Тестирование

Дисциплина: Физколлоидная химия

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. «Термодинамикалық процесс» түсінігігнің анықтамасын беріңіз.

Өлшемнен тура пропорцианальды шама

Физикалық – химиялық қасиеттерінің жиінтігі

Қоршаған ортадан физикалық немесе ойша бөлінген материалдық әлемнің бөлігі немесе материалдық объекті

Бір күйден басқа күйге ауысуы

Жүйенің әр нүктесінде параметр мәндері бірдей болатын күй

Вопрос № 2. Қатты адсорбент бетінде газдар мен булардың сінірлуімен қатар, олардың адсорбент кеуектерінде конденсацияланау байқалатың адсорбциялық процессті қалай атайды?

адсорбция

меншікті адсорбция

капиллярлық конденсация

абсорбция

десорбция

Вопрос № 3. Химиялық тепе – теңдік туралы ілімнің негізінде қай заң жатады?

Кольрауш заңы

массалар әсер етуші заңы

Рауль заңы

Гесс заңы

Вант-Гофф заңы

Вопрос № 4. рН –не тәуелді ерітінділерде индикатор түсінің өзгеруі – бұл қай әдістің негізі:

потенциометриялық әдісінің

кондуктометриялық әдісінің

колориметриялық әдісінің

фотометриялық әдісінің

нефелометриялық әдісінің

Вопрос № 5. Канифоль золін алу үшін қандай әдіспен қолданылады?

дисперсиялық

ұгіту

конденсациялық

ультрадыбыс

ультрацентрифугирлеу

Вопрос № 6. «Коллоидтар» түсінігін және анықтамасын кім еңгізген?

Никольский

Т.Грэм

Гиббс

Лэнгмюр

Фрейндлих

Вопрос № 7. Жасушадағы осмостық қысымынан жоғары, тұз ерітіндісінде жасушаны орналыстырса, онда қандай құбылыс байқалады?

ісіңу

диализ

тургор

жасуша өзгермей қалады

плазмолиз

Вопрос № 8. 1 Электродтық потенциалын (Нернст теңдеуі) есептеу үшін қай теңдеуімен қолданады?

Вопрос № 9. Қай заң диссоциациялану константасы мен диссоциациялану дәрижесін байланыстырады?

Рауль заңы

Вант-Гофф заңы

массалар әсер етуші заңы

Оствальдтың сұйылту заңы

Кольрауш заңы

Вопрос № 10. Адсорбенттің ішкі қабаттарымен заттың сінірлуі аталады:

адсорбция

десорбция

капиллярлық конденсация

абсорбция

тазарту

Вопрос № 11. Дисперстік жүйелердің коллоидтық және шын ерітінділеріне бөлінуін келтірген факторлардың қайсысы өрнектейді?

дисперсті фазаның дисперсиялық ортамен әрекеттесу интенсивтілігі

дисперсті фаза бөлшектерінің өлшемі

дисперсті фазаның агрегаттық күйі

жүйенің кинетикалық тұрақтылығы

дисперсті фаза бөлшектерінде электр зарядының пайда болуы

Вопрос № 12. Температураның және концентрацияның өзгеруі нәтижесінде дисперсті фазаның тұңбаға тұсуі аталады

тиксотропия

коагуляция

тұзсыздану

синерезис

электрофорез

Вопрос № 13.

- 239

0

110

- 120

200

Вопрос № 14. Тұрақты қысымда

Вопрос № 15. “Интегралдық еру жылуы” деп нені атайды?

Еріткіштің өте үлкен 1 кмолін еріткен кезінде сіңірілетін немесе бөлінетін жылу

Еріткіштің белгілі кмоль мөлшерінде заттың 1 кмолін еріткен кезінде сіңірілетін немесе бөлінетін жылу

Бірнеше заттарды қосқан кезінде сіңірілетін немесе бөлінетін жылу

1 кмоль –эквивалент қышқылы 1 кмоль –эквивалент сілтімен әрекеттескен кезінде бөлінетін жылу мөлшері

1 кг қышқылы 1 кг сілтімен әрекеттескен кезінде анықталатын жылу эффекті

Вопрос № 16. Электролит емес ерітіндінің қайнау температурасынының жоғарлауын есептеу үшін теңдеулердің қайсысы қолданады?

Вопрос № 17. Жүйе» түсінігігнің анықтамасын берініз.

Өлшемнен тура пропорцианальды шама

Физикалық – химиялық қасиеттерінің жиінтігі

Қоршаған ортадан физикалық немесе ойша бөлінген материалдық әлемнің бөлігі немесе материалдық объекті

Бір күйден басқа күйге ауысуы

Жүйенің әр нүктесінде параметр мәндері бірдей болатын күй

Вопрос № 18. 1 Тиксотропия деп нені атайды?

сіңірлердің өз бетінше қабаттала бөлінуің шақыратын процесс

гельдерде ритмикалық, қабаталмалы тұнбалардың тұңбаға түсуін

зольдің гельға изотермиялық қайтымды айналу процесін

заттың дисперсиялық дәрижесінің азаю нәтижесінде тұңбаның түзілу процесі

диффузия күштерінің әсерінен жоғары молекулярлық қосылыстар бөлшектерінің тұңбаға тұсуін

Вопрос № 19. 20 секунд ішінде реакция өнімінің концентрациясы 0,45 моль/л ден 0,85 моль/л дейін өзгергенде, реакция жылдамдығын есептеу.

0

0,02

0,05

0,2

0,45

Вопрос № 20. Қандай зат үшін түзілу энтальпиясы нольге тең болады?

Вопрос № 21.

0

0,1

10

0,19

0,01

Вопрос № 22. Электролит қоспасымен зольдарды коагуляцияны шақыртқан кезінде электролиттердің бір біріне қарама-қарсылығы қалай аталады?

өзара коагуляция

антагонизм

синергизм

иондардың тәуелсіз коагуляциялық әсері

пептизация

Вопрос № 23. Буферліқ сыйымдылығы неден тәуелді?

буферліқ қоспаға қышқылдың қосқан мөлшерінен

сұйылтудан

буферліқ қоспадағы компоненттерінің концентрациясынан

буферліқ қоспаға қосатын сілтінің мөлшерінен

температураға.

Вопрос № 24. Электролит қоспасымен зольдердің коагуляциясын шақырған кезінде басқа электролиттің қатысуімен коагуляциялық қабілетігін төмендету қалай аталады?

өзара коагуляция

синергизм

антогонизм

иондардың тәуелсіз коагуляциялық қабілетігін

пептизация

Вопрос № 25.

9

0

15

20

25

Вопрос № 26. А заттың концентрациясын 3 есе көбейсе, онда

0

9

0,09

99

0,99

Вопрос № 27. Бірінші термодинамика бастамасының анықтамасына қандай формулировка жатады?

Бірінші текті мәнгілік қозғағышты дайындау мүмкін;

Оқшауланған жүйеде барлық энергиялардың қосындысы тұрақты болып қалады;

Өзіне келтірілген жүйелердің әр қайсысы, тепе – теңдік күйіне ұмтылады;

Жүйемен сіңірілген жылу толығымен жүйемен жұмыс жасалуына жұмсалады;

Дұрыс жауап жоқ.

Вопрос № 28. Формулалардың қайсысы активтілік коэффициентін анықтау үшін қолданады?

Вопрос № 29.

78,7

0

107

97

18,7

Вопрос № 30. Массалық үлесінің ? өлшем бірлігін анықтау

%

моль/куб.дм.

г/моль

моль/кг

г/куб.см.