Тестирование

Дисциплина: Еңбек қорғау

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. АҚЖ құрамына кірмейтін, жұмыс істейтін халқы бар организацияларда жыл сайын жоспарлы жұмыстар жүргізіледі:

10 сағаттық программа бойынша

15 сағаттық программа бойынша

20 сағаттық программа бйоынша

12 сағаттық программа бойынша

30 сағаттық программа бойынша

Вопрос № 2. АҚЖ-нің аймақтық құрылуы жасалады:

ҚР-ның президентінің бұйрығымен

облыс, қала -ТЖД бойынша басқарушыларының бұйрығымен

орталық атқару органдарының басшыларының шешімдерімен

организация бойынша бұйрықтармен

қала, облыс, аудан әкімдері шешімдерімен

Вопрос № 3. ҚР-ның ТЖ аймағында ережені бұзғаны үшін қандай құжатта жеке жауапшылық айқындалған:

ҚР-ның « Табиғи-техногендік ТЖ» туралы заңында

ҚР-ның « АҚЖ» туралы заңында

ҚР-ның «АҚЖ» және «ТЖ-туралы» заңдарында

ҚР-ның Үкіметінің қаулысымен

ҚР-ның «ҚР-ның еңбегі» туралы заңында

Вопрос № 4. тұрғындардыңұжымдыққорғау құралдарына не жатады:

панахана, қарапайым баспана

противогаздар, респираторлар, баспана

радиацияға қарсы қорғаныс құралдары

медициналық қорғаныс құралдары

айтылғандардың барлығы

Вопрос № 5. Шаршаудың одан әpi ұлғаю дәрежесiне әсер ететiн факторларды көрсетiңiздер .

төменде тiзгеленген барлық факторлар;

еңбек және демалыс тәртiбiнiн ,қауыпты және зиянды факторлар;

жуктеме сипаты (статиқалык, динамикалық);

жүктеме интенсивтiлiгi (яғни уақыты бойынша бөлiнуi);

жуктеменiң тұрақты сипаты.

Вопрос № 6. Өзiн патогендiк микроорганизмдерге (бактериялар, вирустар, саңырауқұлақтар және т.с.с) жатқызатын қауiптi және зиянды өндiрiстiк факторларды көрсетiңiздер:

химиялық;

физикалық;

биологиялық;

физиологиялық;

психофизиологиялық

Вопрос № 7. Жайдан корғағыш категориясы объектiлерiнiн дұрыс санын көрсетiңiздер:

3;

2;

4;

5;

6

Вопрос № 8. Зақымданған ұн қабын тазарту үшін керек:

ұнды таза ыдысқа аударып салу

қапты суға салу және су құю

зақымдалған ұнды елеу

оны ұзақ мерзімге сақтауға алу

кез-келгені

Вопрос № 9. 0рталық жүйке жүйесiнiң көтерiлетiн және бiркатар органдар мен жүйелердiң функционалдық белсендiлiгi күшейетiн, iшкi жинақтылық, алдағы жұмысты ойластыру кезiнде байқалатын фаза:

декомпенсация фазасы;

6ipiншi реакция фазасы;

жұмылдыру фазасы;

үзiлу (кедергi) фазасы;

өтем фазасы:

Вопрос № 10. АҚЖ мен ТЖД қандай заңға байланысты үкімет қаулысымен жасалады?

ҚР-ның «ҚР-ның еңбегі» туралы заңында

ҚР-ның « Табиғи-техногендік жағдайдағы ТЖ туралы» заңында

ТЖ-ға байланысты ҚР-ның министрлігі құрылуы туралы Үкімет қаулысымен

ҚР-ның «Апаттық жағдайларда құтқару қызметтері және қызметкерлердің статусы»жайлы заңымен

ҚР-ның « АҚЖ туралы «заңымен

Вопрос № 11. су тазалаудың ең қарапайым және қолайлы тәсілі:

айыру

ткоагуляция

фильтрлеу

тұндыру

қайнату

Вопрос № 12. ассивтi-активтiлерге жататын қауiптi және зиянды өндipicтiк факторларды көрсетiңiздер:

қауiптi жылжымайтын элементтер;

механикалык;

металдардың коррозиясы;

электрлiлер;

машиналар мен механизмдерге артық жүктемелер.

Вопрос № 13. Инфекциялық аурулардың зеріктірілуін жою аталады:

дератизация

дефолиация

дезинфекция

демаркация

дератизация

Вопрос № 14. Зиянды заттардың ТЖК қандай кластарға бөлiнетiндiгiн көрсетiңiздер.

қауiптi, шамалы қауiптi, жоғары қауiптi;

жоғары қауiптi, шамалы қауiптi, аз қауiптi;

төтенше қауыпты, жоғары қауiптi, аз қауiптi;

жоғары қауiптi, шамалы қауiптi;

төтенше қауыпты, жоғары қауiптi, шамалы қауiптi, аз қауiптi .

Вопрос № 15. Омыртқа сынған жағдайда атқаратын шаралар:

кеудеге шина салу

арқаға шина салу

тегіс қатты жерге жатқызып, ауруханаға апару

қатты қысып керілген таңғыш салу

компресс салу

Вопрос № 16. Пассивтiлерге жататын қауiптi және зиянды өндiрiстiк факторларды көрсетiңiздер:

термикалық;

түйiсетiн заттар арасындағы болымсыз үйкелу;

электрлiк;

конструкциялардың жетiмсiз берiктiгi;

бетi тегiс емес заттар.

Вопрос № 17. Енбектi қорғаудың мемлекеттiк басқарылуы кiммен жузеге асады ?

Кәсiпорын жетекшiсi

коммерциялық директор

ҚР-ның үкiметiмен

Облыс әкiмi

ҚР Президентi

Вопрос № 18. халық эвакуациясы жүргізіледі:

автокөлік және теміржолтранспорттарымен

теміржол транспорттары және жеке автокөліктерінде

автокөлік, теміржол, әуе және су транспорттарымен

транспорттың барлық түрлерімен және жаяу жүру кезегімен

жаяу жүру кезегімен

Вопрос № 19. Қорғаныстық ажыратудың мәнi:

электр желiсiнен бөліп тастау;

қорғаныштың iске қосылуы;

тоқ өткiзетiн бөлшектердiң жермен қосылуы;

қауiптi тоқтың ноль сымы бағытында болуы ;

қауiптi тоқтың қауiпсiз мәнгi мөлшерiнiң.

Вопрос № 20. Панаханада жасырынып жатқан бір адамның минималды су қоры қанша болуы қажет?

3 литр

3 литр

6 литр

10 литр

8 литр

Вопрос № 21. Адам қызметiнде өмiрлiк циклдың қандай сатылары болатындығын көpceтiңiздep:

ғылыми ой-ниет, ғылыми зерттеу жұмыстары, тәжiрибе-конструкторлық жұмыстары, жобаны жүзеге асыру, сынақ, өндiрiс, тасымалдау, пайдалану, жою, жерлеу.

жоба, сынақ, бақылау, жерлеу;

ғылыми ой-ниет, жобаны жүзеге асыру, жерлеу, жою;

жоба, жоспарлау, жерлеу;

жоба, сынақ, жою, консервацияға қою.

Вопрос № 22. Бір қабатты кірпіш үйдің Гамма-радияцияны әлсірету коэффициенті:

2

7

10

40

50

Вопрос № 23. Аталмыш нүктедегi дыбыстың таралу бағытына қалыпты беттiк өлшемге жататын қандай 6ip ортадағы нүктенiң уақыт бiрлiгiнде белгiлi бip қуат ағынын атаңыздар:

дыбыстың интенсивтiлiгi;

ультрадыбыс;

естудiң басталуы;

дыбыс қысымы;

инфрадыбыс.

Вопрос № 24. қолдағы жарақаттан ала қан бірқалыпты ағып жатыр, бұл қан кету:

капилярлы

венозды

артериалды

ішкі

айтылғандардың кез келгені

Вопрос № 25. Әскери жағдайда халықты эвакуациялау тәсілінің қайсысы негізгі болып табылады:

автокөлік транспортымен

араласқан

теміржол

жаяу жүру

айтылғандардың барлығы

Вопрос № 26. Қысқы уақытта қан тоқтатушы жгутжәне закрутка қандай максималдыуақытқа тағылады:

30 минутқа

2 сағатқа

1 сағатқа

2,5 сағатқа

3 сағатқа

Вопрос № 27. Өндiрiстiк орын-жайларды жарықтандыруға пайдаланылатын жарықтандыру түрлерi:

табиғи, жасанды, бiрiккен;

жасанды, бүйiрден, жоғарыдан;

бiрiккен, эвакуациялы;

апаттық, жайылтпау, күзеттiк;

табиғи, жасанды.

Вопрос № 28. Көлікпен эвакуация жасағанда ересек адамның өзімен бірге алған заттары мен ішетін тамақтары салмақтан аспауы қажет:

30 кг

45 кг

55 кг

40 кг

50 кг

Вопрос № 29. Шаруашылық объектілердегі комплексті оқулар (өткізілуге тиісті жері) жүргізіледі:

квартал сайын

жыл сайын

2 жылда 1 рет

4 жылда 1 рет

3 жылда 1 рет

Вопрос № 30. Жұмыскер өндiрiстегi қатерлi жағдайда немесе кәсiби дерттен өлген жағдайда төленетiн бiруақыттылы төлем размерi қандай.

Жұмыскердiң бiр жылдық еңбекақысының 10-есе мөлшерiнен кем емес.

Жұмыскердiң бiр жылдық еңбңкақысының 5-есе мөлшерiнен кем емес.

Жұмыскердiң бiр жылдық еңбңкақысының 2-есе мөлшерiнен кем емес.

Бiр жылдық еңбек ақысының мөлшерi.

Ештеңе де емес.