Тестирование

Дисциплина: Физколлоидная химия

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Коллоидтык ерітінділерге және жоғары молекулярлық қосылыстарға дисперсті жүйелердің бөлінуін қандай фактор анықтайды?

дисперсті фаза бөлшектерінің өлшемі

дисперсті фазаның дисперсиялық ортамен әрекеттесу интенсивтілігі

дисперсті фазаның агрегаттық күйі

жүйенің кинетикалық тұрақтылығы

дисперсті фаза бөлшектерінде электр зарядының пайда болуы

Вопрос № 2. «Алтын саны» мен коллоидтық жүйелерде қорғаушы әсер арасында қандай тәуелдік бар?

«Алтын сан» неғұрлым үлкен болса, қорғаушы әсер соғұрлым үлкен болады

«Алтын сан» неғұрлым төмен болса, қорғаушы әсер соғұрлым үлкен болады

«Алтын санның» жоғарлауымен, қорғаушы әсер алдымен азаяды, содан соң өседі

«Алтын санның» жоғарлауымен, қорғаушы әсер алдымен өседі, содан соң азаяды

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 3. Зольдерді тазарту әдістерінің қайсысы ең интенсивті әдісіне жатады?

электроосмос

электродиализ

пептизация

коагуляция

диализ

Вопрос № 4. «Гомогенді жүйе» түсінігігнің анықтамасын беріңіз.

Өлшемнен тура пропорцианальды шама

Физикалық – химиялық қасиеттерінің жиінтігі

Қоршаған ортадан физикалық немесе ойша бөлінген материалдық әлемнің бөлігі немесе материалдық объекті

Бір фазадан түратын жүйе

Жүйенің әр нүктесінде параметр мәндері бірдей болатын күй

Вопрос № 5. Жұмыс деп нені атайды?

материя қозғалысының сандық мөлшерін

бөлшектердің ретсіздік қозғалу жолымен энергияны беру түрін

энергияның химиялық формасынан басқа энергия түрлеріне айналуын

энергия айналуының жалпы заңдылықтары туралы ілімін

бөлшектердің бағыталған қозғалу жолымен энергияны беру түрін

Вопрос № 6. Ф.Ф.Рейсс еңбектерінде коллоидтық химияның қандай құбылыстары баяндалған?

электрофорез және электроосмос

Фарадей-Тиндаль эффекті

опалесценция

коагуляция

пептизация

Вопрос № 7. Қай ғалымның мицелярлық теориясы коллоидтық бөлшектердің құрылысын сипаттайды?

Каргин

Траубе

Веймарн

Гесс

Рейсс

Вопрос № 8. Қандай зат үшін түзілу энтальпиясы нолге тең болмайды?

S

Ca

Вопрос № 9.

2

0

4

11

0,5

Вопрос № 10.

массалар әсер етуші заңың

сұйылту заңың

сутек көрсеткішін

судың индық көбейтіндісін

судың диссоциациялану константасын

Вопрос № 11. 2 моль азот 450° К температурада қысымы

8,2 кДж

0 кДж

5,1 кДж

15,2 кДж

1,01325 кДж

Вопрос № 12. «Термодинамикалық процесс» түсінігігнің анықтамасын беріңіз.

Өлшемнен тура пропорцианальды шама

Физикалық – химиялық қасиеттерінің жиінтігі

Қоршаған ортадан физикалық немесе ойша бөлінген материалдық әлемнің бөлігі немесе материалдық объекті

Бір күйден басқа күйге ауысуы

Жүйенің әр нүктесінде параметр мәндері бірдей болатын күй

Вопрос № 13. Жүйеге катализаторды еңгізген кезінде сутек пен күкірттен күкіртті сутекті синтездеу реакциясының активтену энергиясының шамасы қалай өзгереді?

басында өседі, содан кейін азаяды;

өседі;

басында азаяды, содан кейін өседі.

азаяды;

өзгермейді;

Вопрос № 14. Оқшауланған жүйе деп қай жүйені атайды?

Өлшемге тура пропорцианальды шама

Қоршаған ортамен энергиямен және жұмыспен алмаспайтын, яғни энергиясы және көлемітұрақты болып қалатын, жүйе

Қоршаған ортадан физикалық немесе ойша бөлінген материалдық әлемнің бөлігі немесе материалдық объекті

Бір фазадан тұратын жүйе

Жүйенің әр нүктесінде параметр мәндері бірдей болатын күй

Вопрос № 15. Ерітіндінің молярлы электрөткізгіштігін сандық жағынан қай теңдеу өрнектейді?

L = 1 / R

Вопрос № 16. 0,0005 н.

0,005

3,30

3

0,03

11

Вопрос № 17. 6 моль оттек при температуре 300° К температурада қысымы

0 кДж

16,4 кДж

5,1 кДж

15,2 кДж

8,2 кДж

Вопрос № 18.

0,1

0

101

0,111

0,01

Вопрос № 19. Сыртқы элетр тоқ әсерінен қарама-қарсы зарядталған электрод жағына дисперсиялық ортанын қозғалысы – бұл:

электрофорез

электроосмос

пептизация

коагуляция

седиментация

Вопрос № 20. Дисперсті жүйелердің лиофобты зольдарға және жоғары молекулалық қосылыстарына бөлінуін қай фактор анықтайды?

дисперсті фаза бөлшектерінің өлшемі

дисперсті фазаның дисперсиялық ортамен әрекеттесу интенсивтілігі

дисперсті фазаның агрегаттық күйі

жүйенің кинетикалық тұрақтылығы

дисперсті фаза бөлшектерінде электр зарядының пайда болуы

Вопрос № 21. Зольдың ? гельге изотермиялық қайтымды ауысу құбылысы қалай аталады:

коагуляция

агрегаттық тұрақтылық

кинетикалық

тиксотропия

адсорбция

Вопрос № 22. Температураның және концентрацияның өзгеруі нәтижесінде дисперсті фазаның тұңбаға тұсуі аталады

тиксотропия

коагуляция

тұзсыздану

синерезис

электрофорез

Вопрос № 23.

0

0,09

90

0,19

0,019

Вопрос № 24. Адсорбенттің ішкі қабаттарымен заттың сінірлуі аталады:

адсорбция

десорбция

капиллярлық конденсация

абсорбция

тазарту

Вопрос № 25. Криоскопиялық және эбулиоскопиялық әдістерімен нені анықтауға мүмкін емес?

ерітінділердің осмостық қысымын

еріген заттың молекулярлық массасын

әлсіз электролит ерітіндісінің диссоциациялану дәрижесін

ерітіндінің концентрациясын

зат құрылысын

Вопрос № 26. Золь мицелласы ?- потенциалненін арасында туады:

ядро мен потенциал анықтаушы иондар арасында;

ядро мен диффузиялық қабатының арасында;

ядро мен адсорбциялық қабатының арасында;

пайда болмайды

иондардың адсорбциялық және диффузиялық қабатының арасында;

Вопрос № 27. «Тұрақты қысымда және көлемде химиялық реакцияның энтальпиясы

екінші термодинамика бастамасына

бірінші термодинамика бастамасына

Гесс заңының бірінші салдарына

Гесс заңының екінші салдарына

Гесс заңына

Вопрос № 28. 10 минут уақыт аралығында көлемі 500 милилитр жүйеде 3,65 грамм хлорлы сутек түзілсе, осы химиялық реакцияның жылдамдығын (моль/мин) анықтаңыз.

0,01

0

2

0,3

0,5

Вопрос № 29. 0,0001 н

4

0

7

4

14

Вопрос № 30. Инструментальды анализ әдістерінің қайсысы фотоэлектрлік әдісімен затпен сіңірілген монохроматты жарық ағымының шамасын өлшеумен негізделген?

рефрактометрия

нефелометрия

кондуктометрия

фотоколориметрия

поляриметрия