Тестирование

Дисциплина: Макроэкономика (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Төмендегі нарықтардың қайсы жетілген бәсеке нарығы деп аталмауы мүмкін:

бағалы қағаздар нарығы;

бидай;

еңбек;

мемлекеттік облигациялар;

компьютерлер.

Вопрос № 2. Инвестициялық шығындарға не әсер етеді:

Пайыз ставкасының деңгейі;

кәсіпкерлердің оптимистикалық және пессимистикалық күтімдері;

технологиялардағы өзгерістер;

өндірістік құрал-жабықтадың пайдалану дәрежесі;

дұрыс жауап берілмеген

Вопрос № 3. Төмендегі қай тепе-теңдік экономиканың төртсекторлы үлгісіне тән:

С + I + G+ Хn= С + S + Т+ Im;

(I- S) + (G-Т) = -Хn;

Y = С + S+ I+ G+ Хn;

Y = С + S+ I+ G- Хn+Т;

дұрыс жауап берілмеген.

Вопрос № 4. Макроэкономика пәнінің қалаушысы болып кім есептеледі?

ДЖ. Кейнс;

А. Маршалл.

А. Смит

К. Макконнелл

И. Фишер

Вопрос № 5. Қайта айналым үлгісінде қолдағы кірісті есептеу үшін жалпыланған кіріс мөлшерінен (Y) ... алу керек:

таза салықтар және трансферттерді қосу;

салықтарды және трансферттерді қосу;

трансферттерді және салықтарды қосу;

трансферттерді және салықтарды;

берілген ақпараттар жауап беру үшін жеткіліксіз.

Вопрос № 6. Төмендегі қай тұжырымдама классикалық мектептің үлгісіне сәйкес емес:

жал ақы және бағалар абсолютті икемді;

экономикада ақша бейтарапты;

ұсыныс адекватты сұранысты тудырады;

барлық нарықтарда жетілген бәсеке кездеседі;

барлық жауаптар классикалық үлгіге сай.

Вопрос № 7. «Кәсiпкерлiк қабылеттiлiк» факторынан алынатын табыс ... деп аталады:

зейнет ақы;

пайыздық табыс;

рента;

жал ақы;

пайда.

Вопрос № 8. Жалпы сұраныстың қисығының теріс бағыты қай эффектпен түсіндіріледі:

табыстар;

нақты ақшалай қорлар;

алмастыру;

масштаб;

құлып.

Вопрос № 9. Егер ..., онда экономикадағы жалпы шығындар жалпы кіріске тең болмайды

жалпы жинақтар жалпы жалпы инвестициялардан артық болса

таза экспорт теріс мөлшер болса

мемлекеттік бюджеттің дефициты болса

таза инвестициялар теріс мөлшер болса;

дұрыс жауап юерілмеген, өйткені шығындар әр қашанда жалпы кіріске тең болады

Вопрос № 10. Қайта айналым үлгісіне сәйкес жалпыланған өнім неге тең болады:

Y =C+I+G+Ex;

Y = C+I+G+Xn;

Y= C+S+T+Im;

Y= C+I+S+G+Xn;

берілген ақпараттар жауап беру үшін жеткіліксіз.

Вопрос № 11. Жер факторымен алынатын табыс… деп аталады.

пайыздық ставка;

жер бағасы;

пайда;

рента;

кәсiпкерлiк кiрiс.

Вопрос № 12. Төмендегi қай мақылдау қателi?

ex post талдауы жаңа макроэкономиалық концепцияларын жетiлдiруiне пайдаланады;

макроэкономика бұл ex ante талдауы;

ex post талдауының мақсаты макроэкономикалық процесстердiң себептi – сандылық байланыстармен заңдылықтарды зерттеу;

ex ante талдауы – экономикалық процесстердiң үлгiлi болжауы;

макроэкономикада ex ante және ex post талдаудары тайдаланады.

Вопрос № 13. Егер осы жылы ұй шаруашылықтарымен ағымды тұтынуына 130млрд. дол., ұзақ мерзімді пайдалану тауарларын сатып алуына– 85млрд. дол., бағалы қағаздарды сатып алуына— 5 млрд дол., қызметтерге - 20 млрд дол., тұрғын ұйлерге— 150 млрд дол. жұмсалса, онда жалпы тұтынушылық шығындар неге тең:

390 млрд дол.;

385 млрд дол.;

240 млрд дол.;

235 млрд дол.;

215 млрд дол.

Вопрос № 14. ... макроэкономикалық нарық деп төмендегi қайсысын атауға болмайды:

ақша нарығы;

еңбек нарығы;

валюта нарығы;

әлемдiк алтын нарығы;

қаржы нарығы.

Вопрос № 15. Төмендегі қай келісім-шарт Ұлттық шоттар жүйесі бойынша инвестиция деп көрсетіледі:

азамат мемлекеттік облигацияларды сатып алады;

азамат өіне жаңа ұй салады;

коллекционер Рафаэльдің сүретін сатып алады;

жан ұй жаңа салынған коттеджді сатып алады;

азамат қолындағы бағалы қағаздарды сатады.

Вопрос № 16. Төмендегi тауарлардың қайсысы ЖҰӨ есептеу кезiнде ескерiледi:

көршiсiнен сатып алынған автомобиль

дүкенде сатып алынған автоқалам.

өзiнiң бау-бақшасында өсiрiлген жемiс-жидектер.

мұрагерлiкке қалған мүлiк.

жолдан табылған алтын сырға.

Вопрос № 17. Капитал ағыны – ол елге түсетiн

импорттық тауарлар;

осы елде өндiрiлетiн және басқа елдерге сатылатын тауарлардың ақысы;

шетелдiк қаржы активтерi;

отандық жеке фирмаларымен, мемлекетпен шығарылған және шет елдерге сатылған қаржы активтерiнiң (акциялар мен облигациялардың); ақысы

осы елде сатылған шетелдiк қаржы активтерiнiң ақысы.

Вопрос № 18. ҰШЖ класстауы бойынша өндірістік материалды активтері тобына төмендегілердің қайсысы жатады:

жер, табиғы байлықтар;

лицензиялар, патенттер, авторлық құқықтар;

ғимараттар, өндірісте пайдаланатын құрылыс объектілері;

жаңа ақша реформа нәтижесінде айналымға еңгізілген жаңа ақшалар;

депозиттер, қолма-қол ақша, займдер, несиелер.

Вопрос № 19. Микроэкономикаға қарағанда макроэкономика ... талдамайды

экономика дамуының ұзақ мерзiмдi тенденцияларын;

экономикалық қысқа мерзiмдi ауытқыларын;

әр түрлi тауарлар нарығындағы өндiрушiлермен тұтынушылардың мiнез - құлығын;

бағалы қағаз нарығындағы ұсыныс пен сұраныстардың қалыптасуының заңдылықтарын;

мемлекеттiң монетарлы саясатын.

Вопрос № 20. Егер жанама салықтар төмендесе, онда ЖҰӨ және ...арасындағы айырмашылық азаяды:

таза ұлттық өнім;

ұлттық табыс;

жеке табыс;

қолдағы кіріс;

барлық жауаптар дұрыс.

Вопрос № 21. Ұлттық табыс — бұл:

ұй шаруашылықтарымен тұтыну мен жинақтауға бағытталған ұй шаруашылықтарының жылдық жалпыланған кіріс;

жыл бойы елде алынған жалпыланған кіріс;

барлық экономикалық агенттерінің кірістерінің соммасы;

ЖҰӨ - амортизация;

ТҰӨ - бизнеске салынатын жанама салықтар көлемі.

Вопрос № 22. Экономиканың үшсекторлы үлгісінде үй шаруашылықтардың жинақтары ... тең болуы тиісті:

инвестицияларға;

+ инвестициялар тең болады мемлекеттік шығындар + таза салықтар;

+ таза салықтар тең болады инвестициялар + мемлекеттік шығындар;

+ мемлекеттік шығындар тең болады инвестициялар + таза салықтар;

аталған үлгі макроэкономике жоқ.

Вопрос № 23. ЖІӨ дефляторы - бұл:

Ласпейрес индексы;

Пааше индексы;

Ласпейрес шығару көлемінің индексы;

Пааше шығару көлемінің индексы;

Фишер индексы.

Вопрос № 24. Таза экономикалық әлқуаттық көрсеткішін ұсынған қай экономист:

Дж.М. Кейнс;

Дж. Тобин және У. Нордхауз;

Р. Фриш;

С. Кузнец;

Ф. Модельяни және У. Андо.

Вопрос № 25. Бір елдің ақша бірлестігі басқа елдердің ақша бірлестіктері арқылы анықталады – бұл

пайыз ставкасы

валюталық курс

Доу –Джонс индесы

Джени коэффициенті

өтімділік коэффициенті

Вопрос № 26. ... Ұлттық кірістің айрықша үлесі болып есептеледі:

корпорациялар пайдасы;

жал және төлем ақы;

меншіктердің табыстары;

пайыздық төлемдер;

арендалық төлемдер.

Вопрос № 27. Макроэкономикалық үлгiде … эндогендi өзгершек болып есептеледi.

тауарлар мен қызметтердi мемлекетпен сатып алу;

сауда балансының тапшылығы;

ақша ұсынысы;

салық ставканың мөлшерi;

жеке азаматтың табыстары.

Вопрос № 28. Жалпы сұраныс қисығы нені көрсетеді:

Егер баға деңгейі өссе, онда жалпы шығындар мөлшері азаяды

Егер баға деңгейі төмендесе, онда шығарылған өнімнің фактілі көлемі төмендиді

Әр бағалар деңгейінде фактіліқ шығыстың әр түрлі тепе – тендік деңгейі анықталады:

Егер баға деңгейі өссе, онда шығарылған өнімнің фактілі көлемі өседі

Жинақ және өндірілген ЖҰӨ көлемі арасындағы байланысты

Вопрос № 29. Ұлттық табыс – бұл:

ЖҰӨ - амортизация;

таза ұлттық табыс – жанама салықтар;

жеке табыстар + трансферттік төлемдер;

жеке табыстар – жеке салықтар;

тауарлар мен қызметтердің белгілі бір саны.

Вопрос № 30. Егер Орталық банк ақша ұсыныс азайтса, онда:

жалпы сұраныстың қисығы оңға жылжыды;

жалпы сұраныстың қисығы солға жылжыды;

жалпы ұсыныстың қисығы оңға жылжыды;

жалпы ұсыныстың қисығы солға жылжыды;

жалпы ұсыныстың және жалпы сұраныстың солға жылжыды.