Тестирование

Дисциплина: Химия (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Ертіндінің бір килограмм массасында еріген заттың зат мөлшерін сипаттайтын шама:

молялдық концентрация;

молярлық концентрация;

проценттік концентрация;

нормальдық концентрация;

титр.

Вопрос № 2. Ерiтiндiнiң процентiк концентрациясын есептеңiз, егер 285 мл суда 15 г KOH ерiтiлген болса:

8 %;

9 %;

6 %;

7 %;

5 %.

Вопрос № 3. Энтропияның стандартты шамасының

кДж/моль;

ккал ;

кДж ;

дж/моль·К;

ккал/моль;

Вопрос № 4. Мына берiлген заттардың

2;

3;

1;

4;

5.

Вопрос № 5. Электролит ертіндісінің осмостық қысымын анықтайтын Вант-Гофф формуласын көрсетіңіз:

Р = СRТ

Р = iСRТ

Р = СR

Р = iRТ

Р = iСТ

Вопрос № 6. Қозған жағдайда кремний

1;

2;

3;

4;

5.

Вопрос № 7. Хлор (І) оксидіне сәйкес қышқылды көрсет:

HCl

HClO

Вопрос № 8. Мына теңдеудің сол жағындағы стехиометриялық коэффициенттер қосындысын анықта:

4

3

5

7

2

Вопрос № 9.

sp;

Вопрос № 10. Ерiтiндiнiң процентiк концентрациясын есептеңiз, егер 184 мл суда 16 г KOH ерiтiлген болса:

8 %;

9 %;

6 %;

7 %;

5 %.

Вопрос № 11. 12% NaCI ерiтiндiсiн дайындау үшiн 10% ерiтiндiнiң 240 граммына 20% ерiтiндiнiң қандай массасын қосу керек?

20

60

10

40

30

Вопрос № 12. Натрий сульфатының молярлық массасын есептеңiз:

134 г/моль;

142 г/моль;

126 г/моль;

148 г/моль;

130 г/моль.

Вопрос № 13. Орбитальдардың электрондармен толтырылу ретiн көрсет:

Вопрос № 14. Күміс атомының ядросындағы протондар мен нейтрондар саны:

108;

474

614

94;

56.

Вопрос № 15. Мына комплексті тұздың

2+

4+

5+

1+

0

Вопрос № 16. Мына қайтымды жүйенің

қысым жоғарлатылса;

қысым төмендетілсе;

температура төмендетілсе;

Вопрос № 17. Қай атомдық орбитальдың энергиясы ең жоғары болады?

4p;

4s;

3d;

5f;

1s.

Вопрос № 18. Мына комплексті тұздың

6

2

3

4

5

Вопрос № 19. Иондарға диссоциацияланбайтын заттар:

NaOH, KOH.

Вопрос № 20. Оттектің эквивалентін көрсет:

16

8

2

32

4

Вопрос № 21. Мына реакцияның:

Вопрос № 22. Қай қатарда тек амфотерлі гидроксидтер жазылған ?

NaOH, AgOH, AuOH;

Вопрос № 23.

бейтарап;

сілтілік;

рН > 7;

рН < 7;

әлсіз сілтілік.

Вопрос № 24. Калий хлоридінің эквиваленттік массасы тең:

39,0 ;

35,5;

57,5;

74,5;

71.

Вопрос № 25. Тұздар гидролизге толығымен түседі, егер гидролиз нәтижесінде:

әлсіз қышқыл мен әлсіз негіз қатарлас түзілсе;

көп негізді әлсіз қышқыл мен әлсіз негіз қатарлас түзілсе;

әлсіз қышқыл мен көп қышқылды әлсіз негіз қатарлас түзілсе;

ұшқыш әлсіз қышқыл мен суда нашар еритін негіз қатарлас түзілсе;

әлсіз ұшқыш қышқыл мен әлсіз ұшқыш негіз қатарлас түзілсе.

Вопрос № 26. Мына теңдеудің оң жағындағы стехиометриялық коэффициенттер қосындысын анықта:

7

9

3

5

6

Вопрос № 27. Магний хлоридi гидролизге түседi:

катион бойынша;

анион бойынша;

катион бойынша да, анион бойынша да;

гидролизге түспейдi;

гидролизге толық түседi.

Вопрос № 28. Реттiк номерi 21 болатын элементтiң атомында қанша р- электрондар бар?

12;

8;

10;

15;

6.

Вопрос № 29. Әлсіз электролитті көрсет:

HCl;

HBr;

Вопрос № 30. Кез-келген элемент атомының басқа элемент атомымен химиялық байланыс түзу қабілетінің көрсеткіші:

валенттік;

реттік номер;

ядра заряды;

масса;

концентрация.