Тестирование

Дисциплина: Химия (каз)

Уважаемые студенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что процесс тестирования по дисциплине ограничивается временным интервалом - 20 минут. По истечении указанного времени тестирование завершается автоматически, аналогично нажатию кнопки "Завершить тестирование". Контролировать оставшееся время Вы можете в строке состояния интернет-обозревателя.

Вопрос № 1. Атомдық радиусы ең үлкен элементке қай электрондық формула сәйкес келедi?

Вопрос № 2. Мына реакция:

+ 91,44; жүрмейді;

- 91,44; жүреді;

-186,42; жүреді;

- 91,44; жүрмейді;

+186,42; жүрмейді.

Вопрос № 3. Оттегi бойынша тығыздығы 2,219 болатын газдың молярлық массасын анықта:

17 г/моль;

71 г/моль;

68 г/моль;

44 г/моль;

65 г/моль.

Вопрос № 4. Зат молекуласының көміртек атомының массасының 1/12 бөлігімен салыстырғандағы массасы аталады:

Авогадро саны;

атомдық масса;

массалық үлес;

салыстырмалы молекулярлық масса;

молекуланың абсолют массасы.

Вопрос № 5. Бiр газдың 8 г қалыпты жағдайда 5,6 л көлем алады. Осы газдың молярлық массасын есептеңiз.

8 г/моль;

16 г/моль;

24 г/моль;

32 г/моль;

36 г/моль.

Вопрос № 6. Ертіндінің бір литр көлемінде еріген заттың зат мөлшерін сипаттайтын шама:

молялдық концентрация;

молярлық концентрация;

проценттік концентрация;

нормальдық концентрация;

титр.

Вопрос № 7. Натрий сульфатының молярлық массасын есептеңiз:

134 г/моль;

142 г/моль;

126 г/моль;

148 г/моль;

130 г/моль.

Вопрос № 8. Қышқыл тұздардың диссоциациялануы нәтижесінде түзіледі:

сутек катионы + қышқыл қалдығының анионы;

сутек катионы;

металл катионы + қышқыл анион;

қышқыл қалдығының анионы;

металл катионы.

Вопрос № 9. 200 мл 2М ерiтiндi дайындау үшiн неше грамм ас содасын

33,6

20

15,3

45,1

0,23

Вопрос № 10. Байланыстың полярлығы сипатталады:

ортақ электрон жұптарымен;

бос электрондар санымен;

ядро зарядының шамасымен;

элементтердің электртерістіктерінің айырмашылығымен;

кванттық санмен.

Вопрос № 11. Гидролизге түсетiн қай тұздың судағы ерiтiндiсiнiң сутектiк көрсеткiшi рН < 7 болады ?

Вопрос № 12. Мына реакцияда тотықтырғыштың эквиваленттiк массасы тең болады:

21

33

44

55

66

Вопрос № 13. Қай реакция нәтижесінде көмір қышқылы түзіледі ?

Вопрос № 14. Қай қатарда оксидтердің негіздік қасиеттері артады ?

Вопрос № 15. Мына комплексті тұздың

2+

4+

5+

1+

0

Вопрос № 16. Мына берiлген заттардың

5;

2;

4;

1;

3.

Вопрос № 17.

бейтарап;

сілтілік;

рН > 7;

рН < 7;

әлсіз сілтілік.

Вопрос № 18. Судың иондық көбейтiндiсi Кн2о стандартты жағдайда тең болады;

Вопрос № 19. Мына процеске:

1

2

3

4

8

Вопрос № 20. Бейтараптану реакциясын көрсет:

Вопрос № 21. Тепе-теңдік константасы мына өрнекпен:

Вопрос № 22. Ерiтiндiнiң сутектiк көрсеткiшi жетiге тең (рН=7). Ерiтiндiнiң реакциясы:

бейтарап;

қышқылдық;

әлсiз қышқылдық;

сiлтiлiк;

әлсiз сiлтiлiк.

Вопрос № 23. Электронды қосып алу қабілеті ең төмен элементтер:

хлор, фтор;

натрий, калий;

цезий, франций;

сутек, фосфор;

көміртек, кремний.

Вопрос № 24. Хром гидроксидінің амфотерлігін дәлелдеу үшін келтірілген заттар арасынан мына реакцияның өнімін көрсет:

Вопрос № 25. Күшті қышқыл мен әлсіз негіздің тұзын көрсет:

KCN;

NaCl;

KCl.

Вопрос № 26. Гибридтелген электрондар орбитальдарының формасы:

сфера;

симметриялы гантель;

симметриясыз гантель;

көлемді төртжапырақ;

күрделі форма.

Вопрос № 27. Электролит ертіндісінің осмостық қысымын анықтайтын Вант-Гофф формуласын көрсетіңіз:

Р = СRТ

Р = iСRТ

Р = СR

Р = iRТ

Р = iСТ

Вопрос № 28. Күкіртті ангидридтегі

8;

5;

16;

32;

64.

Вопрос № 29. Тұздар гидролизге түседi, себебi гидролиз реакциясы нәтижесiнде түзiледi:

күштi негiздер;

күштi қышқылдар;

су;

басқа тұздар;

әлсіз электролиттер.

Вопрос № 30. Стандартты жағдайда ерiтiндiнiң сутектiк және гидроксильдiк көрсеткiштерiнiң қосындысы тең болады?

7;

10;

14;

12;

0.