Тестирование

Дисциплина: Эконометрика (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Жаңа ғылымға – эконометрика деген атау берген норвегиялық ғалым?

Н. Говард

Р. Фриш

Л. Ган

О. Фауст

А. Дрейк

Вопрос № 2. Вариантаның анықтамасын беріңіздер:

белгінің орташа мағынасы;

белгінің байқалған мағынасы;

белгінің ең үлкен мағынасы;

белгінің ең кіші мағынасы;

белгінің көлемі.

Вопрос № 3. Жиілігі көп варианта мәні?

Мода

Ода

Квота

Зэта

Мота

Вопрос № 4. Аппроксимацияның орташа қатесі қалай анықталады?

орташа арифметикалық жай түрінде анықтайды

барлық жауап дұрыс

орташа арифметикалық түрінде анықтайды

дұрыс жауап жоқ

жай арифметикалық түрінде анықтайды

Вопрос № 5. Координаттық кеңістікте, статистикалық байланысты графикалық нүктелермен көрсету?

Регрессия кеңістігі

корреляция кеңістігі

Медиана кеңістігі

Ревальвация кеңістігі

Рента кеңестігі

Вопрос № 6. координат осі өзгергенде кумулятивтік қисық?

олива

остра

онигма

орла

огива

Вопрос № 7. Стэрджес формуласын не үшін қолданады?

Кумулятивтік қисықты құру үшін

Интервалдық вариациалық қатар құру үшін

Орташа шаманы табу үшін

Медиананы табу үшін

График сызу үшін

Вопрос № 8. Қос корреляцияның сызықты коэффициентi қандай формула бойынша анықталады?

Вопрос № 9. Қандай модельдерде тәуелді (түсіндірмелі) функция түрінде көрсетіледі?

Бір теңсіздікті регрессиондық модельдер

Екі теңсіздікті регрессиондық модельдер

Бірмезгілдік теңсіздік жүйесі

Екімезгілдік теңсіздік жүйесі

Үшмезгілдік теңсіздік жүйесі

Вопрос № 10. F–критерий көмегімен не анықталады?

Регрессия теңсіздігі

Регрессия теңсіздігінің нақты маңыздылығын бағалау

1 мен 2

Регрессия теңсіздігінің маңыздылығын бағалау

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 11. p факторлы жиынтығымен модель құрылса, онда ол үшiн қандай детерминация көрсеткiшi есептелiнедi?

Q

дұрыс жауап жоқ

R

P

Вопрос № 12. Өсім тәртібінде орналасқан вариант және олардың сәйкестілілігі?

Дискриминалды сметалық қатар

Дискринминалды вариациондық қатар

Дискретсіз вариацондық қатар

Дискретті сметалық қатар

Дискреттік вариациондық қатар

Вопрос № 13. Эконометрика сөзі қандай сөздердің қосындысы?

Экономика және метрия

экономика және метрика

экономика және метрио

экономика және метрик

экономика және метрикация

Вопрос № 14. Эконометрикалық қоғам және «эконометрика» журналы қашан пайда болды?

1991

1992

1993

1994

1995

Вопрос № 15. 1933 жылдан Р.Фриштің редакциясының атынан келесі журнал шығарылды:

«Статистика»;

«Экономика и статистика»;

«Экономика»;

«Эконометрика»;

«Математическая статистика».

Вопрос № 16. Қандай ғалымның айтуынша, эконометрика ғылымның атауы метрия грек сөзіне негізделеді,сәйкесті ұқсастық бойынша – эконометрия?

А. Вайнштейн

Р. Шнайдер

С. Бертран

А. Миллер

Г. Геринг

Вопрос № 17. Детерминация коэффициенті қалай есептеледі?

Вопрос № 18. Сызықтық емес регерссияның неше классы бар?

класстарға бөлінбейді

5

3

6

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 19. Ерекшелендiру мәселесi сұрақтардың неше шеңберiнен тұрады?

4

бөлінбейбі

дұрыс жауап жоқ

1

2

Вопрос № 20. Факторларды iрiктеу және регрессия теңдеуiнiң түрiн таңдау ненін шеңберi?

шеңберлі сұрақтарының

Ерекшелендiру мәселесi сұрақтарының

дұрыс жауап жоқ

1 мен 2

ерекшелендіру әдісі

Вопрос № 21. Егер

0,1;

0,2;

4;

8;

0.

Вопрос № 22. Зерттеуге тиісті біртекті объектілердің жиынтығы?

Жалпылама

Жалпыланған

Жалпы

Таңдама

Бастапқы

Вопрос № 23. 20 бақылау нәтижесiнде екi факторлы регрессия моделi

19;

2;

1;

17;

18.

Вопрос № 24. Эконометриканың нығаюына маңызды үлес қосқан француз физигі?

К. Жюгляр

П. Решар

Ж. Депортье

П. Де Баррас

М. Робеспьер

Вопрос № 25. Медиана дегеніміз не?

жиілігі көп варианта мәні.

бақылаудың ранжирлеу қатарының ортасына жататын белгі мәні

функцоналдың немесе оның аргументінің ең аз ығысуы.

заттың сыну көрсеткішінің жарыктың толкын ұзындығының кемуімен арта түсуі.

гидромеханиканың сұйықтықтардың тепе-теңдігін және қимылсыз тұрған сұйыққа батырылған дененің әсер етуін зерттейтін бір бөлімі.

Вопрос № 26. Ең алғашқы ғалымдар тобы – «Саяси арифметикалар» еңбегінде?

М. Дуглас, В. Лютер, Э. Уилсон

Д. Франклин, М. Уолтер, А. Рудольф

Ж. Ламарк, Г. Миллер, Ф. Байрон

Г. Хайдеман, А. Терри, М. Шелли

У.Петти , Г.Кинг, Ч.Давенант

Вопрос № 27. Эконометрика сөзі қандай сөздердің қосындысы?

Экономика және метрия

экономика және метрика

экономика және метрио

экономика және метрик

экономика және метрикация

Вопрос № 28. Көпшiлiк регрессия параметрлерiнiң теңдеуi қандай әдiспен бағаланады?

жай квадраттар

төмендетілген квадраттар

ең жоғарғы квадраттар

ең төменгi квадраттар

дұрыс жауап жоқ

Вопрос № 29. Бизнес-циклді орындау мақсатымен экономикалық уақыт қатарын зерттеумен алғаш рет айналысқан ғалымды атаңыз:

Жюгляр;

Бенини;

Госсет;

Фриш;

Фридман.

Вопрос № 30. Қандай ғалымның айтуы бойынша өзінің атауына сәйкес бұл пән эконометрика деп аталуы тиіс?

К. Маркс

А. Смит

И. Ньютон

Д. Хокс

Й. Шумпетер