Тестирование

Дисциплина: Химия (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Фосфор атомындағы протондар мен нейтрондар саны:

35,30;

30,35;

15,16;

30,25;

25,40.

Вопрос № 2. Мына реакцияға түскен темір гидроксидінің эквивалентін есепте:

35,67;

53,45;

98,00;

107,00;

56,00.

Вопрос № 3. Судағы ерітіндісінде қышқылдарша да, негіздерше де диссоциациялана алатын затты көрсетіңіз:

HCl;

HF;

KOH.

Вопрос № 4. Стандартты жағдайда мына реакция:

-129,91; иә;

+129,91; жоқ;

- 998,64; жоқ;

+ 998,64; иә;

-1711,59; иә.

Вопрос № 5. Мына берiлген заттардың

5;

4;

3;

2;

1.

Вопрос № 6. Әлсіз электролитті көрсет:

HCN

Вопрос № 7. NaOH-мен әрекеттесетін затты көрсет:

KOH

HCl

Вопрос № 8. 2М

1

2

5

3

0,3

Вопрос № 9. Күкірт қышқылының эквивалентін есепте:

32;

18;

49;

16;

36.

Вопрос № 10. Мына реакцияның

3;

27;

81;

105;

120.

Вопрос № 11. Реттiк номерi 21 болатын элементтiң атомында қанша р- электрондар бар?

12;

8;

10;

15;

6.

Вопрос № 12. Қай қатарда орналасқан иондар мен молекулалар комплекстi қосылыстарда лиганда бола алады?

Вопрос № 13. Мына комплексті тұздың

2+

4+

5+

1+

0

Вопрос № 14. Бір газдың молярлық массасының екінші газдың молярлық массасына қатынасы аталады:

салыстырмалы молекулярлық масса;

молярлық көлем;

салыстырмалы көлем;

тығыздық;

салыстырмалы тығыздық.

Вопрос № 15. Бірдей жағдайда әртүрлі газдардың тең көлемдеріндегі молекулалар саны бірдей. Бұл қандай заң ?

масса сақталу;

Авогадро;

энергия сақталу;

периодтық;

эквиваленттер.

Вопрос № 16. Азот қышқылының молярлық концентрациясын есептеңiз, егер 1 л ерiтiндi құрамында 6,3 г

0,1

0,5

2

50

10

Вопрос № 17. Электронды қосып алу қабілеті ең жоғары элемент:

натрий;

алюминий;

фтор;

ванадий;

хлор.

Вопрос № 18. Гидролизге түсетiн қай тұздың ерiтiндiсiнде лакмус қағазы көгередi?

Вопрос № 19. 8% алюминий нитратының 350 г ерiтiндiсiне 50 г су қосылғаннан кейiнгi ерiтiндiдегi алюминий нитратының массалық үлесiн есептеңiз:

8 %;

5 %;

6 %;

7 %;

9 %.

Вопрос № 20. Мына теңдеудің сол жағындағы стехиометриялық коэффициенттер қосындысын анықта:

4

3

5

7

2

Вопрос № 21. Мына теңдеудің оң жағындағы стехиометриялық коэффициенттер қосындысын анықта:

7

9

3

5

6

Вопрос № 22. Орбитальдардың электрондармен толтырылу ретiн көрсет:

Вопрос № 23. Кадмий атомының ядросындағы нейтрондар саны:

65;

48;

35;

64;

25.

Вопрос № 24. Күшті электролиттерге жатады:

Вопрос № 25. 15% NaCI ерiтiндiсiн дайындау үшiн 60 г 20 % NaCI ерiтiндiсiне неше грамм 10 % NaCI ерiтiндiсiн қосу керек?

50

51

45

60

33

Вопрос № 26. Қай заттың кристалдық торы атомдық кристалдық тор ?

ас тұзы;

сахароза;

алмаз;

йод;

су.

Вопрос № 27. Заттар бір-бірімен эквиваленттеріне пропорционал массалық бөліктерімен әрекеттеседі. Бұл заң:

масса сақталу заңы;

Авогадро заңы;

энергия сақталу заңы;

периодтық заң;

эквиваленттер заңы.

Вопрос № 28. Қай теңдеу негіздік тұздың түзілуіне сәйкес келеді ?

Вопрос № 29. Балқу температуралары өте жоғары заттарға химиялық байланыстың қандай түрiмен байланысқан заттар жатады ?

иондық.

коваленттi полюсты.

коваленттiк полюссіз.

сутектiк.

донорлы- акцепторлы.

Вопрос № 30. Күкіртті ангидридтегі

8;

5;

16;

32;

64.