Тестирование

Дисциплина: Кәсіпорын экономикасы

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Айналым құралының келесі көрсеткіштер: Ш – айналым құралының белгіленген элементі бойынша бір күндік шығынның құны; З – сол элемент бойынша запас мөлшері (құнымен есептеледі) белгілі болса, керекті мөлшерін анықтайтын формуланы атап көрсет:

М = Ш + З;

М = З/Ш;

М = Ш * З:

М= Ш – З;

М = Ш + З – Ш.

Вопрос № 2. Бір айналым ұзақтығы жылдың (тоқсанның, айдың) қандай коэффициентіне қатынасы арқылы анықталады?

ауысымдық;

уақытты пайдалану;

айналымдық;

мамандану;

қаражаттардың пропорционалдығы;

Вопрос № 3. Қай жылы сапа жүйелерінің бағытындағы ұлттық стандарттар алғашқы рет пайда болды:

1982 жылы

1988 жылы

1983 жылы

1984 жылы

1985 жылы.

Вопрос № 4. Төменде аталғандардың қайсысы кәсіпорынның мәдени- әлеуметтік ортасын анықтайды:

негізгі және айналым капиталына сұраныс.

тауарға сұраныс;

өндірісте энергоресурстарға сұраныс;

кәсіпорының орналасқан орны;

жұмысшылар күшіне сұраныс;

Вопрос № 5. Меншікті капитал көзі болып табылмайды?

бағалы қағаз шығару;

инвестициялар;

бөлінбеген пайда;

жарғылық капитал;

үлестік қатысу.

Вопрос № 6. Төмендегі берілгендерден еңбекақы төлеудің екі түрін көрсетіңіз:

көрсетілген, нақтылы

тұрақты, айнымалы

жалпы, жеке

жанама, тура

негізгі, қосымша

Вопрос № 7. Өнімнің қандай параметрлеріне бәсекеге қабілеттілік байланысты?

Шығын және баға

Баға және сана

Табыс және шығын

Баға және сапа

Сапа және саны

Вопрос № 8. Ресурстың қосымша бірлігін пайдаланудан түсетін қосымша түсім-бұл:

шекті табыс

шекті шығын

шекті өнім

ресурстын шекті өнімінен түскен шекті түсім

шекті пайдалылық

Вопрос № 9. Төмендегілердің қайсысы кәсіпорын қызметінің соңғы қаржы нәтижесі

пайда;

өнімнің қорсыйымдылығы;

өнімнің материалсыйымдылығы;

өзіндік құны;

өнімнің еңбексыйымдылығы.

Вопрос № 10. Бұл қандай төлем түрі, егер жұмыскерге оның еңбегі үшін сапасына, санына және шығарған қажетті өнім көлеміне сәйкес берілсе:

еңбекақы

мақтау қағазы

сыйақы

әлеуметтік төлем

дұрыс жауабы жоқ.

Вопрос № 11. Қандай жалақы атаулы жалақының «сатып алуға жарамдылығы» деп аталады:

нақты жалақы

қосымша жалақы

атаулы жалақы

сыйақы

дұрыс жауабы жок

Вопрос № 12. Өндіріліп шыарылған ұлттық кірістің материалдық өндіріс салаларында жұмыс істейтін жұмыскерлердің орташа санына қатынасы:

қоғамдық өнімнің материалдық сыйымдылығы

қоғамдық еңбектің өнімділігі

ұлттық кіріс

қор сыйымдылығы

қор сиымдылығы.

Вопрос № 13. Кәсіпкерліктің мүліктік меншік формасына қарай қандай түрі кездеседі?

жеке меншік, мемлекеттік, жергілікті, қоғамдық

кеңестік, ұжымдық

жеке, ұжымдық , өндірістік

жергілікті, өндірістік, коммерциялық

өндірістік, коммерциялық, қаржылық

Вопрос № 14. Мына аталғандардың қайсысы өндіріс кооперациясының түрлеріне жатады:

Сыртқы сала аралық;

Ауданаралық;

Ішкі сала аралық;

Агрегаттық;

Ішкі және сыртқы.

Вопрос № 15. «Қазақстан – 2030» Стратегиясы бастауын қай жылдан алады:

1997 ж;

1998 ж;

1999 ж;

1995 ж;

1993 ж .

Вопрос № 16. Қор қарулануы - бұл:

негізгі өндірістік қорлармен жарақтану көрсеткіші (бір жұмысшы немесе кәсіпорын жұмысшысына есептегендегі негізгі өндірістік қорлардың мөлшері);

сағат бойынша негізгі қорлардың қозғалысының көрсеткіші;

шығарылымның жылдық орташа құны;

өндірілген өнімнің еңбек сыйымдылығы;

жоғарыдағы барлық аталғандар.

Вопрос № 17. Айналымдық қаражаттарды пайдалану көрсеткіштері

жүктеу коэффициенті;

айналымдық қаражаттардың айналымдық коэффициенті;

айналымдық қаражаттарды пайдалану коэффициенті;

бір айналымның ұзақтығы;

жоғарыда аталғанның бәрі.

Вопрос № 18. Өндірістік кәсіпорын деген не?

қызмет көрсетуге негізделген ерекше шаруашылық бірлік;

сауда – делдалдық қызметті жүзеге асыратын коммерциялық ұйым;

жарнама қызметін жүзеге асыру және қажеттілікті қанағаттандыру

нарық инфрақұрылымы және кәсіпкерлер бірлестігі;

қажеттіліктерді қанағаттандыру, пайда табу мақсатында өнім өндіретін, жұмыс істейтін және қызмет көрсететін дербес шаруашылық жүргізуші субъект.

Вопрос № 19. Айнымалы өндіріс факторының әр қосымша бірлігін пайдалану нәтижесінде жалпы табыстың өсуі:

ресурстарға шекті шығындар

орта өнім

ақшалай көріністегі жалпы өнім

ақшалай көріністегі орта өнім

ақшалай көріністегі шекті өнім.

Вопрос № 20. Қызмет көрсетуден және тауар өткізуден алынған ақшалай кіріс пен оны өндіруге және сатуға жұмсалған шығындардың айырмасы:

табыс

рентабельділік

жалпы өнім

ұлттық кіріс

пайда

Вопрос № 21. Жердің ұсыныс қисығы өндіріс факторы ретінде:

Абцисса өсіне қарағанда көлденен;

Абцисса өсіне қарағанда тігінен;

Теріс көлбеу;

Анықталмайды;

Ордината өсінде қарағанда көлденен.

Вопрос № 22. Кестедегі келтірілген мәлімет бойынша белгісізді табыңдар

80 тиын

1 теңге

87,50 тиын

16/15 теңге

7/8 тиын

Вопрос № 23. Егер қоғамның ең болмағанда бір мүшесі өзінің жағдайын жақсарту кезінде қоғамның басқа бір мүшесінің жағдайының міндетті түрде нашарласа, онда экономика тиімді болып есептеледі:

Смитің оптимумы

Маркстің оптимумы

Паретоның оптимумы

Фридмэннің оптимумы

Энлельстің оптимумы

Вопрос № 24. Төмендегілердің қайсысы кәсіпорынның тиімділігін көтерудің жолдарына жатпайды:

иновацияны қолдану;

жалақыны мөлшерін азайту;

қыметкерлер мен жұмысшыларды ынталандыру

өндіріс көлемін ұлғайту;

мүлікті тиімді пайдалану.

Вопрос № 25. Дұрыс анықтаманы көрсетіңіз, кадрлар айналымы - бұл:

белгілі уақыт ішінде барлық шыққандар санының жұмыс істеп жүргендердің тізімдік санына қатынасы;

белгілі уақыт ішіндегі барлық шыққандар мен қайта қабылданғандар санының осы кезеңдегі жұмысшылардың орташа тізімдік санына қатынасы.

барлық жұмысшылар санының орташа еңбек өнімділігіне қатынасы;

өнеркәсіптік өндірістік персоналдың жалақының орташа ставкасына қатынасы;

жылда қайта қабылданғандар санының сол кезеңдегі жұмыста болған жұмысшылардың санына қатынасы;

Вопрос № 26. Көрсеткіштер сипатталатын ерекшеліктерінің санына қарай қалай бөлінеді?

Абсолюттік және салыстырмалы

Жалпыланған, интегралдық және индекстік

Бірлік және кешендік

Абсолюттік және интегралдық

Кешендік және жалпыланған

Вопрос № 27. Қандай қорлар өндіріс процесінің қалыпты қызмет етуін қамтамасыз етеді:

активті;

сызықтық;

қалыпты;

пассивті;

жеделдетілген.

Вопрос № 28. Үкімет органдарының экономикалық қатынастарды реттеудегі алдында тұрған мақсатты ұсталымдар жиынтығы – бұл:

экономиканы мемлекеттік реттеудің қызметі

экономиканы мемлекеттік реттеудің міндеті

экономиканы мемлекеттік реттеудің талабы

экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаты

дұрыс жауап жоқ.

Вопрос № 29. Портфельді қалыптастыруға байланысты және құнды қағаздарды (басқа да активтерді) сатып алу түрлі инвестициялық құндар жиынтығы?

аннуитеттік инвестиция

тікелей инвестиция

негізгі инвестиция.

венчурлік капитал

портфельдік инвестиция.

Вопрос № 30. Қор сыйымдылығы –бұл:

Өндірілген өнімнің әрбір теңгесіне келетін НҚ құнының үлесін көрсететін шама

НҚ құнының бір теңгесіне келетін өндірілген өнімнің көрсеткіші

Пайда алу үшін ұзақ мерзімді салынған салым

көптеген өндірістік циклде қызмет ететін ,өзінің құның дайын өнімге тозуына қарай бөлшектеп өткізбейтін капитал

Тұрақты шығындар мен айнымалы шығындардың қосындысын құрайды