Тестирование

Дисциплина: Эконометрика (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. 1933 ж. «Эконометрика» журналын қай ғалым шығарған:

Стьюдент;

Фриш;

Пирсон;

Крамер;

Кантарович.

Вопрос № 2. Эконометрикалық қоғам және «эконометрика» журналы қашан пайда болды?

1991

1992

1993

1994

1995

Вопрос № 3. Өсім тәртібінде орналасқан вариант және олардың сәйкестілілігі?

Дискриминалды сметалық қатар

Дискринминалды вариациондық қатар

Дискретсіз вариацондық қатар

Дискретті сметалық қатар

Дискреттік вариациондық қатар

Вопрос № 4. Регрессияның сапалы теңсіздігін құрастыру міндетін шешу неше кезеңнен тұрады?

4

3

5

2

кезеңге бөлінбейді

Вопрос № 5. Таңдап алынған объектілер?

Жалпылама жиынтық

Жалпыланған жиынтық

Жалпы жиынтық

Таңдама жиынтық

Бастапқы жиынтық

Вопрос № 6. Егер

0,1;

0,2;

4;

8;

0.

Вопрос № 7. p факторлы жиынтығымен модель құрылса, онда ол үшiн қандай детерминация көрсеткiшi есептелiнедi?

Q

дұрыс жауап жоқ

R

P

Вопрос № 8. Жиелілік соммасы таңдама көлемі неге тең?

Вопрос № 9. Эндогендi айнымалылар былай белгiленедi:

Вопрос № 10. Таңдамалы жиынтық қалай белгіленеді?

k

u

n

t

i

Вопрос № 11. Экономикалық құбылыстар арасында сызықтық емес қатынастар болса, олар қалай сипатталынады?

сызықтық функциялармен

жай функциялармен

сызықтық емес функциялармен

сызықтық дал функциялармен

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 12. Таңдамадағы немесе жалпы жиынтықтағы объектілер санын қалай атайды?

Табыстар

Мөлшер

Көлемдер

Баға

Индекс

Вопрос № 13. Корреляция коэффициентi қалай белгiленедi?

Вопрос № 14. Вариантаның анықтамасын беріңіздер:

белгінің орташа мағынасы;

белгінің байқалған мағынасы;

белгінің ең үлкен мағынасы;

белгінің ең кіші мағынасы;

белгінің көлемі.

Вопрос № 15. Қандай ғалымның айтуынша, эконометрика ғылымның атауы метрия грек сөзіне негізделеді,сәйкесті ұқсастық бойынша – эконометрия?

А. Вайнштейн

Р. Шнайдер

С. Бертран

А. Миллер

Г. Геринг

Вопрос № 16. Егер

0,1;

0,2;

4;

8;

0.

Вопрос № 17. Вариациялық қатарларды графикалық суреттеудің келесі түрлері кең түрде қолданылады:

полигон, гистограмма

каста, фиктограмма

лакоста, одалық қисық

ларго, пиктограмма

гента, трента

Вопрос № 18. У көлемі қалай табылады?

y = x + t(x)

y = x + f(x)

y = x ± f(x)

y = y(x) + f

y = x+ f

Вопрос № 19. Егер

10;

15;

20;

25;

80.

Вопрос № 20. Сызықтық емес регрессияның неше класын ажыратуға болады?

2 класс;

3 класс;

4 класс;

5 класс;

6 класс.

Вопрос № 21. Эконометрика мақсаты – :

факторлар санының көп болғандығы, әр қайсысының әсерiн, сонымен қатар модельденушi көрсеткiштерге жиынтық әсерiн анықтау арқылы моделдер құру.

экономикалық қатынастарға сандық өлшем беретін, ғылымның жылдам дамушы саласы.

құрылымдық-геометриялық ойлау және кеңістік модельдерін талдау, синтез жасай білу қабілеттерін дамыту.

өндірістің қоғамдық сұранысқа, нарық талаптарына сәйкес болуы үшін жағдай жасау, нарықты зерттеу.

пайда табу, еліміздің салық заңының ауқымыны кіреді.

Вопрос № 22. Стэрджес формуласын не үшін қолданады?

Кумулятивтік қисықты құру үшін

Интервалдық вариациалық қатар құру үшін

Орташа шаманы табу үшін

Медиананы табу үшін

График сызу үшін

Вопрос № 23. Қарапайым регрессия моделi у=15,6+2,7х. Регрессия коэффициентiнiң шамасын анықтаңыз:

15,6;

2,7;

2,7-ден 15,6-ға дейін.

Вопрос № 24. Медиана дегеніміз не?

жиілігі көп варианта мәні.

бақылаудың ранжирлеу қатарының ортасына жататын белгі мәні

функцоналдың немесе оның аргументінің ең аз ығысуы.

заттың сыну көрсеткішінің жарыктың толкын ұзындығының кемуімен арта түсуі.

гидромеханиканың сұйықтықтардың тепе-теңдігін және қимылсыз тұрған сұйыққа батырылған дененің әсер етуін зерттейтін бір бөлімі.

Вопрос № 25.

сызықсыз функционалдық

сызықтық функционалдық

тәртіпті функционалдық

тәртіпсіз функционалдық

қатарлы фукнционладық

Вопрос № 26. Координаттық кеңістікте, статистикалық байланысты графикалық нүктелермен көрсету?

Регрессия кеңістігі

корреляция кеңістігі

Медиана кеңістігі

Ревальвация кеңістігі

Рента кеңестігі

Вопрос № 27. Координаттық кеңістікте, статистикалық байланысты графикалық нүктелермен көрсету?

Регрессия кеңістігі

корреляция кеңістігі

Медиана кеңістігі

Ревальвация кеңістігі

Рента кеңестігі

Вопрос № 28. Үшкір шыңды үлестірім?

Вопрос № 29. Эконометрика дегеніміз не?

бұл баспалдақты фигура, оның негізі интервалдар, ал биіктігі сәйкесті жиелілік.

келтірілген және құрылымдық модель формаларының арасындағы сәйкестіліктің бүтіндігі.

бірнеше кезеңнің, қандай да бір көрсеткіш мәндерінің жиынтығы

экономикалық құбылыстар мен үдерістердің сандық жақтарын математикалық және статистикалық талдау құралдарымен зерделейтін ғылыми пән.

деп бақылаудың ранжирлеу қатарының ортасына жататын белгі мәнін атайды.

Вопрос № 30. Байланыс қатаң функционалдықты жоғалтқан жағдайда, зерттеленуші физикалық жүйе анықталған жағдайда ауыспайды, мүмкін жағдайдың біреуіне ауысады?

Функционалдық байланыс

Параллельді байланыс

Квадратты байланыс

Стохастиалық байланыс

Корреляциондық байланыс