Тестирование

Дисциплина: Макроэкономика (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Қолдағы жеке табыс - бұл:

жал ақы, рента және пайыздық төлемдер соммасы;

жеке табыс – индивидуалды салықтар;

жал ақы + пайыздық төлемдер – индивидуалды салықтар;

барлық экономикалық агенттермен жинаққа пайдаланатын кіріс;

индивидуалды салықтарды төлегеннен кейін экономикалық ресурстардың меншіктерімен алынған табыс;

Вопрос № 2. ЖІӨ есептелгенде оның құрамына электрқұралдарды өндіруінде пайдаланған мыс, бояу және басқа компоненттерінің құны қосылса онда бұл көрсеткіш:

нақты болады, өйткені әр компонент нарықтық құнға қосылды;

ұлғайтылып анықталады, өйткені бір компаненттің бағасы екі рет есептеледі;

төмен деп анықталады, өйткені бір компаненттің бағасы екі рет есептеледі;

қатесі, өйткені аталған факторлан алдын ала өндірушінің қорларының бөлігі болды;

амортизация көрсеткіші.

Вопрос № 3. Жалпы сұраныс қисығын оңға жылжыды егер:

бағалар деңгейі өссе;

ұй шаруашылық қарыздары өссе;

ұлттық валютаның айырбас курсы төмендесе;

бағалар деңгейінің төмендеуі болжамдалса;

барлық жауаптар дұрыс.

Вопрос № 4. Үлкейтiлген макроэкономикалық агенттеп төмендегi қайсысын атауға болады:

фирма;

мемлекет;

банктер;

үй шаруашылықтары;

шет елдер.

Вопрос № 5. 1. Егер қарастырылатын нарықтардың алғашқы нарықтары тепе-теңді жағдайда болса, онда қарастырылмаған соңғы нарықта тепе-теңді жағдайда болады – бұл макроэкономикалық тепе-теңдіктің ... үлгісі:

Дж. Кейнс;

Л. Вальрас;

К. Марск;

В. Леонтьев;

Тура айтуға болмайды

Вопрос № 6. Айналым үлгісінде төмендегі қай өзара байланыс тура және айрықша болып есептеледі:

экономикалық ресурстар нарығында тауарлар мен қызметтер өндіріс факторларына айырбасталады;

жалақы, рента және пайыздық төлемдер тауарлар мен қызметтер нарығында кіріске айырбасталады;

тауарлар мен қызметтер нарығында үй шаруашылықтардың шығындары фирмалардың кірістеріне айналады;

үй шаруашылықтардың кірістері экономикалық ресурстар нарығында фирмалардың кірістеріне айналады;

фирмалар экономикалық ресурстар нарығында өздерінің түсімдерін еңбекке, жер және капиталға айырбастайды.

Вопрос № 7. Макроэкономика зерттейтiн үлкейтiлген агенттер саны

3;

4;

5;

6;

тура айтуға болмайды.

Вопрос № 8. ... трансферттік төлем мысалы ретінде келтіруге болады

жал ақыны

пайданы;

рентаны

мемлекеттік сатып - алуларды;

жұмыссыздыққа төленетін төлемдерді

Вопрос № 9. «Айналымнан алынатын» мөлшер ұғымының құрамына не кіреді::

мемлекетепн тауарлар мен қызметтерге жұмсалған шығындар;

трансферттік төлемдер;

экспорт;

жинақтар;

инвестициялар.

Вопрос № 10. Салыстырмалы макроэкономикалық көрсеткiштерге төмендегi қайсылар жатады

ақша массасы;

салықтар;

экономикалық өсiмнiң темптерi;

ұлттық табыс;

жұмыссыздыққа төленетiн төлемдер.

Вопрос № 11. «Макроэкономика» категориясын ғылыми айналымға еңгізген ғалымды атаңыз:

И. Фишер

Дж. Кейнс;

П. Самуэльсон;

С. Кузнец;

А. Маршал.

Вопрос № 12. Абсолюттi макроэкономикалық көрсеткiштерге төмендегi қайсылар жатады

пайдадан төленетiн салық;

мемлекеттiк бюджеттiк дефициты;

пайыз ставкасы;

жұмыссыздық деңгейi;

инфляция темптерi.

Вопрос № 13. Төмендегі қай тепе-теңдік экономиканың төртсекторлы үлгісіне тән:

С + I + G+ Хn= С + S + Т+ Im;

(I- S) + (G-Т) = -Хn;

Y = С + S+ I+ G+ Хn;

Y = С + S+ I+ G- Хn+Т;

дұрыс жауап берілмеген.

Вопрос № 14. Әлеуметтік қамсыздандыру төлемдерді төлеу ... бөлігі болып есептеледі

мемлекеттік шығындар

тұтыну

трансферттер

таза экспорт;

жинақ

Вопрос № 15. Дефлятор - бұл:

базалық жылдың нақты ЖІӨ/ағымды жылдың нақты ЖІӨ;

ағымды жылдың номиналды ЖІӨ / ағымды жылдың нақты ЖІӨ;

базалық жылдың бағалары / ағымды жылдың бағаларына;

ағымды жылдың бағалары / базалық жылдың бағаларына.

Пааше индексы / Фишер индексына.

Вопрос № 16. Қайта айналым үлгісінде қолдағы кірісті есептеу үшін жалпыланған кіріс мөлшерінен (Y) ... алу керек:

таза салықтар және трансферттерді қосу;

салықтарды және трансферттерді қосу;

трансферттерді және салықтарды қосу;

трансферттерді және салықтарды;

берілген ақпараттар жауап беру үшін жеткіліксіз.

Вопрос № 17. Жабық экономикада мемлекеттік бюджет профициті неге тең:

салықтар + трансферттер - мемлекеттік шығындар;

салықтар - трансферттер - мемлекеттік шығындар;

салықтар + трансферттер + мемлекеттік шығындар; ки;

жабық экономикада мемлекеттік бюджет профициті болмайды;

дұрыс жауап берілмеген.

Вопрос № 18. ЖІӨ ЖҰӨ арасындағы айырмашылық неде:

аралық тауарлардың құнында;

қайта сатылатын өнімдердің құнында;

трансферттік төлемдерде;

факторлы және функционалды табыстардың соммасында;

факторлы табыстардың сальдосында.

Вопрос № 19. Екі секторлы үлгідегі айналым нені көрсетеді:

үй шаруашылықтар мен фирмалар арасындағы кіріс ағымын;

фирмалармен мемлекет арасындағы кіріс ағымын;

үй шаруашылықтар, мемлекет, фирмалар арасындағы кіріс ағымын;

үй шаруашылықтар мен мемлекет арасындағы кіріс ағымын;

аталған үлгі макроэкономике жоқ.

Вопрос № 20. Байлық эффекті бойынша бағалар деңгейінің өсуі ... келтіреді, яғни жалпыланған сұраныс қисығы теріс байланыста болады:

ақша құндылығын көтереді және тұтынушылық шығындар өсуіне;

ақша құндылығын төмендетіп және тұтынушылық шығындар төмендеуіне;

халықтағы қолма-қол ақшалардың қорларын төмендетеді, олар ақшаларын банктердегі депозиттық шоттарға салып банктік несиелер көлемінің өсуіне әсер етеді, сонымен бірге пайыз ставкасы төмендеп, инвестициондық шығындардың өсуіне;

халықтағы қолма-қол ақшалардың қорларын ұлғайтып, олар банктік депозиттық шоттарға ақшаларын қайта алып банктік несиелер көлемінің төмендеуіне әсер етеді, сонымен бірге пайыз ставкасы өсіп, инвестициондық шығындардың төмендеуіне;

әсер етпейді.

Вопрос № 21. … ағын көрсеткiшi болып есептелмейдi.

қолдағы кiрiс;

ақша ұсынысы;

салықтар;

пайда;

шығындар.

Вопрос № 22. ҰШЖ класстауы бойынша өндірістік емес материалды активтері тобына төмендегілердің қайсысы жатады:

жер, табиғы байлықтар;

лицензиялар, патенттер, авторлық құқықтар;

ғимараттар, өндірісте пайдаланатын құрылыс объектілері;

жаңа ақша реформа нәтижесінде айналымға еңгізілген жаңа ақшалар;

депозиттер, қолма-қол ақша, займдер, несиелер.

Вопрос № 23. Елдің экономикалық қауыпсыздігін сипаттайтын көрсеткішті атаңыз:

ЖІӨ; ЖҰӨ; ТҰТ;

негізгі капиталдың қызмет етуінің мерзімі, ғылыми – техникалық, мемлекеттік бюджеттің тапшылық деңгейі;

саладағы капиталды жинақтау нормасы, салалық пайда нормасы, экономикалық өсім темптері;

ЖІӨ құрамындағы елдің сыртқы мемлекеттің қарыздың үлесі, елдің алтын-валюталық қорларының жағдайы, ішкі тұтынудағы импорттың үлесі, тапшылықты өтеуіндегі сыртқы заимдардың үлесі;

тура айтуға болмады.

Вопрос № 24. Егер ..., онда мемлекет қаржы нарығында несие берушi болып есептеледi.

жалпыланған кіріс мөлшері жалпыланған өнім мөлшерінен артық болса;

ағындар инъекциялардан артық болса;

мемлекет әр қашанда қарыздар болады;

мемлекет әр қашанда несие беруші болады;

дұрыс жауап берілмеген.

Вопрос № 25. ... ЖҰӨ көлемінде есептеліп, ЖІӨ көлемінде есептелмейді

қолда боған көлікті сатып алу

жеке меншік фирмалардың пайыздық төлемдері;

ел азаматтерымен шетелдік фирманың акциялары бойынша алынған дивиденттер

осы елде орналасқан шетелдік фирмамен алынған табыс;

осы елде орналасқан шетелдік фирмамен өндірілген көліктің құны

Вопрос № 26. ... факторлық табыс деп атауға болмайды:

рента;

кәсіпкерлік табыс;

трансферттер;

жал ақы;

проценттер.

Вопрос № 27. C+G+I+XN = ...:

қайта бөлу арқылы есептелген ЖҰӨ

кірістер соммасы бойынша есептелген ЖҰӨ көлемі

шығындар соммасы бойынша есептелген ЖҰӨ көлемі

таза ұлттық өнім

кірістер соммасы бойынша есептелген таза ұлттық өнім

Вопрос № 28. ҰШЖ Ұлттық табыс неге тең:

жұмыскерлермен алынған долларлардың жалпыланған санына;

өндірушілермен алынған пайданың жалпыланған мөлшеріне;

капитал меншіктерімен алынған пайыздық төлемдердің жалпыланған мөлшеріне;

барлық ұй шаруашылықтарымен алынған кіріске;

ҰШЖ аталған көрсеткіш жоқ.

Вопрос № 29. Төмендегі қай тепе-теңдік экономиканың үшсекторлы үлгісі үшін қателі болып есептеледі:

S-I = G - Т;

S + G = I + Т;

S+ Т= G + I,

S = (G- Т) + I;

аталған үлгі макроэкономике жоқ.

Вопрос № 30. Мұздатқыштарды өндіретін зауыт мыс зауытынан мысты 300 долларға сатып алды, ол мысты мұздатқыштарды өндіруінде пайдаланды. Зауыт мұздатқышты диллерге 1200 долларға сатты, диллер мұздатқышты жанұяға 1400 долларға сатты. Ол жанұя мұздатқышты қайта 1500 долларға сатты. Аталған жағдайда ЖІӨ қаншаға өсті:

800 дол.;

1200 дол.;

1400 дол.;

1500 дол.;

2900 дол.