Тестирование

Дисциплина: Теория нелинейных систем (KZ)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. орнықтылығын анықтау:

жүйе орнық.

жүйе тұрақсыз

орнықтылық шекарада жүйеге

бәрi жоғары аталғаны;

мүмкiн емес анықтауга

Вопрос № 2. Функцияның элементі

функционалды элемент.

қабылдайтын элементі

жүйе берiлiс функциясты

салыстыру элементі

ұйтқыту әсері

Вопрос № 3. Тапсырма бойымен тұйық жүйе берiлiс функцияс тең:

басқарушы элементі

қабылдайтын элементкеқабылдайтын элементі

атқарушы элемент.

қайта реттеу

беретiн элементі

Вопрос № 4. Дара жорамал сан:

j=1

j=-1

J=0.

j=3

j=8

Вопрос № 5. мақсатымен сәйкес объектiнi жұмыс басқарылатын объектiге қалыптастырудың процесi басқарушы әсер.

БАЖ автоматты реттеу жүйесiмен

автоматты басқарумен

қашықтықтан басқар.

АСР автоматты реттеу жүйесiмен

кешендi автоматтандырумен

Вопрос № 6. функцияс интегралдаушы буын бiлдiрумен анықталады

кешендi автомат.

АЧХm

атқарушы элементi

АЧХn

АЧХy

Вопрос № 7. Дара құрылыс үшiн алмастыру жасалады:

АСР автоматты реттеу жүйесiмен

саралап

орнықтылық шекарада Жүйе.

мүмкiн емес анықтау

статикалық режимі

Вопрос № 8. басқарушы объект, деп аталады:

БАЖ автоматты басқару жүйесiмен

автоматты басқар

қашықтықтан басқарумен

АСР автоматты реттеу жүйесiмен

кешендi автоматтандырумен

Вопрос № 9. Қабылдаушы функция

функционалды элементі

қабылдайтын элементі

жүйе берiлiс функциясты

салыстыру элементі

ұйтқыту әсер.

Вопрос № 10. қандай х=1 ашынуда көрсеткен бе?

күшейткiш инерциясыз буыны

ТЖ тәртiптi периодтық емес буыны

ТЖ тәртiптi периодтық емес буыны

тербелмелi буыны

интегралдаушы буын. ;

Вопрос № 11. тамырлары қашан орналасатын бол сонда ғана орнықты

жорамал өс сол жа

жорамал өс оңнан солға

шын өс сол жағында

шын өс оңнан солға

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 12. Сызықты емес функция

функционалды элемент.

қабылдайтын элементі

жүйе берiлiс функциясты

салыстыру элементі

ұйтқыту әсері

Вопрос № 13. Осы сипаттама объект суреттейдi

импульстысы

жиiлiгi

объектiнiң сипаттамасын бол.

сызықты емесi

сызықтысы

Вопрос № 14. жазықтықта сипаттамалық теңдеу оны тамырлары қашан орналасатын бол сонда ғана орнықты

жорамал өс сол жақ

жорамал өс оңнан солға

шын өс сол жағында

шын өс оңнан солға

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 15. суретте (t ) түрiндегi дара функция х=1 ашынуда көрсеткен бе?

күшейткiш инерциясыз буынды

ТЖ тәртiптi периодтық емес буынды

ТЖ тәртiптi периодтық емес буынга

тербелмелi буынга

интегралдаушы буын.

Вопрос № 16. Кiретiн әсер деп аталады:

тiкелей адамның қатысуымен iске асатын басқар

жүйе кiруге берiлетiн әсер немесе құрылғы

жүйенiң шығу көрсетушi әсер немесе құрылғы

жүйеге орта сыртқы әсері

қызмет етудiң алгоритмы

Вопрос № 17. Не қателiгiмен деп аталады:

жүйеге орта сыртқы әсерге

жүйенi, реттелетiн шаманы өзгерiстiң анықтайтын талап етiлетiн заңына әсермен

басқарушы объектiге құрылғы басқарушы әсермен

және тағайындаушы әсер реттелетiн шаманың аралығында талап етiлетiн функционалдық байланысын бұзылуға ұмтылатын әсер.

арасында айырым (холар ) бұйрық берiлген және реттелетiн шаманың (қасында ) шын мағыналарымен

Вопрос № 18. сыртқы да жүйе, оны кiретiн әсерлерiне басқарушы құрылқ (бақылау ) iшкi әсерлердi болып көрiнген

басқарушы элементке

керi байланыспен БАЖға

қабылдайтын элемент.

беретiн элементке

атқарушы элементi

Вопрос № 19. Жиiлiктен сигнал арасында фазалық ығысудың тәуелдiлiгi кiрiс және шығатын:

АФХ.

АЧХ

ФЧХ

ЛФЧХ

ЛАЧХ

Вопрос № 20. тұйық жүйе берiлiс функцияс тең

жүйе берiлiс функциясты

функционалды элементке

кешендi автоматтандырумен

қабылдайтын элемент.

БАЖ автоматты реттеу жүйесiмен

Вопрос № 21. Шығыстық шаманың жанында уақытында бұлжымайтын элемент БАЖ күйi, яғни = const:

динамикалық режiмі

квазиорнатқан режимі

статикалық режим.

өтпелi режiмі

режим қалыптаспаған

Вопрос № 22. Алгоритм құрылым БАЖ бөлiк, тиiстi белгiлi математикалық немесе сигналдың өзгертуiн логикалық алгоритмға:

алгоритм буыны

бағдарламалы басқару

күшейту коэффициентi;

экстремум iздеу алгоритм.

қадағалау жүйесi

Вопрос № 23. Сызықтық жүйе тамырларды жазықтықта сипаттамалық теңдеу оны тамырлары қашан орналасатын бол сонда ғана орнықты

жорамал өс сол жақ.

жорамал өс оңнан солға

шын өс сол жағында

шын өс оңнан солға

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 24. Осы сипаттама объект корсетеди

импульстысы

жиiлiгi

объектiнiң сипаттамасын болып көрiнбейдi

сызықты емесi

Сызық.

Вопрос № 25. Жүйе

функционалды элементі

қабылдайтын элементі

жүйе берiлiс функциясты

салыстыру элемент.

ұйтқыту әсері

Вопрос № 26. Арнайы қосылу үшiн берiлiс функцияс тең:

саралап

Жүйеге

инерциясызы

Статика.

тербелмелiсi

Вопрос № 27. Буындар осы қосылу үшiн берiлiс функцияс

саралап

жорамалга

Инерция.

шынга

тербелмелiсi

Вопрос № 28. (– басқарушы объект ОБ) осы сұлба реттеудiң қағидатын жүзеге асырады

ауытқу бойымен

ашыну бойымен

Қиыстырылған.

бәрi жоғары аталғаны

ажыратылған қағидат бойымен

Вопрос № 29. Белгiлi АЧХ бойымен АФХ құрылыста және ФЧХ қайда формуланы пайдаланады, ал – амплитуда

мүмкiн емес анықтауга

орнықтылық шекарада жүйеге

тербелмелiсi

саралапка

өтпелi режiм.

Вопрос № 30. жиiлiк сипаттамалардың түрлерiнен қандай суретте көрсеткен?

АФЧХ

АЧХ

ФЧХ

ЛАЧХ

ЛФЧХ-1