Тестирование

Дисциплина: Эконометрика (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Деректер қалай бөлінеді (классификацияланады):

дискретті және шексіз;

дискретті және үзіліссіз;

дискретті және интервалды;

модалық және медианалық;

бүтін және бөлшек.

Вопрос № 2. Қосарлы регрессияда көпшiлiк регрессия калай бөлінеді?

тура және айнымалы теңдеулер

сызықтық және сызықтық емес теңдеулер

нақты және нақты емес теңдеулер

дұрыс жауап жоқ

2 мен 3

Вопрос № 3. Факторларды iрiктеу және регрессия теңдеуiнiң түрiн таңдау ненін шеңберi?

шеңберлі сұрақтарының

Ерекшелендiру мәселесi сұрақтарының

дұрыс жауап жоқ

1 мен 2

ерекшелендіру әдісі

Вопрос № 4. Қандай ғалымның айтуынша, эконометрика ғылымның атауы метрия грек сөзіне негізделеді,сәйкесті ұқсастық бойынша – эконометрия?

А. Вайнштейн

Р. Шнайдер

С. Бертран

А. Миллер

Г. Геринг

Вопрос № 5. Медиана дегеніміз не?

жиілігі көп варианта мәні.

бақылаудың ранжирлеу қатарының ортасына жататын белгі мәні

функцоналдың немесе оның аргументінің ең аз ығысуы.

заттың сыну көрсеткішінің жарыктың толкын ұзындығының кемуімен арта түсуі.

гидромеханиканың сұйықтықтардың тепе-теңдігін және қимылсыз тұрған сұйыққа батырылған дененің әсер етуін зерттейтін бір бөлімі.

Вопрос № 6. Эконометриканың нығаюына маңызды үлес қосқан француз физигі?

К. Жюгляр

П. Решар

Ж. Депортье

П. Де Баррас

М. Робеспьер

Вопрос № 7. Талдауға және болжамдауға келесі негізгі класс модельдері қолданылады:

уақыт қатарының модельдері;

бір теңсіздікті регрессиондық модель;

бірқалыпты теңсіздік жүйесі;

уақыт қатарының модельдері, бір теңсіздікті регрессиондық модель және бірқалыпты теңсіздік жүйесі;

математикалық және статистикалық.

Вопрос № 8. Қандай ғалымның айтуынша, эконометрика ғылымның атауы метрия грек сөзіне негізделеді,сәйкесті ұқсастық бойынша – эконометрия?

А. Вайнштейн

Р. Шнайдер

С. Бертран

А. Миллер

Г. Геринг

Вопрос № 9. Қарапайым регрессия моделi у=15,6+2,7х. Регрессия коэффициентiнiң шамасын анықтаңыз:

15,6;

2,7;

2,7-ден 15,6-ға дейін.

Вопрос № 10. Көпшiлiк регрессия параметрлерiнiң теңдеуi қандай әдiспен бағаланады?

жай квадраттар

төмендетілген квадраттар

ең жоғарғы квадраттар

ең төменгi квадраттар

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 11. Пікір функциясы, түсіндірмелі, шығыс, қорытындылаушы, эндогендік айнымалы, қорытындылық белгі, ал тәуелсіз айнымалы х-түсіндіруші , кіріс, болжаушы, предикторлы, экзогендік айнымалы, фактор,регрессорн, белгі факторы.

Прогрессия

Регрессия

Эпигресия

Дипрессия

Димерация

Вопрос № 12. Регрессия теңдеуiн құру барысы келесi кезеңдерден құралған:

регрессия теңдеуiнiң формуласын таңдау;

таңдалған теңдеудiң параметрлерiн анықтау;

таңдалған теңдеудiң сапасы мен адекваттылығына талдау жасау;

регрессия теңдеуiнiң формуласын таңдау, таңдалған теңдеудiң параметрлерiн анықтау, таңдалған теңдеудiң сапасы мен адекваттылығына талдау жасау;

дұрыс жауабы жоқ.

Вопрос № 13. Жиелілік соммасы таңдама көлемі неге тең?

Вопрос № 14. Қандай модельдерде тәуелді (түсіндірмелі) функция түрінде көрсетіледі?

Бір теңсіздікті регрессиондық модельдер

Екі теңсіздікті регрессиондық модельдер

Бірмезгілдік теңсіздік жүйесі

Екімезгілдік теңсіздік жүйесі

Үшмезгілдік теңсіздік жүйесі

Вопрос № 15.

регрессия;

детерминация;

детерминация индексi;

корреляцияның сызықты коэффициентi;

дұрыс жауабы жоқ.

Вопрос № 16. жиынтық жиелікпен жиынтық жиіліліктің қисығы?

Кумулятивтік қисық

Жиелілік қисық

Ренталық қисық

Асиметриялық қисық

Касталық қисық

Вопрос № 17. Ең алғашқы ғалымдар тобы – «Саяси арифметикалар» еңбегінде?

М. Дуглас, В. Лютер, Э. Уилсон

Д. Франклин, М. Уолтер, А. Рудольф

Ж. Ламарк, Г. Миллер, Ф. Байрон

Г. Хайдеман, А. Терри, М. Шелли

У.Петти , Г.Кинг, Ч.Давенант

Вопрос № 18. Жиелілік соммасы таңдама көлемі неге тең?

Вопрос № 19. Ковариацияны есептеу формуласы:

Вопрос № 20. Қандай ғалымның айтуы бойынша өзінің атауына сәйкес бұл пән эконометрика деп аталуы тиіс?

К. Маркс

А. Смит

И. Ньютон

Д. Хокс

Й. Шумпетер

Вопрос № 21.

сұраныс және ұсыныс.

Вопрос № 22. Корреляция коэффициентi қалай белгiленедi?

Вопрос № 23. Эконометрика мақсаты – :

факторлар санының көп болғандығы, әр қайсысының әсерiн, сонымен қатар модельденушi көрсеткiштерге жиынтық әсерiн анықтау арқылы моделдер құру.

экономикалық қатынастарға сандық өлшем беретін, ғылымның жылдам дамушы саласы.

құрылымдық-геометриялық ойлау және кеңістік модельдерін талдау, синтез жасай білу қабілеттерін дамыту.

өндірістің қоғамдық сұранысқа, нарық талаптарына сәйкес болуы үшін жағдай жасау, нарықты зерттеу.

пайда табу, еліміздің салық заңының ауқымыны кіреді.

Вопрос № 24. Эконометрика қандай ғылымдармен байланысты?

Математика, экономикалық теория

Құқықтық теория, тарих

Әлеуметтану, саясаттану

Валеология, биология

Генетика, планометрия

Вопрос № 25. тәуекел және анықталмағандық өлшемі ретінде қаржылық есептеулерде кең қолданылады?

Дипрессия

Дистанция

Дискриминация

Диспресия

Дисплей

Вопрос № 26. Қарапайым регрессия моделi у=2,3-1,5х. Регрессия коэффициентiнiң шамасын анықтаңыз:

–2,3;

+2,3;

+1,5;

–1,5;

–1,5-тен 2,3-ке дейін.

Вопрос № 27. Кеңістік деректерге төмендегілердің қайсысы мысал бола алады:

бір уақытқа өндіріс көлемі;

инфляция бойынша кварталсайынғы деректер;

соңғы жылғы ақша эмиссиясының деректері;

орташа жұмыс ақысының квартал сайынғы деректері;

дұрыс жауабы жоқ.

Вопрос № 28. Зерттеулер нәтижесi көрсеткендей, бақыланатын мәндер х айнымалысы бойынша есептелетiн параметрлер санынан қанша есе артық болу қажет?

6-7 еседен кем болмау керек;

12-14 еседен кем болмау керек;

18-21 еседен кем болмау керек;

24-28 еседен кем болмау керек;

30-35 еседен кем болмау керек .

Вопрос № 29. Таңдамалы жиынтық қалай белгіленеді?

k

u

n

t

i

Вопрос № 30. 5-7? шегіндегі аппроксимацияның орташа қатесі шығыс мәліметтеріне моделдерді қалай таңдағанын дәлелдейді?

нақты

дұрыс

дұрыс емес

қате

дұрыс жауап жоқ