Тестирование

Дисциплина: Эконометрика (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Қазіргі заманғы экономикалық білім қандай алыпқа негізделген?

генетика, биология, валеология

математика, геометрия, планиметрия

философия, тарих, әлеуметтану

макроэкономика, микроэкономика және эконометрика.

маркетинг, менеджмент, статистика

Вопрос № 2. Регрессия теңдеуiн құру барысы келесi кезеңдерден құралған:

регрессия теңдеуiнiң формуласын таңдау;

таңдалған теңдеудiң параметрлерiн анықтау;

таңдалған теңдеудiң сапасы мен адекваттылығына талдау жасау;

регрессия теңдеуiнiң формуласын таңдау, таңдалған теңдеудiң параметрлерiн анықтау, таңдалған теңдеудiң сапасы мен адекваттылығына талдау жасау;

дұрыс жауабы жоқ.

Вопрос № 3. Корреляцияның таңдамалы коэфициенті

5

6

3

2

4

Вопрос № 4. Қарапайым регрессия моделi у=15,6+2,7х. Регрессия коэффициентiнiң шамасын анықтаңыз:

15,6;

2,7;

2,7-ден 15,6-ға дейін.

Вопрос № 5.

регрессия сызығының Оу осiмен қиылысу нүктесiндегi мәнiн

моделде ескерiлген факторлардың әсерiн;

Вопрос № 6. Үшкір шыңды үлестірім?

Вопрос № 7. Талдауға және болжамдауға келесі негізгі класс модельдері қолданылады:

уақыт қатарының модельдері;

бір теңсіздікті регрессиондық модель;

бірқалыпты теңсіздік жүйесі;

уақыт қатарының модельдері, бір теңсіздікті регрессиондық модель және бірқалыпты теңсіздік жүйесі;

математикалық және статистикалық.

Вопрос № 8. жайпақшыңды үлестірім?

Вопрос № 9.

регрессия сызығының Оу осiмен қиылысу нүктесiндегi мәнiн;

моделде ескерiлген факторлардың әсерiн;

Вопрос № 10. 20 бақылау нәтижесiнде екi факторлы регрессия моделi

19;

2;

1;

17;

18.

Вопрос № 11. Қазіргі заманғы экономикалық білім неше алыпқа негізделген?

2

3

4

5

6

Вопрос № 12. Стьюденттің критериі кандай әріппен белгіленеді?

Υ

X

t

F

Вопрос № 13. Жиелілік соммасы таңдама көлемі неге тең?

Вопрос № 14. Таңдамадағы немесе жалпы жиынтықтағы объектілер санын қалай атайды?

Табыстар

Мөлшер

Көлемдер

Баға

Индекс

Вопрос № 15. Қандай ғалымның айтуы бойынша өзінің атауына сәйкес бұл пән эконометрика деп аталуы тиіс?

К. Маркс

А. Смит

И. Ньютон

Д. Хокс

Й. Шумпетер

Вопрос № 16. координат осі өзгергенде кумулятивтік қисық?

олива

остра

онигма

орла

огива

Вопрос № 17. 1933 жылдан Р.Фриштің редакциясының атынан келесі журнал шығарылды:

«Статистика»;

«Экономика и статистика»;

«Экономика»;

«Эконометрика»;

«Математическая статистика».

Вопрос № 18. Өсім тәртібінде орналасқан вариант және олардың сәйкестілілігі?

Дискриминалды сметалық қатар

Дискринминалды вариациондық қатар

Дискретсіз вариацондық қатар

Дискретті сметалық қатар

Дискреттік вариациондық қатар

Вопрос № 19. Пікір функциясы, түсіндірмелі, шығыс, қорытындылаушы, эндогендік айнымалы, қорытындылық белгі, ал тәуелсіз айнымалы х-түсіндіруші , кіріс, болжаушы, предикторлы, экзогендік айнымалы, фактор,регрессорн, белгі факторы.

Прогрессия

Регрессия

Эпигресия

Дипрессия

Димерация

Вопрос № 20. Эконометрикалық модельдердің неше түрлері бар?

5

6

3

4

2

Вопрос № 21. Эконометрикалық модельдердің неше түрлері бар?

5

6

3

4

2

Вопрос № 22. Регрессия сызығы қандай осіне паралельді?

ОУ

ХУ

ОХ

NX

ON

Вопрос № 23. 5-7? шегіндегі аппроксимацияның орташа қатесі шығыс мәліметтеріне моделдерді қалай таңдағанын дәлелдейді?

нақты

дұрыс

дұрыс емес

қате

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 24.

регрессия;

детерминация;

детерминация индексi;

корреляцияның сызықты коэффициентi;

дұрыс жауабы жоқ.

Вопрос № 25. Регрессияның сапалы теңсіздігін құрастыру міндетін шешу неше кезеңнен тұрады?

4

3

5

2

кезеңге бөлінбейді

Вопрос № 26. Факторларды iрiктеудiң бiрiншi кезеңiнде қандай факторлар алынады?

2 мен 5

мәселенiң көлеміне байланысты факторлар алынады

мәселенiң мәнiне байланысты факторлар алынады

дұрыс жауап жоқ

мәселенiң функциясына байланысты факторлар алынады

Вопрос № 27. Эконометриканың нығаюына маңызды үлес қосқан француз физигі?

К. Жюгляр

П. Решар

Ж. Депортье

П. Де Баррас

М. Робеспьер

Вопрос № 28. Корреляцияның таңдамалы коэфициенті (n таңдамалының жеткілікті үлкен көлемінде) кездейсоқ екі өлшемнің келесідей қасиеттері бар?

5

6

3

2

4

Вопрос № 29. Таңдамалы жиынтық қалай белгіленеді?

k

u

n

t

i

Вопрос № 30. Жаңа ғылымға – эконометрика деген атау берген норвегиялық ғалым?

Н. Говард

Р. Фриш

Л. Ган

О. Фауст

А. Дрейк