Тестирование

Дисциплина: Физколлоидная химия

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Бірдей осмостық қысымымен ерітінділер аталады:

гипертоникалық

изотоникалық

гипотоникалық

концентрлі

буферліқ

Вопрос № 2. Инструментальдік әдісінің біреуі потенциометрия қандай шаманы өлшеумен негізделген:

меншікті электрөткізгіштігін

массаны

сыңудың көрсеткішін

меншікті бұрыш айналымын

электрод потенциалын

Вопрос № 3. 0°С температурада реакцияның жылдамдығы 1 моль /л*с тең. 20°С температурада реакцияның жылдамдығын анықтау, егер жылдамдықтың температуралық коэффициенті 3 тең болса.

9

0

99

0,19

0,019

Вопрос № 4. Коагуляция деп нені атайды?

сіңірлердің өз бетінше қабаттала бөлінуің шақыратын процесс

гельдерде ритмикалық, қабаталмалы тұнбалардың тұңбаға түсуін

зольдің гельға изотермиялық қайтымды айналу процесін

заттың дисперсиялық дәрижесінің азаю нәтижесінде тұңбаның түзілу процесі

диффузия күштерінің әсерінен жоғары молекулярлық қосылыстар бөлшектерінің тұңбаға тұсуін

Вопрос № 5. Потенциометрия талдауы қандай шаманың өзгеруінде негізделген:

меншікті электроөткізгіштің

массаның

сіңу көрсеткішінің

меншікті айналымынан

тізбектің ЭҚК-нің

Вопрос № 6. Қандай зат үшін түзілу энтальпиясы нолге тең болмайды?

S

Ca

Вопрос № 7. Никольский теңдеуін анңықтаныз

Вопрос № 8. 10 минут уақыт аралығында көлемі 1 литр жүйеде 80 грамм күкірт (VI) оксид түзілсе, осы химиялық реакцияның жылдамдығын (моль/мин) анықтаңыз.

0

0,1

0,02

0,01

0,5

Вопрос № 9. Хингидрон-каломель тізбегінің көмегімен рН-ті анықтау үшін қай теңдеуімен қолданады?

Вопрос № 10. Идеал газ жасайтын жұмысты

изохорлық процесті

изобарлық процесті

адиабаттық процесті

изотермиялық процесті

балқытылған күйде

Вопрос № 11. Қай электродты салыстыру электрод ретінде қолдануға болады?

күміс электродың

мыс электродың

сутек электродың

мырыш электродың

алюминий электродың

Вопрос № 12. Адсорбцияға қайтымды процесс аталады:

адсорбция

десорбция

капиллярлық конденсация

абсорбция

тазарту

Вопрос № 13. Қандай ерітінділерде диссоциациялану дәрижесі

концентрленген.

буферлік.

электролит емес.

шексіз сұйытылған.

сұйытылған.

Вопрос № 14. Гиббс теңдеуі бойынша адсорбция шамасы есептеледі қандай бөлу шекарасы үшін?

қатты дене/сұйық

сұйық/ сұйық (араласпайтын)

сұйық/газ

қатты дене / қатты дене

жақсы жұғысуымен

Вопрос № 15. Газдың ұлғаю жұмысы 608 кДж, оның көлемінің өзгеруі 2 куб.м. тең болғанда, қысымын

304

0

16

0,8

25

Вопрос № 16. Каңдай ерітінділерді буферліқ деп атайды?

қышқылдармен немесе сілтілермен, және сумен сұйылтқан кезінде рН-тің белгілі шегінде шамасын сақтайтың ерітінділер

рН шамасын сақтайтың, әлсіз қышқылдар немесе әлсіз негіздер ерітінділері;

қышқылдарды қосқан кезінде шектелген жағдайларда өз рН – шін сақтамайтын ерітінділер

күшті қышқылды немесе сілтіні қосқан кезінде рН –ші өзгеретін күшті негізден және оның күшті қышқылының тұзынан және күшті сілті тұзы мен әлсіз қышқылдан тұратын қоспасы

негізді қосқан кезінде шектелген жағдайларда өз рН – шін сақтамайтын ерітінділер

Вопрос № 17. Егер “m” – еріген заттың массасын; “L” – еріткіштің массасын белгілесек, криоскопиялық әдісімен еріген заттың молекулярлық массасын есептеу үшін теңдеулердің қайсысымен қолданады?

Вопрос № 18.

0 куб.м.

1,25 куб.м.

1250 куб.м.

5000 куб.м.

1,250 л

Вопрос № 19. 263 °К температура кезінде мұздың еру процесі ?G- дің қай таңбасымен анықталады?

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 20. Электролит қоспасымен зольдарды коагуляцияны шақыртқан кезінде электролиттердің бір біріне қарама-қарсылығы қалай аталады?

өзара коагуляция

антагонизм

синергизм

иондардың тәуелсіз коагуляциялық әсері

пептизация

Вопрос № 21. Молярлы эквиваленттік концентрацияның Сэ өлшем бірлігін анықтау

өлшемсіз

моль-экв/куб.дм.

г/моль

г/дкуб.м.

г/куб.см.

Вопрос № 22. Изобарлық процесс кезінде идеал газымен жасалатын жұмыс мөлшерінің математикалық өрнегіне қайсысы жатады?

Вопрос № 23. «Оқшауланған жүйеде барлық энергиялардың қосындысы тұрақты шама» деген формулировкасы қай заңға жатады?

екінші термодинамика заңына

Гесс заңына

Гесс заңының бірінші салдарына

Гесс заңының екінші салдарына

Бірінші термодинамика бастамасына

Вопрос № 24. Электролиттік диссоциациялану дәрежесі

0,01

0,0004

0,04

0,0001

0,1

Вопрос № 25.

0,7

0

30%

6%

7

Вопрос № 26.

0

0,3

0,9

7

4

Вопрос № 27. Каломель-сутек тізбегінің көмегімен рН-ті анықтау үшін қандай теңдеуімен қолданады?

Вопрос № 28.

Вопрос № 29. Реакцияның жылу эффекті реакция өнімдерінің стандартты түзілу жылуларының қосындысынан бастапқы заттардың стандартты түзілу жылуларының қосындыларының айырмасына тең. Бұл формулировка жатады

екінші термодинамика бастамасына

бірінші термодинамика бастамасына

Гесс заңының салдарына

энергия айналуының жалпы заңдылықтары туралы іліміне

Гесс заңына

Вопрос № 30. “Дифференциалдық еру жылуы” деп нені атайды?

Еріткіштің өте үлкен мөлшерінде 1 кмолін еріткен кезінде сіңірілетін немесе бөлінетін жылу;

Еріткіштің белгілі кмоль мөлшерінде заттың 1 кмолін еріткен кезінде сіңірілетін немесе бөлінетін жылу;

Бірнеше заттарды қосқан кезінде сіңірілетін немесе бөлінетін жылу;

1 кмоль –эквивалент қышқылы 1 кмоль –эквивалент сілтімен әрекеттескен кезінде бөлінетін жылу мөлшері;

1 кг қышқылы 1 кг сілтімен әрекеттескен кезінде анықталатын жылу эффекті.