Тестирование

Дисциплина: Химия (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Кез-келген элемент атомының басқа элемент атомымен химиялық байланыс түзу қабілетінің көрсеткіші:

валенттік;

реттік номер;

ядра заряды;

масса;

концентрация.

Вопрос № 2. Негіздермен әрекеттесетін заттар қатарын көрсет:

Вопрос № 3. 300 г суда 42,6 г натрийдiң сульфаты

0,76 М;

0,98 М;

0,25 М;

0,46 М;

0,79 М.

Вопрос № 4. Жылу энергиясын бөлiп жүретiн реакция:

экзотермиялық.

эндотермиялық.

каталитикалық.

қайтымды.

өздiгiнен жүретiн реакция.

Вопрос № 5. Мына реакцияға түскен натрий карбонатының эквивалентін есепте:

26;

35;

53;

74;

106

Вопрос № 6. Атомның молекула құрамында химиялық байланыстың электрон бұлтын өзіне тарту қабілетін сипаттайтын шама:

иондалу энергиясы;

диссоциация энергиясы;

электртерістік;

ядро заряды;

химиялық байланыс энергиясы.

Вопрос № 7. Фосфор қышқылының эквивалентік массасын есепте:

36,45;

98,03;

32,66;

49,03;

30,60.

Вопрос № 8. Мына берiлген заттардың

5;

2;

4;

1;

3.

Вопрос № 9. Мына реакциядағы

5

6

7

8

1

Вопрос № 10. Қай атомдық орбитальдың энергиясы ең жоғары болады?

4p;

4s;

3d;

5f;

1s.

Вопрос № 11. Байланыстың полярлығы сипатталады:

ортақ электрон жұптарымен;

бос электрондар санымен;

ядро зарядының шамасымен;

элементтердің электртерістіктерінің айырмашылығымен;

кванттық санмен.

Вопрос № 12. Калий гидроксидінің 9% ерiтiндiсiнiң 400 граммына 3% ерiтiндiсiнiң 200 граммын қосқанда алынған ертiндiнiң проценттiк концентрациясын есептенiз

6 %;

8 %;

7 %;

9 %;

5 %.

Вопрос № 13. Күшті қышқыл мен әлсіз негіздің тұзын көрсет:

KCN;

NaCl;

KCl.

Вопрос № 14. Мына теңдеудің оң жағындағы стехиометриялық коэффициенттер қосындысын анықта:

5

2

4

8

0

Вопрос № 15. Қай реакция нәтижесінде цинк гидроксиді түзіледі ?

Вопрос № 16. Сутек бойынша тығыздығы 17-ге тең газды көрсетіңіз.

NО;

СО.

Вопрос № 17. Хлорлы сутек молекуласында химиялық байланыс түзуге неше электрон қатысады

2;

4;

6;

8;

18.

Вопрос № 18. Тотығу-тотықсыздану реакциясының өздігінен жүру бағытын көрсетіңіз:

тотықтырғыш күшті болса оң бағытта жүреді;

тотықсыздандырғыштың күшті болса сол бағытта жүреді;

тотығу-тотықсыздану реакциясының электр қозғағыш күшінің оң сан болу бағытында;

тотығу-тотықсыздану реакциясының электр қозғағыш күшінің теріс сан болу бағытында;

тотығу-тотықсыздану реакциясының электр қозғағыш күшінің нольге тең болу бағытында .

Вопрос № 19. Қай заттың кристалдық торы атомдық кристалдық тор ?

ас тұзы;

сахароза;

алмаз;

йод;

су.

Вопрос № 20. Қандай молекулада байланыс коваленттi полярсыз?

HCl;

LiF;

Вопрос № 21. Гидролизге түсетiн қай тұздың судағы ерiтiндiсiнiң сутектiк көрсеткiшi рН > 7 болады ?

Вопрос № 22. Балқу температуралары төмен заттарға химиялық байланыстың қандай түрiмен байланысқан заттар жатады ?

иондық.

ковалентті полюсты.

коваленттi полюссіз.

сутектiк.

донорлы-акцепторлы.

Вопрос № 23. Ертіндінің бір килограмм массасында еріген заттың зат мөлшерін сипаттайтын шама:

молялдық концентрация;

молярлық концентрация;

проценттік концентрация;

нормальдық концентрация;

титр.

Вопрос № 24. 138 г суда 12 г тұз ерітілген. Еріген заттың массалық үлесін есепте:

80%;

10%;

5%;

8%;

1%.

Вопрос № 25. Натрий силикатының судағы ерiтiндiсiнiң реакциясы:

Бейтарап

pH =2

сiлтiлiк

Әлсiз қышқылдық

Күштi қышқылдық

Вопрос № 26. Ерiтiндiнiң сутектiк көрсеткiшi он төртке тең (рН=14) Ерiтiндiнiң реакциясы.

әлсiз қышқылдық;

күштi қышқылдық;

бейтарап;

әлсiз сiлтiлiк;

күштi сiлтiлiк.

Вопрос № 27. Реттiк номерi 21 болатын элементтiң атомында қанша р- электрондар бар?

12;

8;

10;

15;

6.

Вопрос № 28. Мына берiлген заттардың

2;

3;

1;

4;

5.

Вопрос № 29. Мына комплексті тұздың

1

2

3

4

5

Вопрос № 30. Мына комплексті тұздың

5-

4-

3-

1-

2-