Тестирование

Дисциплина: Менеджмент (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Басқару дегеніміз не?

басқару субъектісінің биліктік әсері бағытталған жеке және заңды тұлғалар

барлығы бірігіп бағдарламаны және мақсатты іске асырғандағы белгілі ережелер мен рәсімдер негізінде істейтін бірлестік

өзара байланыс, сәйкестік және ұйғару

белгілі нәтижелерге жетуге бағытталған басқару субъектісінің басқару объектісіне ақсатты әсер ету процесі

көздеудің мағынасы әрбір мәміледен максималды жоғары пайда алу, сатып алушыларды таңдау

Вопрос № 2. Белгілі бір көтермелеуге ие болғаннан кейін пайда болатын қанағаттану немесе қанағаттанбау дәрежесі.

Билікке құмарлық

Құрметтеу

Қажеттілік

Валенттілік

Қанағаттану коэффициенті

Вопрос № 3. Проблема дегеніміз не?

жүйенің қажетті және қолданылып жүрген қалпының арасындағы сипатталатын жағдай

басқару өнері

басқару шешімдерін қабылдау процесі

жоспарланған қызметті орындау

екі немесе одан да көп адамдардың байланысы

Вопрос № 4. Ғасырдың басында бюрократияны түсіндіріп, оған сипаттама берген неміс экономисі және социологі кім?

Г. Форд

Ф. Тейлор

А. Смит

Э. Мейо

М. Вебер

Вопрос № 5. Көптеген фирмалар мен компанияларға басқарудың қандай түрлері тән?

Жоғарғы

Ортанғы

Төменгі

Жоғары және ортанғы

Жоғары, ортанғы және төменгі

Вопрос № 6. Байланыс сипаттына жатпайды?

сызықтық

функционалдық

дивизиондық бөлімшелік

матрицалық

реттеу

Вопрос № 7. Неміс маманы Л.З. Зайверт ұйымдастырушылықты арттыру үшін не ұсынған?

басқару еңбегін

еңбек затын

коммуникацияны

менеджмент әдісін

өзіндік менеджментті

Вопрос № 8. Ұйым мен басқаруға қолданылатын ойлау әдісі қалай аталады

Ұжымдасу

Жүйелеу

Жоспарлау

Жүйелілік ыңғай

Серіктесу

Вопрос № 9. Құбылыстар мен процестерді тұтастық ретінде кешендік зерттеу, проблеманы анықтау, олардың мақсаттарын анықтау, сосын экономикалық – математикалық әдістерді қолдана отырып шешу тәсілі қалай аталады

Ситуациялық тәсіл

Басқару тәсілі

Жүйелік тәсіл

Процестік тәсіл

Классикалық тәсіл

Вопрос № 10. Төмендегінің қайсысы микро деңгейге жатпайды:

Кәсіпорын

Ұйым, фирма

Кәсіпорын бөлімшелері

Цех, бригада

Мемлекет

Вопрос № 11. Ақпарат басқару-жүйесін жобалау кезеңдері

шешім қабылдау жүйесін талдау

мәлімет қажеттілігін талдау

мәліметі өңдеу процесін жобалау

барлығы дұрыс

бақылау жүйесін жобалау

Вопрос № 12. Менеджменттің қазіргі теориясында ұйымдарды басқарудың қандай түрлері бөлінеді?

Бюрократиялық

Органикалық

Бюракратиялық, органикалық.

Тура байланыстар

Автократиялық, бюрократиялық

Вопрос № 13. Менеджмент түрлері:

стратегиялық, өндірістік, қаржылық, инновациялық, кадрлық, сапа және т.б.

өндірістік, қаржылық,ойын теориясы, болжау және т.б.

ғылыми басқару, басқару процесі, кадрлық, сапа

барлық жауап дұрыс

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 14. Мотивация = Ш-Н*Н-К*валенттілік – моделін ұсынған ғалым.

Маслоу

Радченко

Врум

Альдефер

Уитни

Вопрос № 15. ...— мәліметтердің сапалығы мен дұрыстығы, аныктамалық-мәліметтік қызметтің мүлтіксіз жолға койылуы, құжаттарды іздестіруді, сақтауды және пайдалануды тиімді ұйымдастыру аркылы жүзеге асырылады.

Жеделдік (оперативтік)

Толықтылық

Реквизиттеу

Анықтылық

Сенімділік.

Вопрос № 16. Атақты менеджер Минсберг шешім қабылдаудың неше түрін көрсеткен?

4

5

6

2

3

Вопрос № 17. Уақыт өлшеміне қарай шешімдердің түрлерін атаңыз?

жалпы,жекелей және күрделі

сыртқы және ішкі

перспективалық,күнделікті және жедел

жекелей,алқалы және ұжымдық

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 18. Стратегиялық жоспарлау –

басқарушының ресурстарды алуды қамтамасыз етуі және оларды тиімді пайдалану

нақты міндеттерді тиімді және билікті орындауды қамтамасыз ету

тұтастай ұйым мақсатына орай шешім қабылдау

сандық модельдерді қабылдау әдістеметсі

деректерді арнайы ұйымдастыру

Вопрос № 19. Қандай шектеулерге байланысты адамдар өз мақсатына жету үшін бірігуге, бірлесіп әрекет етуі тиіс?

физиологиялық, биологиялық, психологиялық және әлеуметтік

физиологиялық, биологиялық, әлеуметтік

психологиялық, әлеуметтік, физиологиялық

психологиялық, биологиялық, әлеуметтік

физиологиялық, әлеуметтік, биологиялық

Вопрос № 20. Менеджментте ұйымдастыру нешінші қызмет атқарады?

2

3

4

1

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 21. Альдефер теориясы бойынша қажеттіліктер қанша топқа бөлінді?

4

2

3

7

5

Вопрос № 22. Өндірістік ұйым мен басқару құрылымы тұтас жүйе ретінде қарастырады?

бихевиоралдық көзқарас

жүйелік көзқарас

ситуациялық көзқарас

бюрократтық көзқарас

классикалық көзқарас

Вопрос № 23. Басқару субъектісі бойынша шешімдердің түрін атаңыз?

бағдарланған және бағдарланбаған

әкімшілік және қоғамдық ұйымдар шешімі

сыртқы және ішкі

ішкі және алқалы

1 және 3 жауаптары дұрыс

Вопрос № 24. Жүйені құру процесі неше сатыдан құралады:

7

8

6

5

2

Вопрос № 25. Көшбасшының жетістікті, нәтижелікті, қамтамасыз ететін, іс-қызмет принциптерін құрастырған ғалым.

Мак Грегор

Р.Лайкерт

Т.Мор

И.Ревельский

Г.Роллан

Вопрос № 26. Сыйлық түрлері:

Қажетті, қажетсіз

Ақшалай, мадақтау

Құнды, құнсыз

Ішкі, сыртқы

Дұрыс жауабы жоқ

Вопрос № 27. А.Файольдің билік принципі қалай орындалады

жұмыскерлер өздерінің қосқан үлесіне қарай ақы алуы тиіс

еңбекті мамандыру ұйымдық табысқа жету үшін қажет

әрбір жұмыскер тек бір бастығынан ғана бұйрық алуы тиіс

ұйымдастыру кезінде әрбір адамның күш-жүгері бір бағытқа үйлестірілуі тиіс

бұйрық беру правосы жауапкершілікпен ұштасуы тиіс

Вопрос № 28. Басқару дегеніміз:

Ұжымның бірлескен күшін нәтижеге жеткізу және адамдармен жұмыс істеу

қарым-қатынас, адамдардың өзара түсінуге незізделген байланыс

кәсіпорында белгілі бір қызмет түрін өңдеу үдерісі

басқару тәсілдері мен салаларын пайлалану

белгілі бір жағдайда белгісіз бір фактіні негізделуге қолданылады

Вопрос № 29. 1 Ұйымдастыру қызметті жүзеге асыралады?

жоспар арқылы

реттеу арқылы

бақылау арқылы

ынталандыру арқылы

басқару арқылы

Вопрос № 30. Ұйымдастырудың неше принципі бар?

6

3

8

4

2