жалпы санның жұптығы

бiрлiктердi санның тақтығы

тiзбекте символдардың жалпы санның тақтығы.

Вопрос № 3. дискретизация-бул ....

үздiксiз пiшiннен дискреттiсiне санақ

көптiң бiрiнiң кез-келген мағынасын алмастыру рұқсат етiлген

көбiн бiр мағынасын алмастыру рұқсат етiлген.

көбiн кез-келген мағынасын алмастыруы рұқсат етiлген

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 4. Параметр коаксиалды кабелдік шынжырлар, шама металлда энергиялар жоғалтулар мінездейтін және диэлектрикті деп аталатыны :

Басылулар коэффициент

Толқындық кедергісі

Толқындық кедергілер

Таралулар жылдамдығы

Фазалар коэффициенттері

Вопрос № 5. Кодалық қисындастырылуы салмақ ...

ніл емес символдардың саны

символдар, тиiстi әр әлiппенiң белгiлерiн сан

символдардың ортақ саны.

дұрыс жауап жоқ

Бәрі дұрыс

Вопрос № 6. ЧПОБП АМ жағдайлар, қашан бастапқы сигнал сол қолданылылады ие болады

спектрдiң төмен жиiлiктi құрамдас бөлiктерi

кiшкентай тұрақты құрайтын бөліктері

қуатты тұрақты құрайтын және спектрдiң жоғары жиiлiктi құрамдас бөлiктерi

қуатты тұрақты құрайтын және спектрдiң төмен жиiлiктi құрамдас бөлiктерi

кiшкентай тұрақты құрайтын және спектрдiң төмен жиiлiктi құрамдас бөлiк

Вопрос № 7. Қалай ауыл байланыстың желiсiн салады, ауылшаруашылық - әкiмшiлiк ауданды аумақ қашан шағын:

радиалы

аудандастырылғаны

Радиалды полюс

сақиналысы

тораптысы

Вопрос № 8. Сәуле –жарық өткізгіштің осьін қиыстырмайды және айтарлықтай қиын траекториялармен жүре алады:

Көлденең теру

меридиональ сәуле

Параллельдігі

бойлықтау

косые

Вопрос № 9. Қандай параметр көмiрлi үналқтың жұмысы бейнеленедi:

ұнтақтық сапа

ұнтақтың санынан

сырт пiшiнiнен

қоректенуден

телефондық аппаратынан

Вопрос № 10. Телефон желiлерiне негiзгi талап:

Тұтқалы қысқыш

бөгеттердiң жоқтығы және бұрмалау

байланысты тағы басқа түрлердi қамтамасыз ету

байланыстың басқа түрлерiне ықпалдасудың мүмкiндiгi

технологияның қазiргi түрлерiн қолдану

Вопрос № 11. Қандай жағдайда электр өрісі бір текті деп аталады?

Өріс кернеулігі сызықты түрде ұлғайса

Өріс кернеулігі сызықты түрде кемісе

Өріс кернеулігі тұрақты болса .

Өріс пен заряд өзара әсерлеспесе

Электрон сызықты түрде қозғалса

Вопрос № 12. Кодалық қисындастырылулары

символдар, тиiстi әр әлiппенiң белгiлерiн жиынтықтар

мәлiметтерлердi берудiң тәсіл

әр түрлi белгiлердi

белгiлердi жиынтық немесе ақпарат болатын сигналдар

символдар, тиiстi әр белгiлердi жиынтықтар

Вопрос № 13. Байланыстың келесi түрiн қазiргi уақытта дәуiрлейдi

телеграфтық байланыс

технологиялық бiрiктiру

радиолокациялы

мәлiметтерлердi беру

телефондық байланысы

Вопрос № 14. Айнымалы тоқтың кернеуiн немен төмендетуге болады?

Трансформатормен.

Инвертормен

Электр желiсiмен

Электргенераторымен

Стабилизатормен

Вопрос № 15. Жүйе бiр анық және басқа энтропияның күйлерiмен мүмкiн емес тең

0

1

15

5

4

Вопрос № 16. Қабылданған ережелермен сәйкес алушыға көзден хабар берудiң процесi деп аталады

Жиі коммутация

тасымалдаумен

байланыспен

қосылумен

арнамен.

Вопрос № 17. Коммутацилық құрал қандай 50/200: АТСКқа қолданылылады

Ши

ДШИ-лер

геркон релер

реле әлсiз токтi электромеханикалар

электрондық кiлттер

Вопрос № 18. Елдi мекендердiң арасындағы арна ұйымдастыру үшiн жабдықты қолданылылады 3тен- 3.Түрiн атаңыз: бағдарлаушы систем

симметриялық кәбiлдер

толқын арналар

жарық өткiзгiш

ақпараттар

сызықтар

Вопрос № 19. Сiздiң досыңызды дүниеге келудi түбi туралы хабардан толық ақпаратты анықтау.

369

0,65

112

0,065

0,5

Вопрос № 20. Электродинамикалық телефонның элементi:

фриттер

айнымалы магнитті

көмiр ұнтағын

варисторды

тұтқалы ауыстырып қосқыш

Вопрос № 21. Өткізгіштің оқшаулануын қағаз не пластмассалы лента түрінде дайындау, трубка,құбыр түрінде болуы аталады:

балонды

құбырлы

жалпы

кеуек)пористой

кордель

Вопрос № 22. Қандай саты АТС ДШ буынды болып көрiнбейдi:

абоненттiк iздеу

сызықты iздеу

алдын ала iздеу

топты iздеу

топты iздеу - қала

Вопрос № 23. Темiржол көлiгiнде кеңселiк аз АТСтың сапасында келесi жүйе пайдаланылады:

АТСКУ

50/200-АТСК

3-АМТС

1М-АМТС

20-ARM

Вопрос № 24. Байланыс жүйесiнiң жiберушi соңында нелiктен бастапқы сигналды модульдейдi

берудiң адалдығын жоғарылау үшiн

Кодтық сигнал

сигналдың кодтауы үшiн

өте алыс жердегi сигналдың беруiлуі

сөздiң беруi

Вопрос № 25. Жартылай өткізгіш кристалдың өткізгіштігінің артуы неге байланысты?

Еркiн заряд тасылмалдаушы бөлшектердің санының көбеюіне

электрондардың еркiн жолының артуын .

тиым салынған зонаның ендігінің өсуіне

электрондардың еркiн жүру жолының қысқаруына

өткiзу зонасының ендігінің артуына

Вопрос № 26. Электромагнитті энергия берілу үшін қызмет көрсеткен оптикалық талшықты жіптер элементі қалай аталады:

Қабықтар

Өзектер

Қорғаныш жабындар

Пішінденген өзек

Оптикалық модульдер

Вопрос № 27. Физикалық сызықтың жанында көп сымды жасаған тығыздаудың тәсiлi, және әр бу бойымен жеке сигналды алып бередi, деп аталады

есебiнен арнаулы өзгертулер

Физикалық кеңiстiк

төселген көшесi

A нұсқа дурыс

адал нұсқа жоқ

Вопрос № 28. Байланыстың түрлерiнде болады:

телефоны

координаталығы

квазиэлектрон

электрондығы

механикалығы

Вопрос № 29. Электрлiк белгiге дыбыстың өзгертуi көмекпен болады:

телефондық түтiктер

электромеханикалық телефонмен

телефондық аппаратмен

қоңырау көмiрлi үнтақтар

қоңырау

Вопрос № 30. 100/2000: АТСКқа жайғасушылық

Бiржақты радиал

екi жақтысы

станцияның тағайындау

топологиядан бағынышты болады

абоненттердiң санынан бағынышты болады