Тестирование

Дисциплина: Еңбек қорғау

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Өздерiнiң кiнәсiнен шын мәнiнде нұқсан келтiрiп; кәсiпорынға оның қайтарымын өтеуге тиiстi жұмысшылар мен қызметкерлердiң жауапкершiлiктерiн атаңыздар:

әкiмшiлiк;

тәртiптiк;

қылмыстық;

қыйыстырылған;

материалдық.

Вопрос № 2. қолдағы жарақаттан ала қан бірқалыпты ағып жатыр, бұл қан кету:

капилярлы

венозды

артериалды

ішкі

айтылғандардың кез келгені

Вопрос № 3. Енбектi қорғаудың мемлекеттiк басқарылуы кiммен жузеге асады ?

Кәсiпорын жетекшiсi

коммерциялық директор

ҚР-ның үкiметiмен

Облыс әкiмi

ҚР Президентi

Вопрос № 4. Көлікпен эвакуация жасағанда ересек адамның өзімен бірге алған заттары мен ішетін тамақтары салмақтан аспауы қажет:

30 кг

45 кг

55 кг

40 кг

50 кг

Вопрос № 5. ҚР-ның «Азаматтық қорғаныс» туралы заңы қашан қабылданды?

23 тамыз 1998 жыл

7 мамыр 1997 жыл

5 шілде 1996 жыл

7 сәуір 1999 жыл

8 наурыз 2004 жыл

Вопрос № 6. Адам тәнiне газдың тигiзетiн зиянды әсерiн жоғарылататын факторларды көрсетiңiздер:

концентрация;

аэрозолдық жағдай;

құрамы, қауiптiлiк класы;

газдың адам тiнiне әсер ету ұзақтығы;

жоғарыда тiзiлген барлық факторлар.

Вопрос № 7. Шаңның сапалық бағасын беретiн факторларды көрсетiңiздер:

химиялық құрамы, электрмен зарядталу, құрамы;

шашылу дәрежесi, шаң бөлшектерiнiң формасы;

ерiткiштiлiгi;

тiзiлген барлық сипаттамалар;

кристалдық құрылымы.

Вопрос № 8. Жұмыс icтеушiге әсер eтyi белгiлi 6ip жағдайларда ауруға шалдығушылыққа немесе еңбек кабiлетiнiң төмендеуiне әкелiп соғатын фактор:

қауiптi өндiрiстiк фактор;

жазатайым оқиға;

өндiрiстiк жарақат;

кәсiби ауру;

зиянды өндiрiстiк фактор.

Вопрос № 9. Пассивтiлерге жататын қауiптi және зиянды өндiрiстiк факторларды көрсетiңiздер:

механизмдер мен машиналарға артық жүктемелер;

термикалық;

түйiсетiн заттар арасындағы болымсыз үйкелу;

электрлiк;

бетi тегiс емес заттар.

Вопрос № 10. Өндiрiстiк орын-жайларды жарықтандыруга пайдаланылатын жарық беру турлерiн көрсетiңiздер:

бүйiрден, жоғарыдан;

жасанды, эвакуациялық, кузеттiк;

табиғи, бiрқалыпты,апаттық, жайлытптау;

бiрiккен, табиғи, жасанды;

жасанды, бүйiрден, табиғи.

Вопрос № 11. Респиратордың мөлшерiн iрiктейтiн принциптi көрсетiңiздер:

беттiң енi бойьнша;

беттiң ұзындығы бойьшша;

беттiң ұзындығы мен енi бойынша;

иек пен кеңсiрiк арасының қашыктығы бойынша;

бастың диаметрi бойынша.

Вопрос № 12. Ауаның шаңдануын зерттеудiн қандай барлығын керсетiңiздер:

электiрлiк, есеп-шоттық, зертханалық;

гравиметрикалық, экспресстiк;

таразылық, экспресстiк;

экспресстiк, таразылық, есеп-шоттық;

есеп-шоттық, электрлiк, салмағын өлшеу (таразылық).

Вопрос № 13. .Жерге жалғаудын мәнi:

электр желiсiнен бөлек;

қорғаныштың iске қосылуы;

тоқ өткiзетiн бөлшектердiң жермен қосылуы;

қауiптi тоқтың ноль сымы бағытында болуы ;

қауiптi тоқтың қауiпсiз мәнгi мөлшерiнiң.

Вопрос № 14. ТЖ аймағы дегеніміз не?

табиғи апат

ТЖ болған аймақ

апат болған аймақ

ТЖ жарияланған, белгілі аймақ

ТЖ-мен ертерек айтылған аймақ

Вопрос № 15. Дiрiлдi сипаттайтын өлшемдерiдi көрсетiңiздер.

жиiлiк, амплитуда;

қуат, жылдамдық;

удету, карсылық;

жылдамдық;

жиiлiк, амплитуда ,жылдамдық, удету.

Вопрос № 16. АҚЖ мен ТЖД қандай заңға байланысты үкімет қаулысымен жасалады?

ҚР-ның «ҚР-ның еңбегі» туралы заңында

ҚР-ның « Табиғи-техногендік жағдайдағы ТЖ туралы» заңында

ТЖ-ға байланысты ҚР-ның министрлігі құрылуы туралы Үкімет қаулысымен

ҚР-ның «Апаттық жағдайларда құтқару қызметтері және қызметкерлердің статусы»жайлы заңымен

ҚР-ның « АҚЖ туралы «заңымен

Вопрос № 17. Шаңның сапалық бағасын беретiн факторларды көрсетiңiздер:

химиялық құрамы, электрмен зарядталу, құрамы;

шашылу дәрежесi, шаң бөлшектерiнiң формасы;

ерiткiштiлiгi;

тiзiлген барлық сипаттамалар;

кристалдық құрылымы.

Вопрос № 18. Еңбек қорғау ережелерiн, жазатайым оқиғаларға және басқа да зардаптарға әкелiп соғуы мүмкiн болатындай бұзуға жол бергендердi жазалаудан тұратын жауапкершiлiктi атаңыздар:

әкiмшiлiк;

тәртiптiк;

қылмыстық;

қыйыстырылған;

материалық.

Вопрос № 19. Бейiмделудiң ең көп шамасына ие сезiм мушесiнкөрсетiңiздер .

есту сезiм мүшесi;

қозғалыс сезiм мүшесi;

тактильдiк сезiм мүшесi

көру сезiм мушесi;

ауырғанды сезгiштiк.

Вопрос № 20. Адам тәнiне шаңның тигiзетiн зиянды әсерiн жоғарылатын факторларды көpceтiңiздep:

микроклимат, құрамы, өлшемдерi;

концентрация, формасы, атмосфералық қысым;

шаңның адам тәнiне әсер ету ұзактығы;

шаңнын қайдан шыққандығы;

жоғарыда көрсетiлген барлық факторлар.

Вопрос № 21. Енбектi қорғаудың мемлекеттiк басқаруының негiзгi функцияларын көрсетiндер.

Еңбектi қорғауға арналатын салааралық нормативтiн актiлердiң, стандарттардың, ережелер мен нормалардың және заң актiлерiнiң жобасын құрастырып бекiту.

Еңбектi қорғауға арналатын шарттарды қанағаттандыратын мемлекеттiк толық программаларды құрастыру.

еңбек қорғау шарттарын және

Ғылыми-iзденiс мекемелердi жасау.

Аталғандардың барлығы.

Вопрос № 22. Табиғи жарықтың қандай көрсеткiшпен нормаланатындығын көрсетiңiздер.

пайызбен, тәулiк уақытына байланысты;

пайызбен, ауа-райы жағдайларына, терезе ойығы өлшемдерiне байланысты;

ТЖК ( табиғи жарықтың коэффициентi), ауа-райы жағдайларына, тәулiк уақытына, жыл мезгiлiне,терезе ойығы өлшемдерiне, әйнектiн сапасына, әйнектiң санитарлық-гигиеналық; жағдайына байланысты;

ТЖК ( табиғи жарықтың коэффициентi), әйнектiң сапасына, жыл мезгiлiне, терезе ойыгы өлшемдерiне;

ТЖК ( табиғи жарықтың коэффициентi), жыл мезгiлiне, тәулiк уақытына.

Вопрос № 23. Қандай құжатта жұмыс берушiнiң қауiпсiз жұмыс жағдайларымен қамтамасыз ететiн мiндеттерi көрсетiлген.

Еңбек шартында

Еңбек кiтапшасында

Кәсiпорындар тұралы бұйрықта

Алғашқы инструкция журналында.

Ұжым келiсiмшартында.

Вопрос № 24. ҚР-ның АҚЖ-сы басшылықты атқару органы болып табылады:

КР ОБМ

КР ТЖМ

облыстық Акиматтар

орталық және жергілікті атқару органдары

КРІ І М

Вопрос № 25. жазғы уақытта қан тоқтатушы таңғыш немесе орамал қандай максималды уақытқа тағылады?

4 сағатқа

30 минутқа

1 сағатқа

2 сағатқа

3 сағатқа

Вопрос № 26. Нольдеудiң мәнi мынада:

электр желiсiнен бөлек;

қорғаныштың iске қосылуы;

тоқ өткiзетiн бөлшектердiң жермен қосылуы;

қауiптi тоқтың ноль сымы бағытында болуы ;

қауiптi тоқтың қауiпсiз мәндегi мөлшерiнде.

Вопрос № 27. Жұмыс iстеушiлерге орындалуы қауiпсiздiктiң тиiстi дейгейiн қамтамасыз ететiн мәлiметтердi беру және олардың игеру принциптерiн көрсетiңiздер:

уақытпен қорғаныс;

сәйкессiздiк;

нормаландыру;

тiзбектiлiк;

ақпараттык.

Вопрос № 28. Қышқылмен күйгенде қажет:

қатты аққан сумен жуу, күйікке сода себу

күйікке вазелин жағу

қан тоқтататын жгут салу

салқын компресс салу

айтылғандардың барлығы

Вопрос № 29. Сәуле түскеннен кейін асқазан қабынуында қолдану керек:

калийодид

цистамин

сульфадиметоксин

промедол

йод

Вопрос № 30. Жарықты сипаттайтын көрсеткiштердi көрсетiңiздер:

табиғи жарықтылықтың коэффициентi, жарықтылық, жарықтық;

жарықтық, КЕО, жарық ағыны, жарықтылық;

жарықтық, жарық күшi, жарық ағыны, жарықтылық, жарығы;

жарық күшi, жарықтылық, жарық жылдамдығы;

жоғарыда тiзiлгендердiң барлығы.