Тестирование

Дисциплина: Теория нелинейных систем (KZ)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Сұлбада таңбалаған: – басқарушы объект реттегiш, ОБ Р. Көрcетiлген сигнал деп аталады

реттеу қателiгi

басқарушы әсерi

ұйтқыту әсер.

реттелетiн параметрі

реттеушi әсерi

Вопрос № 2. Басқарудың бар мақсатымен сәйкес объектiнi жұмыс режiмiнiң сүйемелдеу бағытталған басқарылатын объектiге қалыптастырудың процесi басқарушы әсер.

БАЖ автоматты реттеу жүйесiмен

автоматты басқар.

қашықтықтан басқарумен

АСР автоматты реттеу жүйесiмен

кешендi автоматтандырумен

Вопрос № 3. суретте (t ) түрiндегi дара функция х=1 ашынуда көрсеткен бе?

күшейткiш инерциясыз буынды

ТЖ тәртiптi периодтық емес буынды

ТЖ тәртiптi периодтық емес буынга

тербелмелi буынга

интегралдаушы буын.

Вопрос № 4. Бұл Сурет бейнеленген сипаттама релеге сәйкес

мiнсiзге

сезбеу аймағымен трехпозиционному

екi позициялы оң гистерезиспен

екi позициялы терiс гистерезиспен

Екі позиция.

Вопрос № 5. тұйық жүйе берiлiс функцияс тең

жүйе берiлiс функциясты

функционалды элементке

кешендi автоматтандырумен

қабылдайтын элемент.

БАЖ автоматты реттеу жүйесiмен

Вопрос № 6. Осы сұлбаны болып көрiнедi

АСР сұлбамен

ашық жүйенiң сұлбасымен

басқару жүйе

қиыстырылған

сипаттама амплитудалық-жиiлiкке

Вопрос № 7. (x ) y=f белгiлi тәуелдiлiкте болады және қасында: аталатын демалыспен:

динамикалық сипаттамамен

функционалдi - технологиялық сұлбасымен

элемент статикалық сипаттамамен

сипаттама амплитудалық-жиiлiкке

қызметтiк сұлба.

Вопрос № 8. әсерлерiне басқарушы құрылқ (бақылау ) iшкi әсерлердi болып көрiнген

басқарушы элемент.

керi байланыспен БАЖга

қабылдайтын элементі

беретiн элементі

атқарушы элементi

Вопрос № 9. Тербелмелi буын берiлiс функцияспен бiлдiрумен анықталады:

уақытша сипаттамалар

экстремум iздеу алгоритм

элементтi өтпелi функциямен

интегралдаушы буымен

кәдiмгi дифференциалды теңдеуге

Вопрос № 10. берiлiс функцияс тең

статикалық сипаттамамен

қабылдайтын элемент

атқарушы элементi

беретiн элемент

функционалдi - технологиялық сұлба.

Вопрос № 11. Бiлдiру

функционалды элементі

қабылдайтын элемент

жүйе берiлiс функциясты

салыстыру элементке

ұйтқыту әсері

Вопрос № 12. Тапсырма бойымен тұйық жүйе берiлiс функцияс тең:

басқарушы элементі

қабылдайтын элементкеқабылдайтын элементі

атқарушы элемент.

қайта реттеу

беретiн элементі

Вопрос № 13. Қалыпты АФХты құрылыс үшiн алмастыру

сызықтысы

объектiнiң сипаттамасын болып көрiнбейдi

жиiлiгi

импульстысы

сызық.

Вопрос № 14. Буын, хоарасындатәуелдiлiккекiрiстiкшамажәнеқасындадемалыстеңдеу = kхтардасуреттеледi:

Күшейткiшинерция.

ТЖтәртiптi периодтықемесбуымен

ТЖ тәртiптi периодтық емес буынға

тербелмелi буынмен

интегралдаушы буыны

Вопрос № 15. Орнатқан күйде элементi шығыстық шамасы тәуелдiлiк кiретiн деп аталады

статикалық сипаттамамен

сызықтаумен

күшейту коэффициентiмен

сезгiштiк коэффициентпен

берiлiс функция.

Вопрос № 16. Ашық жүйе берiлiс функцияс тең:

орнатқан режимі

динамикалық режiмі

статика режим.

режимі

өтпелi режiмі

Вопрос № 17. АФХты құрылыс үшiн алмастыру жасалады

өндiру басқарушы әсер.

анықтамасы

Сара алдын ала белгiсiз шамасы

автоматты басқарумен

саралап жiктейтiнi

Вопрос № 18. Бiлдiру

функционалды элемент.

қабылдайтын элементке

жүйе берiлiс функциясты

салыстыру элементі

ұйтқыту әсері

Вопрос № 19. Шығыстық шаманың жанында уақытында бұлжымайтын элемент БАЖ күйi, яғни = const:

динамикалық режiм.

квазиорнатқан режимі

статикалық режимі

өтпелi режiмі

режим қалыптаспағаны

Вопрос № 20. Белгiлi АФХ бойымен ФЧХ құрылыста қайда формуланы пайдаланады, ал – амплитуда

қызметтiк сұлбаспен

статикалық сипаттамамен

функционалдi - технологиялық сұлбасымен

динамикалық сипат.

(10; j)

Вопрос № 21. (бақылау ) iшкi де, (беретiн ) сыртқы да жүйе, оны кiретiн әсерлерiне басқарушы құрылқ (бақылау ) iшкi әсерлердi болып көрiнген:

басқарушы элементі

керi байланыспен БАЖы

қабылдайтын элемент.

беретiн элементі

атқарушы элементi

Вопрос № 22. . Егер Найквиста годограф координаталары бар нүкте арқылы өтсе жүйе Найквиста белгi сәйкес орнықтылық шекарада болады:

(-1; j10)

(0; j0).

(-1; j1).

(10; j5)

(100; j10

Вопрос № 23. қашан орналасатын бол сонда ғана орнықты

жорамал өс сол жағында

жорамал өс оңнан солға

шын өс сол жақ.

шын өс оңнан солға

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 24. мақсатын болып көрiнедi:

алдын ала берiлген функция сәйкес реттелетiн шаманы өзгерiске

объектiге көмекпен берiлген тұрақты мағынадағы реттелетiн параметрдi сүйемелдеу басқарушы әсер

берiлген деңгейдегi реттелетiн параметрдi сүйемелдеу немесе объектiге өзгерiс оныны көмекпен басқарушы әсерге

өндiру басқарушы әсері

реттеу қателiгiнiң анықтамасы

Вопрос № 25. годографы бойымен жүйе орнықтылықты анықтаңыз

жүйе орнық.

жүйе тұрақсыз

орнықтылық шекарада жүйе ге

бәрi жоғары аталғаны

мүмкiн емес анықтауга

Вопрос № 26. Функционалды элемент таныстырылған автоматтық басқару жүйестiң сұлбасы және олардың арасындағы байланыс, деп аталады:

динамикалық сипаттамамен

функционалдi - технологиялық сұлбасымен

статикалық сипат.

сипаттама амплитудалық-жиiлiкке

қызметтiк сұлбаспен

Вопрос № 27. Дара жорамал сан:

j=4

j=1;

j=9

j=4

j=0.

Вопрос № 28. реттеудiң қағидатын жүзеге асырады:

ауытқу бой.

ашыну бойымен

қиыстырылғаны

бәрi жоғары аталғаны

ажыратылған қағидат бойымен

Вопрос № 29. сызықтық жүйенiң орнықтылығын анықтау:

жүйе орнықты

жүйе тұрақсыз

орнықтылық шекарада жүйе.

бәрi жоғары аталғаны

мүмкiн емес анықтауга

Вопрос № 30. тәуелдiлiкке кiрiстiк шама және қасында демалыс теңдеу = kхтарда суреттеледi

күшейткiш инерциясыз буыны

ТЖ тәртiптi периодтық емес буыны

ТЖ тәртiптi периодтық емес буыны

тербелмелi буын

интегралдаушы буын.