Тестирование

Дисциплина: Физколлоидная химия

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Температураны 400 градусқа көтергенде реакцияның жылдамдығы 16 есе өседін болса, онда реакция жылдамдығының температуралық коэффициенті неге тең?

2

0

22

3

23

Вопрос № 2.

9

0

15

20

25

Вопрос № 3. «Гомогенді жүйе» түсінігігнің анықтамасын беріңіз.

Өлшемнен тура пропорцианальды шама

Физикалық – химиялық қасиеттерінің жиінтігі

Қоршаған ортадан физикалық немесе ойша бөлінген материалдық әлемнің бөлігі немесе материалдық объекті

Бір фазадан түратын жүйе

Жүйенің әр нүктесінде параметр мәндері бірдей болатын күй

Вопрос № 4. Оптикалық әдісіне жататын колориметриялық әдісі қандай шаманы өлшеумен негізделген

Жарық сәулелердің салыстырмалы сыңудың көрсеткішін

Фотоэлектрлік әдісімен сіңірілген затпен монохромат жарық ағымын

Фотоэлектрлік әдісімен сіңірілген затпен полихроматты жарық ағымын

Визуалды әдісімен зерттелетін және стандартты ерітіндінің түсінің интенсивтілігін

Затпен жарық сәулесінің поляризация жазықтығының

Вопрос № 5. Электролит ерітіндінің қату температурасынының төмендеуін есептеу үшін теңдеулердің қайсысы қолданады?

Вопрос № 6. Электроосмос деп нені атайды?

сыртқы электр өрісінің әсерінен қарама-қарсы зарядталған электрод жағына дисперсиялық ортаның қозғалысын

біртекті зарядталған электрод жағына сыртқы электр тоқ өрісінің әсерінен дисперстік фаза бөлшектерінің қозғалысын

қарама-қарсы зарядталған электрод жағына сыртқы электр тоқ өрісінің әсерінен дисперстік фаза бөлшектерінің қозғалысын

сыртқы әсерін тигізбей қарама-қарсы зарядталған электрод жағына сұйық фазаның ауысу құбылысын

қарама-қарсы зарядталған электрод жағына дисперсиялық ортаның қозғалысын

Вопрос № 7. Адсорбция құбылысына Ле – Шателье принципі қолданыладыма?

қолданылмайды

қолданылады

процесс қайтымды болатындығынан, қолданылмайды

процесс қайтымсыз болатындығынан, қолданылмайды

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 8. Идеал газ жасайтын жұмысты

изохорлық процесті

изобарлық процесті

адиабаттық процесті

изотермиялық процесті

балқыған күйде

Вопрос № 9. Келтірілген теңдеулердің қайсысы Лэнгмюр теңдеуіне жатады?

Вопрос № 10. Тепе – теңдік константа нені көрсетеді?

реакцияның жұрмеуін

реакцияның өзбетінше жұруін

К=2, процесс тепе – теңдікке тән екендігін

реакцияның энтропиясының өсетіндігін

тура реакцияның жылдамдығы кері реакция жылдамдығынан неше есе үлкенiң

Вопрос № 11. Көбіктерде дисперстік фазаға жатады:

газ

сұйық

қатты дене

сабын

БАЗ

Вопрос № 12. Температураның өсуімен қандай процестін жылдамдығы төмендейді?

адсорбция

десорбция

капилярлық конденсация

абсорбция

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 13. Тұрақты қысымда

Вопрос № 14. Дисперсті жүйелердің лиофобты зольдарға және жоғары молекулалық қосылыстарына бөлінуін қай фактор анықтайды?

дисперсті фаза бөлшектерінің өлшемі

дисперсті фазаның дисперсиялық ортамен әрекеттесу интенсивтілігі

дисперсті фазаның агрегаттық күйі

жүйенің кинетикалық тұрақтылығы

дисперсті фаза бөлшектерінде электр зарядының пайда болуы

Вопрос № 15. Шексіз сұйылту кезінде ерітіндінің молярлы электрөткізгіштігі саңдық жағынан қай теңдеумен өрнектеледі?

L = 1 / R

Вопрос № 16. Электролит емес ерітінді бетінде қаныққан бу қысымының төмендеуін есептеу үшін теңдеулердің қайсысы қолданады?

Вопрос № 17.

каломель электродының

хингидрон электродының

сутек электродының

күміс электродының

шыны электродының

Вопрос № 18.

Вопрос № 19. Т.Е.Ловиц және И.Лэнгмюр еңбектерінде коллоидтық химияның қандай құбылыстары түсіндірілген?

электрокинетикалық

қорғау

синерезис

адсорбция

тиксотропия

Вопрос № 20. Коллоидтык ерітінділерге және жоғары молекулярлық қосылыстарға дисперсті жүйелердің бөлінуін қандай фактор анықтайды?

дисперсті фаза бөлшектерінің өлшемі

дисперсті фазаның дисперсиялық ортамен әрекеттесу интенсивтілігі

дисперсті фазаның агрегаттық күйі

жүйенің кинетикалық тұрақтылығы

дисперсті фаза бөлшектерінде электр зарядының пайда болуы

Вопрос № 21. Температураның жоғарлаумен қай реакцияның жылдамдығы өседі?

энергияның бөлінуімен өтетін реакцияның

әр түрлі реакциялардың

эндотермиялық реакцияның

алмасу реакцияның

экзотермиялық реакцияның

Вопрос № 22. Золь мицелласы ?- потенциалненін арасында туады:

ядро мен потенциал анықтаушы иондар арасында;

ядро мен диффузиялық қабатының арасында;

ядро мен адсорбциялық қабатының арасында;

пайда болмайды

иондардың адсорбциялық және диффузиялық қабатының арасында;

Вопрос № 23. Адсорбенттің ішкі қабаттарымен заттың сінірлуі аталады:

адсорбция

десорбция

капиллярлық конденсация

абсорбция

тазарту

Вопрос № 24. Электролит қоспасымен зольдарды ірілендіру кезінде басқа электролиттің қосу нәтижесінде коагуляциялық қабілеттігінін күшеюі қалай аталады?

өзара коагуляция

антагонизм

синергизм

иондардың тәуелсіз коагуляциялық әсері

пептизация

Вопрос № 25. 1 Электродтық потенциалын (Нернст теңдеуі) есептеу үшін қай теңдеуімен қолданады?

Вопрос № 26. Электролиттік диссоциациялану константантасын анықтау үшін келтірілген формулалардың қайсысы анықтайды?

Вопрос № 27. Бірдей осмостық қысымымен ерітінділер аталады:

гипертоникалық

изотоникалық

гипотоникалық

концентрлі

буферліқ

Вопрос № 28. Инструментальдік әдісінің біреуі потенциометрия қандай шаманы өлшеумен негізделген:

меншікті электрөткізгіштігін

массаны

сыңудың көрсеткішін

меншікті бұрыш айналымын

электрод потенциалын

Вопрос № 29. Адсорбенттің масса бірлігі бойынша есептелген адсорбция қалай аталады?

адсорбция

меншікті адсорбция

капиллярлы конденсация

абсорбция

десорбция

Вопрос № 30. 298 ° К температура кезінде мұздың еру процесі ?G- дің қай таңбасымен анықталады?

дұрыс жауап жоқ