Тестирование

Дисциплина: Эконометрика (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Х көлемінің әр мәніне, басқа у анықталған шартты математикалық орташа мән сәкес келсе, бұндай статистикалық тәуелділік?

Функционалдық байланыс

Параллельді байланыс

Квадратты байланыс

Стохастиалық байланыс

Корреляциондық байланыс

Вопрос № 2. Егер таңдама мына үлестiрiм қатары ретiнде берiлсе, онда регрессиялық байланыстың формасы қандай болады?

Вопрос № 3. тәуекел және анықталмағандық өлшемі ретінде қаржылық есептеулерде кең қолданылады?

Дипрессия

Дистанция

Дискриминация

Диспресия

Дисплей

Вопрос № 4. Байланыс қатаң функционалдықты жоғалтқан жағдайда, зерттеленуші физикалық жүйе анықталған жағдайда ауыспайды, мүмкін жағдайдың біреуіне ауысады?

Функционалдық байланыс

Параллельді байланыс

Квадратты байланыс

Стохастиалық байланыс

Корреляциондық байланыс

Вопрос № 5. Көпшiлiк регрессия параметрлерiнiң теңдеуi қандай әдiспен бағаланады?

жай квадраттар

төмендетілген квадраттар

ең жоғарғы квадраттар

ең төменгi квадраттар

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 6. Уақытша қатар моделіне келесі модельдер жатады:

тренд, түзету (сглаживания);

мезгілдік, статикалық;

тренд және мезгілдік;

тренд, мезгілдік, тренд және мезгілдік;

мезгілдік, кезеңдік.

Вопрос № 7. Эконометрикада қандай вариациялық үлестірім қатарлары қолданылады?

дискреттік және субдискреттік;

модалық және медианалық;

интервалдық және интервал асты;

тренд және мезгілдік;

дискреттік және интервалдық.

Вопрос № 8. Эконометрикалық модельдердің неше түрлері бар?

5

6

3

4

2

Вопрос № 9. Сызықтық параметрлер қалай аталады?

«таза» регрессия коэффицентi

«нақты» регрессия коэффицентi

«нақты емес» регрессия коэффицентi

дұрыс жауап жоқ

2 мен 3

Вопрос № 10. Деректер қалай бөлінеді (классификацияланады):

дискретті және шексіз;

дискретті және үзіліссіз;

дискретті және интервалды;

модалық және медианалық;

бүтін және бөлшек.

Вопрос № 11. Регрессия сызығы қандай осіне паралельді?

ОУ

ХУ

ОХ

NX

ON

Вопрос № 12. Факторларды iрiктеудiң неше кезеңi бар?

2

4

5

дұрыс жауап жоқ

1 мен 3

Вопрос № 13. Регерссияда қарастырушы факторлар есебiнен қорытынды белгiсiнiң түсiндiрiлген вариация үлесiн не белгiлейдi?

Детерминация айнымалысы

Детерминация көрсеткiшi

дұрыс жауап жоқ

Детерминация көлемі

1 мен 3

Вопрос № 14. Қандай ғалымның айтуынша, эконометрика ғылымның атауы метрия грек сөзіне негізделеді,сәйкесті ұқсастық бойынша – эконометрия?

А. Вайнштейн

Р. Шнайдер

С. Бертран

А. Миллер

Г. Геринг

Вопрос № 15. координат осі өзгергенде кумулятивтік қисық?

олива

остра

онигма

орла

огива

Вопрос № 16. Ең алғашқы ғалымдар тобы – «Саяси арифметикалар» еңбегінде?

М. Дуглас, В. Лютер, Э. Уилсон

Д. Франклин, М. Уолтер, А. Рудольф

Ж. Ламарк, Г. Миллер, Ф. Байрон

Г. Хайдеман, А. Терри, М. Шелли

У.Петти , Г.Кинг, Ч.Давенант

Вопрос № 17. орташа шыңды үлестірім?

Вопрос № 18. Сұраныс функциясын бағалауында көптік регрессия әдісін алғаш рет қолданған ғалымды атаңыз:

Жюгляр;

Бенини;

Госсет;

Фриш;

Фридман.

Вопрос № 19. Қарапайым регрессия функциясындағы кездейсоқ шама (фактор) қалай белгiленедi?

Вопрос № 20. Сызықтық емес регрессияның неше класын ажыратуға болады?

2 класс;

3 класс;

4 класс;

5 класс;

6 класс.

Вопрос № 21. Эконометрика дегеніміз не?

бұл баспалдақты фигура, оның негізі интервалдар, ал биіктігі сәйкесті жиелілік.

келтірілген және құрылымдық модель формаларының арасындағы сәйкестіліктің бүтіндігі.

бірнеше кезеңнің, қандай да бір көрсеткіш мәндерінің жиынтығы

экономикалық құбылыстар мен үдерістердің сандық жақтарын математикалық және статистикалық талдау құралдарымен зерделейтін ғылыми пән.

деп бақылаудың ранжирлеу қатарының ортасына жататын белгі мәнін атайды.

Вопрос № 22. Жиелілік соммасы таңдама көлемі неге тең?

Вопрос № 23. Эконометрика қандай ғылымдармен байланысты?

Математика, экономикалық теория

Құқықтық теория, тарих

Әлеуметтану, саясаттану

Валеология, биология

Генетика, планометрия

Вопрос № 24. Координаттық кеңістікте, статистикалық байланысты графикалық нүктелермен көрсету?

Регрессия кеңістігі

корреляция кеңістігі

Медиана кеңістігі

Ревальвация кеңістігі

Рента кеңестігі

Вопрос № 25. Егер корреляция коэффициентi 0,9-ға тең болса, онда детерминация коэффициентi неге тең?

0,1;

0,81;

0,19;

0,9;

0.

Вопрос № 26. 20 бақылау нәтижесiнде екi факторлы регрессия моделi

19;

2;

1;

17;

18.

Вопрос № 27. Қандай ғалымның айтуынша, эконометрика ғылымның атауы метрия грек сөзіне негізделеді,сәйкесті ұқсастық бойынша – эконометрия?

А. Вайнштейн

Р. Шнайдер

С. Бертран

А. Миллер

Г. Геринг

Вопрос № 28. Байланыс қатаң функционалдықты жоғалтқан жағдайда, зерттеленуші физикалық жүйе анықталған жағдайда ауыспайды, мүмкін жағдайдың біреуіне ауысады?

Функционалдық байланыс

Параллельді байланыс

Квадратты байланыс

Стохастиалық байланыс

Корреляциондық байланыс

Вопрос № 29. Гистограмма деген не?

Эконометрикалық формула

Қисық сызық

Орташа шама

Баспалдақты фигура

Эконометрикалық белгі

Вопрос № 30. Вариациялық қатарларды графикалық суреттеудің келесі түрлері кең түрде қолданылады:

полигон, гистограмма

каста, фиктограмма

лакоста, одалық қисық

ларго, пиктограмма

гента, трента