Тестирование

Дисциплина: Физколлоидная химия

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Центрифугирлеу деп нені атайды?

жартылай өткізгіш мембранадан коллоидты ерітіндіні сүзуін

диализбен бірге ультрафильтрацияны

электрлік тоқты қолданып диализ процесін тездетуін

ЖМҚ ерітінділерімен бірге золдерді концентрлеу

центрифуга көмегімен коллоидты бөлшектерді тұңдыруын

Вопрос № 2. Қай ғалым жұмыстарында электрокинетикалық құбылыстарына жататын электроосмос және электрофорез процестері тұжырымдалады?

Каргин

Траубе

Веймарн

Гесс

Рейсс

Вопрос № 3. Электролит ерітіндінің осмостық қысымын есептеу үшін теңдеулердің қайсысы қолданады?

Pocм = iCМRT

Pocм = nRT

Pocм = CRT

Вопрос № 4. Михаэлис құралында бір түсті индикатормен жұмыс жасаған кезінде колориметриялық әдісінде нені салыстырады?

ерітінділердің түсін

түстін интенсивтілігін

иондық және молекулалық түрлердің арасындағы түсін

иондық түрінің түсін

молекулалардың түрінің түсін

Вопрос № 5.

5,8

0

50

1,9

7

Вопрос № 6. 30000 н/м2 тұрақты қысымында газдың көлемі 2 ден 7 куб.м. дейін ұлғайған кезінде ішкі энергия 15 Кдж өзгерді. Осы жағдайда жылу мөлшері қаншасіңірілетіндігін анықтау.

0

165

300

500

205

Вопрос № 7. Пемзалармен, пенопласттарда дисперсиялық ортаға не жатады?

газ

сұйық

қатты дене

сабын

БАЗ

Вопрос № 8. Беттік кернеу коэффициенті деп нені атайды?

электроөткізгіштік коэффициентін

1м2 беттік аймағынан көбейуне жұмсалған, жұмыс мөлшерін

жұғу шеткі бұрышын

Фарадей саның

диффузия коэффициентін

Вопрос № 9. Қандай зат үшін түзілу энтальпиясы нолге тең болмайды?

S

Ca

Вопрос № 10. Жүйенің тепе – теңдік күйден тепе – теңдіксіз күйге ауысуы әр қашанда келесі жағдайда өтеді:

бос энергияның төмендеуі мен жүйе тұрақтылығының төмендеуімен

бос энергияның төмендеуі мен жүйе тұрақтылығының өсуімен

бос энергияның өсуі мен жүйе тұрақтылығының төмендеуімен

бос энергияның өсуі мен жүйе тұрақтылығының өсуімен

бос энергияның төмендеуімен

Вопрос № 11. Реакцияның температуралық коэффициенті екіге тең. Реакцияның жылдамдығы 8 есе өсу үшін температураны неше градусқа көтеру қажет?

30

0

15

25

35

Вопрос № 12. «Лиогель» деп қандай жүбелерді атайды?

Аз мөлшерінде құрғақ заттардан тұратын сірнемені

Құрамында сұйық аз болатын, бырақ мұлдем құрғақ студеньтәрізді заттарды

ЖМҚ-дың сірнеме түріне келгенде түзілетін жүйелерді

Зольдар коагуляцияны шақырған кезінде тұңбаға түсетін тұңбалар

Ерітіндіден тұзды шығарған кезінде ЖМҚ.

Вопрос № 13. Адсорбтивтың (газ) мөлшері неден тәуелсіз?

температурадан

газдың табиғатынан

адсорбенттің табиғатынан

қысымнан

зарядтен

Вопрос № 14. Гидрофильды немесе олеофобты материалдар гидрофобты жүйелерден айырмашылығы бар?

су мен жақсы жұғылатын заттар

полярлы емес сұйықтары мен жақсы жұғатын материалдары

абсолютты гидрофобты деңелер (парафин, битум)

дұрыс жауап жоқ

білмеймін

Вопрос № 15. 0,0001 н

4

0

7

4

14

Вопрос № 16. Электроосмос деп нені атайды?

сыртқы электр өрісінің әсерінен қарама-қарсы зарядталған электрод жағына дисперсиялық ортаның қозғалысын

біртекті зарядталған электрод жағына сыртқы электр тоқ өрісінің әсерінен дисперстік фаза бөлшектерінің қозғалысын

қарама-қарсы зарядталған электрод жағына сыртқы электр тоқ өрісінің әсерінен дисперстік фаза бөлшектерінің қозғалысын

сыртқы әсерін тигізбей қарама-қарсы зарядталған электрод жағына сұйық фазаның ауысу құбылысын

қарама-қарсы зарядталған электрод жағына дисперсиялық ортаның қозғалысын

Вопрос № 17. Теңдеулердің қайсысы изотоникалық коэффициентін анықтайды?

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 18.

Металл ионының заряды

Фарадей саны

Электродтық потенциал

Стандартты электродтық потенциал

Металл иондарының активтілігі

Вопрос № 19. Ірі дисперсті қоспалардың ерітінділерден айырмашылығы неде?

агрегаттық күйімен (ерітінділер – тек қаңа сүйіқ жүйелер)

көп компонентігімен

еру кезінде жылу құбылыстарының пайда болмайтындығымен

гомогендігімен

құрамының тұрақсызғымен

Вопрос № 20. Бір катализаторды басқа катализаторға ауыстырған кезінде реакцияның жылдамдық константасы өзгереме ?

жоқ;

ия өзгереді;

берілген мәлеметтер бойынша анықтау мүмкін емес;

мәлеметтер жеткілікті емес;

дұрыс жауап жоқ.

Вопрос № 21. 1 Электродтық потенциалын (Нернст теңдеуі) есептеу үшін қай теңдеуімен қолданады?

Вопрос № 22.

Вопрос № 23.

0

0,09

90

0,19

0,019

Вопрос № 24. В.А.Каргин өз жұмыстарында коллоидтық химияның қандай құбылыстары өрнектелген?

зольдердің тұрақтылығы

электродиализ

пептизация

коагуляция

диализ

Вопрос № 25. Температураның жоғарлаумен қай реакцияның жылдамдығы өседі?

энергияның бөлінуімен өтетін реакцияның

әр түрлі реакциялардың

эндотермиялық реакцияның

алмасу реакцияның

экзотермиялық реакцияның

Вопрос № 26. Лэнгмюр теңдеуі бойынша қандай бөлу шекарада адсорбция шамасын есептеу мүмкін емес?

қатты дене/сұйық

сұйық/ сұйық (араласпайтын)

сұйық/газ

қатты дене / газ

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 27. Визуальды әдісімен стандартты және зерттелетін ерітінділер түсінің интенсивтілігінөлшеумен қандай әдіс негізделеді?

рефрактометрия

фотоколориметрия

кондуктометрия

колориметрия

поляриметрия

Вопрос № 28. 263 °К температура кезінде мұздың еру процесі ?G- дің қай таңбасымен анықталады?

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 29. Шексіз сұйылту кезінде ерітіндінің молярлы электрөткізгіштігі саңдық жағынан қай теңдеумен өрнектеледі?

L = 1 / R

Вопрос № 30. Ф.Ф.Рейсс еңбектерінде коллоидтық химияның қандай құбылыстары баяндалған?

электрофорез және электроосмос

Фарадей-Тиндаль эффекті

опалесценция

коагуляция

пептизация