Тестирование

Дисциплина: Эконометрика (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. 1933 жылдан Р.Фриштің редакциясының атынан келесі журнал шығарылды:

«Статистика»;

«Экономика и статистика»;

«Экономика»;

«Эконометрика»;

«Математическая статистика».

Вопрос № 2.

сұраныс және ұсыныс.

Вопрос № 3. F–критерий көмегімен не анықталады?

Регрессия теңсіздігі

Регрессия теңсіздігінің нақты маңыздылығын бағалау

1 мен 2

Регрессия теңсіздігінің маңыздылығын бағалау

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 4. Корреляция коэффициентінің формуласы?

Вопрос № 5. Ковариацияны есептеу формуласы:

Вопрос № 6. Қандай ғалымның айтуы бойынша өзінің атауына сәйкес бұл пән эконометрика деп аталуы тиіс?

К. Маркс

А. Смит

И. Ньютон

Д. Хокс

Й. Шумпетер

Вопрос № 7. Өсім тәртібінде орналасқан вариант және олардың сәйкестілілігі?

Дискриминалды сметалық қатар

Дискринминалды вариациондық қатар

Дискретсіз вариацондық қатар

Дискретті сметалық қатар

Дискреттік вариациондық қатар

Вопрос № 8. Фишердің критериясы қандай әріппен белгіленеді?

F

P

W

Вопрос № 9. Қатарлық (немесе құрылымдық) орташаларға не жатады?

Мода мен модерн

Модерн мен медиана

мода мен медиана

модем мен модерн

медиана мен модем

Вопрос № 10. орташа шыңды үлестірім?

Вопрос № 11. Фишердің критериясы қандай әріппен белгіленеді?

F

P

W

Вопрос № 12. Эконометрика сөзі қандай сөздердің қосындысы?

Экономика және метрия

экономика және метрика

экономика және метрио

экономика және метрик

экономика және метрикация

Вопрос № 13. Регерссияда қарастырушы факторлар есебiнен қорытынды белгiсiнiң түсiндiрiлген вариация үлесiн не белгiлейдi?

Детерминация айнымалысы

Детерминация көрсеткiшi

дұрыс жауап жоқ

Детерминация көлемі

1 мен 3

Вопрос № 14. Сызықты моделдiң сапасын бағалау үшiн қолданылатын критерийлердiң бiрi … болып табылады:

детерминация коэффициентi;

арифметикалық орташа;

дисперсия.

Вопрос № 15. Қандай ғалымның айтуы бойынша өзінің атауына сәйкес бұл пән эконометрика деп аталуы тиіс?

К. Маркс

А. Смит

И. Ньютон

Д. Хокс

Й. Шумпетер

Вопрос № 16. Айнымалылардың байланыс формуласын таңдау қалай аталады?

регрессиялау

регрессия теңсіздігі

регрессия теңсіздігін айнымалау

регрессия теңсіздігін ерекшелендіру

дұрыс жауап жок

Вопрос № 17. Корреляцияның таңдамалы коэфициенті

5

6

3

2

4

Вопрос № 18. Корреляция коэффициентi қалай белгiленедi?

Вопрос № 19. 20 бақылау нәтижесiнде екi факторлы регрессия моделi

19;

2;

1;

17;

18.

Вопрос № 20. Қазіргі заманғы экономикалық білім неше алыпқа негізделген?

2

3

4

5

6

Вопрос № 21. Егер таңдама мына үлестiрiм қатары ретiнде берiлсе, онда регрессиялық байланыстың формасы қандай болады?

Вопрос № 22.

сызықсыз функционалдық

сызықтық функционалдық

тәртіпті функционалдық

тәртіпсіз функционалдық

қатарлы фукнционладық

Вопрос № 23. Стэрджес формуласын не үшін қолданады?

Кумулятивтік қисықты құру үшін

Интервалдық вариациалық қатар құру үшін

Орташа шаманы табу үшін

Медиананы табу үшін

График сызу үшін

Вопрос № 24. Мәліметтер жіктелінеді:

Дискреттік және минималды

Шектелмеген және дискриминалды

Шекті және шектелмеген

Шекті және дискретсіз

Шексіз және дискретті

Вопрос № 25. жайпақшыңды үлестірім?

Вопрос № 26. Сызықтық емес байланыс түрінде корреляция индексі анықталады

Вопрос № 27.

сызықсыз функционалдық

сызықтық функционалдық

тәртіпті функционалдық

тәртіпсіз функционалдық

қатарлы фукнционладық

Вопрос № 28. Егер

0,1;

0,2;

4;

8;

0.

Вопрос № 29. 5-7? шегіндегі аппроксимацияның орташа қатесі шығыс мәліметтеріне моделдерді қалай таңдағанын дәлелдейді?

нақты

дұрыс

дұрыс емес

қате

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 30. Стэрджес формуласын не үшін қолданады?

Кумулятивтік қисықты құру үшін

Интервалдық вариациалық қатар құру үшін

Орташа шаманы табу үшін

Медиананы табу үшін

График сызу үшін