Тестирование

Дисциплина: Физколлоидная химия

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Лиофобты коллоидтардың кинетикалық тұрақсыздығының мәселесі неде?

дисперсті фаза бөлшектерінің біртекті таңбасында

дисперсті фаза гидратты қабықшаның түзілуінде

дисперсті фаз бөлшектерінде бос беттік энергияның үлкен қорында

дисперсті фаза бөлшектерінде ауыр күштерінінің диффузия куштерінен артық болуі;

дисперсті фаза бөлшектерінің арасында кулон күштерінің пайда болуі

Вопрос № 2. Температураның көтерлуімен қай реакцияның жылдамдығы төмендейді

эндотермиялық реакцияның

энергияның сіңірлуімен өтетін реакцияның

әр түрлі реакциялардың

алмасу реакцияның

экзотермиялық реакцияның

Вопрос № 3. Визуальды әдісімен стандартты және зерттелетін ерітінділер түсінің интенсивтілігінөлшеумен қандай әдіс негізделеді?

рефрактометрия

фотоколориметрия

кондуктометрия

колориметрия

поляриметрия

Вопрос № 4.

Никольский теңдеуіне

БЭТ - теңдеуіне

Гиббс теңдеуіне

Лэнгмюр теңдеуіне

Фрейндлих теңдеуіне

Вопрос № 5. Адсорбтив деп қандай затты атайды?

бетінде адсорбция өтетін атты

адсорбент бетінде активті (белсенді) орталықтарды

адсорбентпен сіңірілетін затты

адсорбция жүрген кезінде сіңірілетін затты

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 6. 3 моль сутек 300° К температурада қысымы

0 кДж

8,2 кДж

5,1 кДж

15,2 кДж

10,2 кДж

Вопрос № 7. Қатты адсорбент бетінде газдар мен булардың сінірлуімен қатар, олардың адсорбент кеуектерінде конденсацияланау байқалатың адсорбциялық процессті қалай атайды?

адсорбция

меншікті адсорбция

капиллярлық конденсация

абсорбция

десорбция

Вопрос № 8. Қай дисперсті жүйе эмульсияларға жатады?

ауа

түтін

шан

сүт

інжу

Вопрос № 9. Электролит қоспасымен зольдердің коагуляциясын шақырған кезінде басқа электролиттің қатысуімен коагуляциялық қабілетігін төмендету қалай аталады?

өзара коагуляция

синергизм

антогонизм

иондардың тәуелсіз коагуляциялық қабілетігін

пептизация

Вопрос № 10.

Металл ионының заряды

Фарадей саны

Электродтық потенциал

Стандартты электродтық потенциал

Металл иондарының активтілігі

Вопрос № 11. рН – қа тәуелді ерітіндідегі ЭҚК – нің өзгеруі қай әдістің негізінде жатады:

потенциометриялық әдіс

кондуктометриялық әдіс

колориметриялық әдіс

фотометриялық әдіс

нефелометриялық әдіс

Вопрос № 12. Дисперстік жүйелердің коллоидтық және шын ерітінділеріне бөлінуін келтірген факторлардың қайсысы өрнектейді?

дисперсті фазаның дисперсиялық ортамен әрекеттесу интенсивтілігі

дисперсті фаза бөлшектерінің өлшемі

дисперсті фазаның агрегаттық күйі

жүйенің кинетикалық тұрақтылығы

дисперсті фаза бөлшектерінде электр зарядының пайда болуы

Вопрос № 13. «Жүйе күйі» түсінігігнің анықтамасын берініз.

Өлшемнен тура пропорцианальды шама

Физикалық – химиялық қасиеттерінің жиінтігі

Қоршаған ортадан физикалық немесе ойша бөлінген материалдық әлемнің бөлігі немесе материалдық объекті

Бір күйден басқа күйге ауысуы

Жүйенің әр нүктесінде параметр мәндері бірдей болатын күй

Вопрос № 14. Электродиализ деп нені атайды?

жартылай өткізгіш мембранадан коллоидтық ерітіндінің сүзуін

диализбен қатар ультрафильтрацияны

электр тоғының қолдануымен диализдің жылдам жүретін процесін

ЖМҚ ерітінділерін және зольдерді концентрлеуін

үйірткілеу көмегімен коллоидтық бөлшектерін тұнбаға түсуін

Вопрос № 15. А заттың концентрациясын 3 есе көбейсе, онда

0

9

0,09

99

0,99

Вопрос № 16. Электролиттік диссоциациялану дәрежесі

2,2

0

30%

6%

7

Вопрос № 17. Жылдамдықтың температуралық коэффициенті үшке тең. Температураны 20°С тан 70°С градусқа дейін көтергенде реакцияның жылдамдығы неше есе өседі?

243

0

103

333

342

Вопрос № 18. Ерітіндіде меншікті электрөткізгіштікті өлшеу қай әдіс негізінде жатады:

потенциометриялық әдісінде

кондуктометриялық әдісінде

колориметриялық әдісінде

фотометриялық әдісінде

нефелометриялық әдісінде

Вопрос № 19. Беттік кернеу физикалық мағынасын тұсіндіретін энергетикалық өрнегінің өлшем бірлігін келтіріңіз

Н

Дж/м.кв.

Н/м.кв.

Вопрос № 20.

78,7

0

107

97

18,7

Вопрос № 21. Қандай зат үшін түзілу энтальпиясы нольге тең болады?

Вопрос № 22. Т.Е.Ловиц және И.Лэнгмюр еңбектерінде коллоидтық химияның қандай құбылыстары түсіндірілген?

электрокинетикалық

қорғау

синерезис

адсорбция

тиксотропия

Вопрос № 23.

0

0,09

90

0,19

0,019

Вопрос № 24. Электролит емес ерітіндінің қайнау температурасынының жоғарлауын есептеу үшін теңдеулердің қайсысы қолданады?

Вопрос № 25. Қай реакция эндотермиялық деп аталады?

Вопрос № 26. Электролит емес ерітінді бетінде қаныққан бу қысымының төмендеуін есептеу үшін теңдеулердің қайсысы қолданады?

Вопрос № 27. “Интегралдық еру жылуы” деп нені атайды?

Еріткіштің өте үлкен 1 кмолін еріткен кезінде сіңірілетін немесе бөлінетін жылу

Еріткіштің белгілі кмоль мөлшерінде заттың 1 кмолін еріткен кезінде сіңірілетін немесе бөлінетін жылу

Бірнеше заттарды қосқан кезінде сіңірілетін немесе бөлінетін жылу

1 кмоль –эквивалент қышқылы 1 кмоль –эквивалент сілтімен әрекеттескен кезінде бөлінетін жылу мөлшері

1 кг қышқылы 1 кг сілтімен әрекеттескен кезінде анықталатын жылу эффекті

Вопрос № 28. Біріншілік бөлшектерге коагулянттың ыдырауы золдін түзілуіне әкелетін процесс қалай аталады?

электрофорез

электроосмос

пептизация

коагуляция

седиментация

Вопрос № 29. 1915 жылы Лэнгмюр ұсынған мономолекулалық адсорбция теориясының негізінде не жатады?

Әр активті орталығында бірнеше адсорбтив молекулаларын адсорбцияланатындығын

Адсорбция бұкіл адсорбенттін бетінде өтетіндігін

Әр активті орталық тек адсорбенттің бір молекуласын ғана адсорбциялайды, және оның бетінде молекулалық қабат түзілетіндігін

Адсорбция кезінде адсорбент пен адсорбтивтың арасында химиялық әрекеттесуінің байқалмайтындығын

К2СО3 адсорбтивтың молекулалары

Вопрос № 30. Коагуляция деп нені атайды?

сіңірлердің өз бетінше қабаттала бөлінуің шақыратын процесс

гельдерде ритмикалық, қабаталмалы тұнбалардың тұңбаға түсуін

зольдің гельға изотермиялық қайтымды айналу процесін

заттың дисперсиялық дәрижесінің азаю нәтижесінде тұңбаның түзілу процесі

диффузия күштерінің әсерінен жоғары молекулярлық қосылыстар бөлшектерінің тұңбаға тұсуін