Тестирование

Дисциплина: Физколлоидная химия

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Келтірген анықтамалардың қайсысы екінші термодинамика заңының анықтамасына жатады?

екінші текті мәнгілік қозғағышты дайындау мүмкін емес.

оқшауланған жүйеде барлық энергия қоры тұрақты болып қалады;

өз өзіне берілген жүйе тепе – теңдік күйіне ұмтылады, осы жағдайда ?G < 0;

жүйемен сіңірілген жылу толық жұмыстың жасалуына жұмсалады;

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 2. Коллоидтық ерітінділер шын ерітінділерден немен айырлады?

оптикалық құбылыстарымен

көп компонентігімен

еру кезінде жылу құбылыстарының пайда болмайтындығымен

дисперсиялық ортамен

құрамының тұрақсызғымен

Вопрос № 3. Реакцияның жылу эффекті реакция өнімдерінің стандартты түзілу жылуларының қосындысынан бастапқы заттардың стандартты түзілу жылуларының қосындыларының айырмасына тең. Бұл формулировка жатады

екінші термодинамика бастамасына

бірінші термодинамика бастамасына

Гесс заңының салдарына

энергия айналуының жалпы заңдылықтары туралы іліміне

Гесс заңына

Вопрос № 4. Т.Е.Ловиц және И.Лэнгмюр еңбектерінде коллоидтық химияның қандай құбылыстары түсіндірілген?

электрокинетикалық

қорғау

синерезис

адсорбция

тиксотропия

Вопрос № 5. Адсорбенттің масса бірлігі бойынша есептелген адсорбция қалай аталады?

адсорбция

меншікті адсорбция

капиллярлы конденсация

абсорбция

десорбция

Вопрос № 6. Температураның өсуімен қандай процестін жылдамдығы төмендейді?

адсорбция

десорбция

капилярлық конденсация

абсорбция

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 7. Коагуляцияның қандай түрі золь зарядына тәуелді?

Механикалық әсерімен туатын коагуляция

Қыздыру немесе суыту нәтижесінде пайда болатын коагуляция

Электролит әсерінен туатын коагуляция

Электр тоқты өткізу нәтижесінде туатын коагуляция

Коагуляцияның барлық түрлері

Вопрос № 8. Адсорбция құбылысына Ле – Шателье принципі қолданыладыма?

қолданылмайды

қолданылады

процесс қайтымды болатындығынан, қолданылмайды

процесс қайтымсыз болатындығынан, қолданылмайды

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 9.

Химиялық реакцияның жылдамдығын

Химиялық реакцияның орташа жылдамдығын

Химиялық реакцияның нақты жылдамдығын

Химиялық реакцияның жылдамдық константасын

Химиялық реакцияның температуралық коэффициентін

Вопрос № 10. Температураны 200 градусқа көтергенде реакцияның жылдамдығы 16 есе өсетін болса, онда реакция жылдамдығының температуралық коэффициенті неге тең?

4

0

0,8

15

8

Вопрос № 11. Біртекті зарядымен бейорганикалық иондар қатарында коагуляциялық қабілеттігі қалай өзгереді?

Радиустың азаюымен өседі

Гидраттану дәрежесінің өсуімен өседі

Радиустың өсуімен азаяды

Гидраттану дәрежесінің төмендеуімен өседі

Гидраттану дәрежесінің төмендеуімен азаяды

Вопрос № 12. Кандай процесс изохорлық деп аталады?

Тұрақты қысымда өтетін процесс

Тұрақты температурада өтетін процесс

Тұрақты көлемде өтетін процесс

Қоршаған ортамен жылу алмасуы байқалатын процесс;

Дұрыс жауап жоқ.

Вопрос № 13. Жылдамдықтың температуралық коэффициенті төртке тең. Температураны 20°С тан 40°С градусқа дейін көтергенде реакцияның жылдамдығы неше есе өседі?

0

16

10

15

25

Вопрос № 14. Электролит емес ерітіндінің осмостық қысымын есептеу үшін теңдеулердің қайсысы қолданады?

Pocм = iCRT

Pocм = nRT

Pocм = CRT

Вопрос № 15. Электрофорез деп нені атайды?

сыртқы электр өрісінің әсерінен қарама-қарсы зарядталған электрод жағына дисперсиялық ортаның қозғалысын

біртекті зарядталған электрод жағына сыртқы электр тоқ өрісінің әсерінен дисперстік фаза бөлшектерінің қозғалысын

қарама-қарсы зарядталған электрод жағына сыртқы электр тоқ өрісінің әсерінен дисперстік фаза бөлшектерінің қозғалысын

сыртқы әсерін тигізбей қарама-қарсы зарядталған электрод жағына сұйық фазаның ауысу құбылысын

сыртқы әсерін тигізбей қарама-қарсы зарядталған электрод жағына дисперсиялық ортаның қозғалысын

Вопрос № 16. Ерітіндінің буферлық сыйымдылығы деп нені атайды?

буферлық қоспаға қосылатын қышқыл мөлшерін

буферлық қоспаның сұйылтуын

буферлық қоспаға кіретін компоненттер концентрациясын

буферлық қоспаға қосылатын сілтінің мөлшерін

Ерітіндінің буферліқ әсерін көрсететін шегін.

Вопрос № 17. 263 °К температура кезінде мұздың еру процесі ?G- дің қай таңбасымен анықталады?

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 18. Жылу деп нені атайды?

материя қозғалысының сандық мөлшерін

бөлшектердің ретсіздік қозғалу жолымен энергияны беру түрін

энергияның химиялық формасынан басқа энергия түрлеріне айналуын

энергия айналуының жалпы заңдылықтары туралы ілімін

жылу мен жұмысты

Вопрос № 19. Электролит қоспасымен зольдарды коагуляцияны шақыртқан кезінде электролиттердің бір біріне қарама-қарсылығы қалай аталады?

өзара коагуляция

антагонизм

синергизм

иондардың тәуелсіз коагуляциялық әсері

пептизация

Вопрос № 20. Қандай зат үшін түзілу энтальпиясы нолге тең болмайды?

S

Ca

Вопрос № 21. Тепе – теңдік константа нені көрсетеді?

реакцияның жұрмеуін

реакцияның өзбетінше жұруін

К=2, процесс тепе – теңдікке тән екендігін

реакцияның энтропиясының өсетіндігін

тура реакцияның жылдамдығы кері реакция жылдамдығынан неше есе үлкенiң

Вопрос № 22. Каломель-сутек тізбегінің көмегімен рН-ті анықтау үшін қандай теңдеуімен қолданады?

Вопрос № 23.

0

0,09

90

0,19

0,019

Вопрос № 24. Электролит ерітіндінің осмостық қысымын есептеу үшін теңдеулердің қайсысы қолданады?

Pocм = iCМRT

Pocм = nRT

Pocм = CRT

Вопрос № 25. рН –ті өлшегенде индикаторлық ерітінді ретінде қай электродпен қоданады?

хингидрон электродымен

шыны электродымен

барлық электродтармен

каломель электродымен

хлоркүміс электродымен

Вопрос № 26. Қатты адсорбент бетінде газдар мен булардың сінірлуімен қатар, олардың адсорбент кеуектерінде конденсацияланау байқалатың адсорбциялық процессті қалай атайды?

адсорбция

десорбция

капиллярлық конденсация

абсорбция

тазарту

Вопрос № 27. Лиофобты коллоидтардың кинетикалық тұрақсыздығының мәселесі неде?

дисперсті фаза бөлшектерінің біртекті таңбасында

дисперсті фаза гидратты қабықшаның түзілуінде

дисперсті фаз бөлшектерінде бос беттік энергияның үлкен қорында

дисперсті фаза бөлшектерінде ауыр күштерінінің диффузия куштерінен артық болуі;

дисперсті фаза бөлшектерінің арасында кулон күштерінің пайда болуі

Вопрос № 28. Изотермиялық процесс кезінде идеал газымен жасалатын жұмыс мөлшерінің математикалық өрнегіне қайсысы жатады?

Вопрос № 29.

0,1

0

101

0,111

0,01

Вопрос № 30. 298 ° К температура кезінде мұздың еру процесі ?G- дің қай таңбасымен анықталады?

дұрыс жауап жоқ