Тестирование

Дисциплина: Эконометрика (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Зерттеуге тиісті біртекті объектілердің жиынтығы?

Жалпылама

Жалпыланған

Жалпы

Таңдама

Бастапқы

Вопрос № 2. Факторларды iрiктеудiң неше кезеңi бар?

2

4

5

дұрыс жауап жоқ

1 мен 3

Вопрос № 3. жиынтық жиелікпен жиынтық жиіліліктің қисығы?

Кумулятивтік қисық

Жиелілік қисық

Ренталық қисық

Асиметриялық қисық

Касталық қисық

Вопрос № 4. Байланыс қатаң функционалдықты жоғалтқан жағдайда, зерттеленуші физикалық жүйе анықталған жағдайда ауыспайды, мүмкін жағдайдың біреуіне ауысады?

Функционалдық байланыс

Параллельді байланыс

Квадратты байланыс

Стохастиалық байланыс

Корреляциондық байланыс

Вопрос № 5. 1933 жылдан Р.Фриштің редакциясының атынан келесі журнал шығарылды:

«Статистика»;

«Экономика и статистика»;

«Экономика»;

«Эконометрика»;

«Математическая статистика».

Вопрос № 6. Детерминация коэффициентi қалай белгiленедi?

Вопрос № 7. Байланыс қатаң функционалдықты жоғалтқан жағдайда, зерттеленуші физикалық жүйе анықталған жағдайда ауыспайды, мүмкін жағдайдың біреуіне ауысады?

Функционалдық байланыс

Параллельді байланыс

Квадратты байланыс

Стохастиалық байланыс

Корреляциондық байланыс

Вопрос № 8. орташа шыңды үлестірім?

Вопрос № 9.

икемдiлiк коэффициентi;

сызықты регрессия коэффициентi;

сызықты емес регрессия коэффициентi;

орташа икемдiлiк коэффициентi;

қос сызықты регрессия коэффициентi.

Вопрос № 10. Қандай ғалымның айтуынша, эконометрика ғылымның атауы метрия грек сөзіне негізделеді,сәйкесті ұқсастық бойынша – эконометрия?

А. Вайнштейн

Р. Шнайдер

С. Бертран

А. Миллер

Г. Геринг

Вопрос № 11. Экономикадағы сандық зерттеулерді оның ішінде ұлттық табысты есептеуде, сандармен деректерді жүйелі түрде зерттеуді нешінші қолданған?

XV ғ

XХ ғ

XVI ғ

XVII ғ

XVIIІ ғ

Вопрос № 12. Егер таңдама мына үлестiрiм қатары ретiнде берiлсе, онда регрессиялық байланыстың формасы қандай болады?

Вопрос № 13. Таңдамалы жиынтық қалай белгіленеді?

k

u

n

t

i

Вопрос № 14. Кеңістік деректерге төмендегілердің қайсысы мысал бола алады:

бір уақытқа өндіріс көлемі;

инфляция бойынша кварталсайынғы деректер;

соңғы жылғы ақша эмиссиясының деректері;

орташа жұмыс ақысының квартал сайынғы деректері;

дұрыс жауабы жоқ.

Вопрос № 15. Эконометрика қандай ғылымдармен байланысты?

Математика, экономикалық теория

Құқықтық теория, тарих

Әлеуметтану, саясаттану

Валеология, биология

Генетика, планометрия

Вопрос № 16. Қатарлық (немесе құрылымдық) орташаларға не жатады?

Мода мен модерн

Модерн мен медиана

мода мен медиана

модем мен модерн

медиана мен модем

Вопрос № 17. Таңдап алынған объектілер?

Жалпылама жиынтық

Жалпыланған жиынтық

Жалпы жиынтық

Таңдама жиынтық

Бастапқы жиынтық

Вопрос № 18. Координаттық кеңістікте, статистикалық байланысты графикалық нүктелермен көрсету?

Регрессия кеңістігі

корреляция кеңістігі

Медиана кеңістігі

Ревальвация кеңістігі

Рента кеңестігі

Вопрос № 19. Егер

0,1;

0,2;

4;

8;

0.

Вопрос № 20. Қандай ғалымның айтуы бойынша өзінің атауына сәйкес бұл пән эконометрика деп аталуы тиіс?

К. Маркс

А. Смит

И. Ньютон

Д. Хокс

Й. Шумпетер

Вопрос № 21. орташа арифметикалық, орташа квадраттық, орташа шамалар дәрежесі, орташа геометриялық қандай шамалардың түрлері?

Жоғарғы

Төменгі

Орташа

Жартылай

Толық

Вопрос № 22. Мәліметтер жіктелінеді:

Дискреттік және минималды

Шектелмеген және дискриминалды

Шекті және шектелмеген

Шекті және дискретсіз

Шексіз және дискретті

Вопрос № 23. Белгінің бақылаушы мәні?

варианта

вариация

варэнта

жиын

жиынтық

Вопрос № 24. Айнымалылардың байланыс формуласын таңдау қалай аталады?

регрессиялау

регрессия теңсіздігі

регрессия теңсіздігін айнымалау

регрессия теңсіздігін ерекшелендіру

дұрыс жауап жок

Вопрос № 25. Корреляция коэффициентi қалай белгiленедi?

Вопрос № 26. Қандай ғалымның айтуынша, эконометрика ғылымның атауы метрия грек сөзіне негізделеді,сәйкесті ұқсастық бойынша – эконометрия?

А. Вайнштейн

Р. Шнайдер

С. Бертран

А. Миллер

Г. Геринг

Вопрос № 27. Орташа шамалардың қасиеттері: Егер варианттарды бір санға жоғарылатса(немесе төмендетсе ) онда орташа арифметикалық...?

сонша есе жоғарылайды (немесе төмендейді).

Екі есе тоғарылайды

Екі есе төиендейді

Үш есе төмендейді

Дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 28. Вариациялық қатарларды графикалық суреттеудің келесі түрлері кең түрде қолданылады:

полигон, гистограмма

каста, фиктограмма

лакоста, одалық қисық

ларго, пиктограмма

гента, трента

Вопрос № 29. Қос корреляцияның сызықты коэффициентi қандай формула бойынша анықталады?

Вопрос № 30. жиынтық жиелікпен жиынтық жиіліліктің қисығы?

Кумулятивтік қисық

Жиелілік қисық

Ренталық қисық

Асиметриялық қисық

Касталық қисық