Тестирование

Дисциплина: Физколлоидная химия

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Меншікті электрөткізгіштіктің шамасын анықтау үшін қай формуламен қолданады? 1)

Вопрос № 2. Лэнгмюр теңдеуі бойынша қандай бөлу шекарада адсорбция шамасын есептеу мүмкін емес?

қатты дене/сұйық

сұйық/ сұйық (араласпайтын)

сұйық/газ

қатты дене / газ

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 3. Біртекті зарядымен бейорганикалық иондар қатарында коагуляциялық қабілеттігі қалай өзгереді?

Радиустың азаюымен өседі

Гидраттану дәрежесінің өсуімен өседі

Радиустың өсуімен азаяды

Гидраттану дәрежесінің төмендеуімен өседі

Гидраттану дәрежесінің төмендеуімен азаяды

Вопрос № 4. Беттік кернеу коэффициенті деп нені атайды?

электроөткізгіштік коэффициентін

1м2 беттік аймағынан көбейуне жұмсалған, жұмыс мөлшерін

жұғу шеткі бұрышын

Фарадей саның

диффузия коэффициентін

Вопрос № 5. Электролит емес ерітінді бетінде қаныққан бу қысымының төмендеуін есептеу үшін теңдеулердің қайсысы қолданады?

Вопрос № 6. Шын ерітінділерде қандай оптикалық қасиеттері байқалмайды?

электрофорез

электроосмос

опалесценция және Фарадей-Тиндаль эффекті

коагуляция

пептизация

Вопрос № 7. Жылдамдықтың температуралық коэффициенті үшке тең. Температураны 20°С тан 70°С градусқа дейін көтергенде реакцияның жылдамдығы неше есе өседі?

243

0

103

333

342

Вопрос № 8. Ерітіндінің молярлы электрөткізгіштігін сандық жағынан қай теңдеу өрнектейді?

L = 1 / R

Вопрос № 9. Адсорбтивтың (газ) мөлшері неден тәуелсіз?

температурадан

газдың табиғатынан

адсорбенттің табиғатынан

қысымнан

зарядтен

Вопрос № 10. Температураның жоғарлаумен қай реакцияның жылдамдығы өседі?

энергияның бөлінуімен өтетін реакцияның

әр түрлі реакциялардың

эндотермиялық реакцияның

алмасу реакцияның

экзотермиялық реакцияның

Вопрос № 11. Дисперстік жүйелердің коллоидтық және шын ерітінділеріне бөлінуін келтірген факторлардың қайсысы өрнектейді?

дисперсті фазаның дисперсиялық ортамен әрекеттесу интенсивтілігі

дисперсті фаза бөлшектерінің өлшемі

дисперсті фазаның агрегаттық күйі

жүйенің кинетикалық тұрақтылығы

дисперсті фаза бөлшектерінде электр зарядының пайда болуы

Вопрос № 12. Қандай потенциал электрокинетикалық деп аталады?

дисперсиялық ортада коллоидтық бөлшектер қозғалған кезінде адсорбциялық және диффузиялық қабаттар шекарасында пайда болатын потенциал айырымын

фазалардың салыстырмалы ауысуымен байланыссыз, сұйық және қатты фазалар арасындағы потенциал айырымын.

дисперсиялық ортада коллоидтық бөлшектер қозғалған кезінде адсорбциялық қабатымен қатты фазалар арасында пайда болатын потенциал айырымын.

дисперсиялық ортада коллоидтық бөлшектер қозғалған кезінде гранула мен ядро арасында пайда болатын потенциал айырымын

сыртқы электр тоқ әсерінен қарама-қарсы зарядталған электродына дисперті фаза бөлшектерінің қозғалысы.

Вопрос № 13. Потенциал электроды мен тізбектің ЭҚК өлшеуімен қандай әдіс негізделеді?

рефрактометрия

нефелометрия

кондуктометрия

колориметрия

поляриметрия

Вопрос № 14. Дисперсті жүйелердің лиофобты зольдарға және жоғары молекулалық қосылыстарына бөлінуін қай фактор анықтайды?

дисперсті фаза бөлшектерінің өлшемі

дисперсті фазаның дисперсиялық ортамен әрекеттесу интенсивтілігі

дисперсті фазаның агрегаттық күйі

жүйенің кинетикалық тұрақтылығы

дисперсті фаза бөлшектерінде электр зарядының пайда болуы

Вопрос № 15.

Никольский теңдеуіне

БЭТ - теңдеуіне

Гиббс теңдеуіне

Лэнгмюр теңдеуіне

Фрейндлих теңдеуіне

Вопрос № 16. Фаза бөлу бетiнде концентрацияның өзгеруi аталады:

адсорбция

десорбция

копилярлық конденсация

абсорбция

тазарту

Вопрос № 17. Реакцияның жылу эффекті реакция өнімдерінің стандартты түзілу жылуларының қосындысынан бастапқы заттардың стандартты түзілу жылуларының қосындыларының айырмасына тең. Бұл формулировка жатады

екінші термодинамика бастамасына

бірінші термодинамика бастамасына

Гесс заңының салдарына

энергия айналуының жалпы заңдылықтары туралы іліміне

Гесс заңына

Вопрос № 18.

Никольский теңдеуіне

БЭТ - теңдеуіне

Гиббс теңдеуіне

Лэнгмюр теңдеуіне

Фрейндлих теңдеуіне

Вопрос № 19. Жүйеге катализаторды қосқан кезінде реакция жылдамдығының артуы немен түсіндіріледі?

активтену энергиясының төмендеумен;

молекулалардың кинетикалық энергиясының өсуімен;

әрекеттесетін заттардың концентрациясының өзгеруімен;

активтену энергиясының өсуімен

температураның төмендеуімен

Вопрос № 20. Адсорбцияға қайтымды процесс аталады:

адсорбция

десорбция

капиллярлық конденсация

абсорбция

тазарту

Вопрос № 21. Гиббс теңдеуі бойынша адсорбция шамасы есептеледі қандай бөлу шекарасы үшін?

қатты дене/сұйық

сұйық/ сұйық (араласпайтын)

сұйық/газ

қатты дене / қатты дене

жақсы жұғысуымен

Вопрос № 22. «Термодинамикалық тепе – теңдік жүйе» түсінігігнің анықтамасын берініз.

Өлшемнен тура пропорцианальды шама

Физикалық – химиялық қасиеттерінің жиінтігі

Қоршаған ортадан физикалық немесе ойша бөлінген материалдық әлемнің бөлігі немесе материалдық объекті

Бір күйден басқа күйге ауысуы

Жүйенің әр нүктесінде параметр мәндері бірдей болатын күй

Вопрос № 23. Адсорбенттің ішкі қабаттарымен заттың сінірлуі аталады:

адсорбция

десорбция

капиллярлық конденсация

абсорбция

тазарту

Вопрос № 24. Зольдерді тазарту әдістерінің қайсысы ең интенсивті әдісіне жатады?

электроосмос

электродиализ

пептизация

коагуляция

диализ

Вопрос № 25. Беттік кернеуі коэффициентінің математикалық өрнегін көрсетіңіз

Вопрос № 26. Химиялық реакцияның жылдамдық константасы қай фактордан тәуелсіз?

Әрекеттесетін заттардың химиялық табиғатынан

Температурадан

Катализатордан

Әрекеттесетін заттардың концентрациясынан

Әрекеттесетін заттардың күйінен

Вопрос № 27.

Вопрос № 28. Жалпы термодинамика нені зерттейді?

материя қозғалысының сандық мөлшерін

энергияның беру түрлерін

энергияның химиялық формасынан басқа энергия түрлеріне айналуын

энергия айналуының жалпы заңдылықтары туралы ілімін

жылу мен жұмысты

Вопрос № 29. Коагуляция деп нені атайды?

сіңірлердің өз бетінше қабаттала бөлінуің шақыратын процесс

гельдерде ритмикалық, қабаталмалы тұнбалардың тұңбаға түсуін

зольдің гельға изотермиялық қайтымды айналу процесін

заттың дисперсиялық дәрижесінің азаю нәтижесінде тұңбаның түзілу процесі

диффузия күштерінің әсерінен жоғары молекулярлық қосылыстар бөлшектерінің тұңбаға тұсуін

Вопрос № 30. Көбіктерде дисперстік фазаға жатады:

газ

сұйық

қатты дене

сабын

БАЗ