Тестирование

Дисциплина: Теория нелинейных систем (KZ)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Буындар осы қосылу үшiн берiлiс функцияс тең:

БАЖ автоматты реттеу жүйесiмен

күшейткiш инерциясыз буын.

АСР автоматты реттеу жүйесiмен

автоматты басқарумен

кешендi автоматтандырумен

Вопрос № 2. Қандай Әсердiң демалысымен аталады

тiкелей адамның қатысуымен iске асатын басқарушы

жүйе кiруге берiлетiн әсер немесе құрылғы

жүйенiң шығу көрсетушi әсер немесе құрыл.

жүйеге орта сыртқы әсері

қызмет етудiң

Вопрос № 3. объект суреттейдi

импульстысы

Жиiлiк

объектiнiң сипаттамасын болып көрiнбейдi

сызықты емесi

сызықтысы

Вопрос № 4. Шығыстық шаманың жанында уақытында бұлжымайтын элемент БАЖ күйi, яғни = const:

динамикалық режiмі

квазиорнатқан режимі

статикалық режим.

өтпелi режiмі

режим қалыптаспаған

Вопрос № 5. жүйе берiлiс функцияс тең

реттеушi әсерi

ұйтқыту әсері

қателiгi

Тапсырма.

динамикалық режiммен

Вопрос № 6. Сұлбада таңбалаған: – басқарушы объект реттегiш, ОБ Р. Көрcетiлген сигнал деп аталады

реттеу қателiгi

басқарушы әсерi

ұйтқыту әсер.

реттелетiн параметрі

реттеушi әсерi

Вопрос № 7. Кешiгумен буыны берiлiс функцияспен бiлдiрумен анықталады:

квазиорнатқан режимі

саралап жiктейтiнi

өтпелi режiм

Инерция.

динамикалық режiмі

Вопрос № 8. Белгiлi АФХ бойымен ФЧХ құрылыста қайда формуланы пайдаланады, ал – амплитуда

қызметтiк сұлбаспен

статикалық сипаттамамен

функционалдi - технологиялық сұлбасымен

динамикалық сипат.

(10; j)

Вопрос № 9. Бейнесiне бейне шығыстық шамасы қарым-қатынас кiрiстiк шама нөлдiк нөлдiк бастапқы шарттарында:

динамикалық режiммен

статикалық режиммен

күшейту коэффициент.

сезгiштiк коэффициентпен

берiлiс функциясы

Вопрос № 10. негiзгi күйiне орнатпайтын күйдi болып көрiнген автоматты системдер қозғалыстың режимi:

динамикалық режiммен

статикалық режиммен

күшейту коэффициентiмен

сезгiштiк коэффициентпен

берiлiс функция.

Вопрос № 11. кiрiстiк шама және қасында шығыстық шаманы болып көрiнедi, орнатпаған емес, уақытында өзгертiп, атағанында:

динамикалық режiммен

функционалдi – технологиялық Сұлба.

элемент статикалық сипаттамамен

сипаттама амплитудалық-жиiлiкке

қызметтiк сұлбаспен

Вопрос № 12. берiлiс функцияс, какогосымен бiлдiрумен анықталады

күшейткiш инерциясыз буыны

ТЖ тәртiптi периодтық емес буыны

ТЖ тәртiптi периодтық емес буыны

тербелмелi буын чисел;

интегралдаушы буын.

Вопрос № 13. Қос буындар осы қосылу үшiн берiлiс функцияс тең:

автоматты басқарумен

БАЖ автоматты басқару жүйесiмен

кешендi автомат.

қашықтықтан басқарумен

қашықтықтан басқарумен

Вопрос № 14. берiлiс функцияс тең:

керi байланыспен БАЖы

атқарушы элемент.

басқарушы элементі

керi байланыспен БАЖі

қабылдайтны

Вопрос № 15. алмастыру жасалады:

атқарушы элементi

басқарушы элементі

қайта реттеуші

беретiн элементі

қабылдайтын элемент ; қабылдайтын элемент.

Вопрос № 16. АФХты құрылыс үшiн алмастыру жасалады

өндiру басқарушы әсер.

анықтамасы

Сара алдын ала белгiсiз шамасы

автоматты басқарумен

саралап жiктейтiнi

Вопрос № 17. Бір Реттегiш тұратын, деп аталады: ?

БАЖ автоматты реттеу жүйесiмен

автоматты басқарумен

қашықтықтан басқа.

АСР автоматты реттеу жүйесiмен

кешендi автоматтандырумен

Вопрос № 18. автоматиканың элементi, қашан оны жұмыс iстеу жағдайлары кiрiстiк шама және қасында шығыстық шаманы болып көрiнедi, орнатпаған емес, уақытында өзгертiп, атағанында:

динамикалық режiммен

функционалдi - технологиялық сұлба.

элемент статикалық сипаттамамен

сипаттама амплитудалық-жиiлiке

қызметтiк сұлбаспен

Вопрос № 19. (– басқарушы объект ОБ) осы сұлба реттеудiң қағидатын жүзеге асырады:

ауытқу бойымен

ашыну бойымен

Қиыстырылған.

бәрi жоғары аталғаны

ажыратылған қағидат бойымен

Вопрос № 20. Осы жүйе Гольдфарба әдiс бойымен автотербелiс ие болады

орнықтысы

тұрақсызы

орнықтылық шекарада

автотербелiс ие бол

арасында дұрыс жауап аталған жоқ

Вопрос № 21. Буынның берiлiс функцияс, какогосымен бiлдiрумен анықталады

күшейткiш инерциясыз буын

ТЖ тәртiптi периодтық емес буын

ТЖ тәртiптi периодтық емес буыны.

тербелмелi буын чисел;

интегралдаушы буын

Вопрос № 22. тәуелдiлiкте болады және қасында: аталатын демалыспен:

динамикалық сипаттамамен

функционалдi - технологиялық сұлба.

элемент статикалық сипаттамамен

сипаттама амплитудалық-жиiлiкке

қызметтiк сұлбаспен

Вопрос № 23. амплитудалардың қарым-қатынасының тәуелдiлiгi шығатын және кiретiн:

АФХ

АЧХ.

ФЧХ

ЛАЧХ

ЛФЧХ

Вопрос № 24. Сызықтық жүйе тамырларды жазықтықта сипаттамалық теңдеу оны тамырлары қашан орналасатын бол сонда ғана орнықты

жорамал өс сол жақ.

жорамал өс оңнан солға

шын өс сол жағында

шын өс оңнан солға

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 25. Бiлдiру

функционалды элементі

қабылдайтын элемент

жүйе берiлiс функциясты

салыстыру элементке

ұйтқыту әсері

Вопрос № 26. Қай ұйғарымының қызмет етуiн жүйе, алгоритм шаманың алдын ала белгiсiз айнымалысының өзгерiсi байланысты басқарылатын шама кiруге өзгертуге болады:

қадағалау жүйесi

бағдарламалы басқару

Тұрақ.

экстремум iздеу алгоритмі

ұтымды басқарудың алгоритмы

Вопрос № 27. Буынның берiлiс функцияс, анықталады

күшейткiш инерциясыз буынқа

ТЖ тәртiптi периодтық емес буын.

ТЖ тәртiптi периодтық емес буынқа

тербелмелi буыны

интегралдаушы буын ы

Вопрос № 28. Негiзiнде ауылшаруашылық автоматикада күшейткiштердi пайдаланады:

электромеханикалығы

магниттiсi

Гидравликап.

пневматикалығы

бәрi жоғары аталғаны

Вопрос № 29. логикалық операция орындайтын құрылғы кiрiс және шығатын функциялық тәуелдiлiктi:

Логикалық және функционалды элементтер

бағдарламалы басқарушы

тұрақтанушы

экстремум iздеу алгоритмі

ұтымды басқарудың алгоритм.

Вопрос № 30. күйдi болып көрiнген автоматты системдер қозғалыстың режимi, деп аталады:

динамикалық режiммен

статикалық режим

күшейту коэффициентiмен

сезгiштiк коэффициентпен

берiлiс функцияспен