Тестирование

Дисциплина: Ақпараттық экономикалық ЖЖТ

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Компьютердің негізгі микросұлбасы:

Процессор

Шиналар

Жедел жад

Тұрақты жад

Қатты диск

Вопрос № 2. Компьтерлік графика – бұл:

ЭЕМ көмегі арқылы объектілер модельдері және олардың бейнелердің жасалуы, сақталуы және көрсетілуі

Дербес ЭЕМ-дер журналдар, кiтаптар және әртүрлi құжаттар дайындауда мәтiн теруі

кағаз жүзiнде әртурлi информацияларды дайындау, жинау, өңдеу және жеткiзу процестерi

Жумыста және үйде адамның пайдалануына арналған шағын компьютерлер

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 3. Компьютерлерді бір желiге ұйымдастыруды қамтамасыз ететiн әртүрлi құрылғылар жиыны?

Жергiлiктi желiлер

Компьютерлiк желi

Желiлiк техникалық құралдар

Компьютерлік графика

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 4. Позициалы санау жүйесі:

Сандағы әрбір белгінің мәні сан мәніне тәуелді

Сандағы әрбір белгінің мәні көрші тұрған белгінің мәніне тәуелді

Сандағы әрбір белгінің мәні санның жазуда орын алып тұрған белгі позициясына тәуелді.

Сандағы әрбір белгінің мәні үлкен разрядтағы белгі мәніне тәуелді емес

Сандағы әрбір белгінің мәні көрші белгілердің қосындысының мәніне тәуелді

Вопрос № 5. Микрокомпьютерлер дамуындағы ең елеулi оқиға болып қай жылы IВМ фирмасы жасаған, кейiннен «дербес компьютер» деп аталған шағын компьютердiң шығуы болды?

1985 жылы

1978 жылы

1973 жылы

1986жылы

1981 жылы

Вопрос № 6. Біркелкі құрылымы бар және біркелкі үлгісімен ұйымдастырылып реттелген жазулар жиыны ретінде көрсетілген файл?

Деректер қоры

Internet дүкен

Моделдеу тілдері

ІР-телефония

Электронды пошта

Вопрос № 7. Компьютерлiк желi – бұл:

Мәліметтер базаларын құру үшін программалық және тілдік комплексі (жиынтығы)

Бiр-бiрiмен мәлiмет алмаса алатын кем дегенде екi компьютердің байланыс құралдары көмегiмен қарым-қатынас жасауына арналған ақпарат өңдеудiң тармақталған жүйесi

Структуралық мәліметтердің жиынтығы және олардың операцияларының өнделуі

банктік мәліметтердің мазмұны бойынша инструкциялар

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 8. Басқару нысаннаң тыс пайда болатын ақпарат?

Кіріс

Шығыс

Ішкі

Сыртқы

Барлық жауап дұрыс емес

Вопрос № 9. Есептерді шешу барысында ақпаратты автоматты түрде өндеуге арналған тхникалық құрылғылар жиыны?

Жүйелік бағдарлама

Компьютерлік бағдарламаны енгізу

ЭЕМ,компьютері

Өзіндік бағдарлама

Амалдар жүйесінің нобайы

Вопрос № 10. Басқару объектінің қызмет ету сферасы:

өнеркәсіп ААЖ;

ауылшаруашылық ААЖ;

көлік ААЖ;

байланыс ААЖ;

Барлығы дұрыс.

Вопрос № 11. Жүйелiк программалаушылардың информациялық-есептеу желiлерiнiң бос тұрған ресурстарын анықтау программаларына кiрiп алып, сол бос құрылғыларды тектен тек жұмыс iстеуге мәжбүр ететін вирус?

Ұстауыш-вирустар

Құрттар

Троян аттары

Логикалық бомбалар

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 12. Ақпараттану ең алғаш қай елде пайда болған?

Италия

Франция

Германия

АҚШ

Англия

Вопрос № 13. Технологиялық операциялар класы бойынша бөлінеді:

мәтіндік редакторлармен жұмыс;

кестелік процестермен жұмыс;

СУБД-мен жұмыс;

графикалық объектілермен ұмыс;

Барлығы дұрыс.

Вопрос № 14. Сайтта қатынас құралы?

Провайдер

Модем

Браузер

Форум

Сайт

Вопрос № 15. Кағаз жүзiнде әртурлi информацияларды дайындау, жинау, өңдеу және жеткiзу процестерi?

Информациялық процестер

Экономикалық ақпарат

Информациялық технологиялар

Компьютерлік графика

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 16. Желі қатысушыларының ортақ пайдалануы үшін бөлінген компьютер не деп аталады?

Сайт

Портал

Сервер

Провайдер

Ғаламтор

Вопрос № 17. Есеп дегеніміз не?

Жүйелік бағдарлама

Компьютерлік бағдарламаны енгізу

Шығаруға арналған мәселе

Өзіндік бағдарлама

Амалдар жүйесінің нобайы

Вопрос № 18. Провайдер – бұл:

Халықтың ел үкіметімен тікелей байланысын қамтамасыз ететін жүйе

Желі қатысушыларының ортақ пайдалануы үшін бөлінген компьютер

Ұйымдар мен жеке тұлғаларға Internet қызметтерін ұсынатын серіктестік

Сайтта қатынас құралы

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 19. Программалар мен дискiнiң жүйелiк аймағы туралы мәлiметтердi есiне сақтап, содан соң оны кейiнгiсiмен салыстыра отырып сәйкессiздiктi анықтаса, оны дереу программа иесiне хабарлайды:

Ревизор

Детектор

Доктор

Доктор - ревизорлар

Сүзгi программалар

Вопрос № 20. ІСQ қызметі – бұл:

Желі қатысушыларының ортақ пайдалануы үшін бөлінген компьютер

Internet желісінде адамдардың тегін қарым-қатынас жасауы үшін тегін таратылатын бағдарлама.

Халықтың ел үкіметімен тікелей байланысын қамтамасыз ететін жүйе

Сайтта қатынас құралы

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 21. Пайда болу орны бойынша ақпарат қандай түрлерге жіктеледі?

Кіріс

Шығыс

Ішкі

Сыртқы

Барлық жауап дұрыс

Вопрос № 22. Ms Excel кестелік прцессорында жолдар қалай белгіленеді?

Әріптер

Сандар

Шартты белгілеулері

Арнайы формулалар

Рим цифрларымен

Вопрос № 23. Web-бетінің мәліметтерін Сіздің компьютеріңіздің бейне бетіне шығаруды қамтамасыз ететін, Internet қор көздерін қарауға арналған бағдарлама?

Провайдер

Модем

Браузер

Сервер

Сайт

Вопрос № 24. Ms Excel кестелік процессорындағы функция дегеніміз не?

Нәтиже алу үшін қолданылатын мәліметтер

Іс-әрекеттің орындалу ретін анықтайтын шартты белгілеулер

Кестелік процессор жұмысының шартты белгілеулері

Программа жадында сақталып тұрған арнайы формулалар

Программа жадында сақталып тұрған арнайы файлдар

Вопрос № 25. Желiнiң функциональдық элементтерiнің бір-бiрімен қатынас жасау ережелерi?

Протокол

Интерфейс

Жергiлiктi желiлер

Компьютерлік графика

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 26. Компьютер экранына шығарылатын суреттердің екілік коды қайта сақталады:

Жедел есте сақтау құрылғысында

Тұрақты есте сақтау құрылғысында

Қатты дискіде

Бейне жадыда.

Буферле жадыда

Вопрос № 27. Гиперсілтеме – бұл:

Гипермәтiннің арнайы ерекшеленген фрагментi, мұнда пайдаланушыға көрiнбейтiн басқа серверге, сайтқа, құжатқа (Web - параққа) немесе құжат (блок) фрагментіне нұсқаушы (адрес) болады

Мәтiннiң дара блоктарымен байланысты ассоциациялық (мағына бойынша) түрде ұсынылған мәтiн

Желiнің атқаратын қызметіне байланысты топологиялардың түрлері

Гипермәтінді құжаттарды таңбалау тілі

Структуралық мәліметтердің жиынтығы және олардың операцияларының өнделуі

Вопрос № 28. Компьютердің негізгі микросұлбасы:

Процессор

Шиналар

Жедел жад

Тұрақты жад

Қатты диск

Вопрос № 29. Арнайы жазылған шағын көлемдi (кiшiгiрiм) программа?

Мультимедиа

Графика

Гиперсілтеме

Компьютерлiк вирус

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 30. Сандарды атау және жазу үшін пайдаланатын әдістер жиыны не деп аталады?

Санау жүйесі

Архиватор

Позициялық

Позициялық емес

Дұрыс жауабы жоқ